Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Ε 1158711 ΕΞ 1-12-2014 Συστάσεις της FATF σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (Islamic State of Iraq and the Levant – ISIL).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου
Τηλέφωνο : 210 – 3375046
FAX :210 – 3375354

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΛ Ε 1158711 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ:Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Συστάσεις της FATF σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (Islamic State of Iraq and the Levant – ISIL).

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. ΔΕΛ 1149343 ΕΞ 2014/7.11.2014 εγγράφου μας με το οποίο σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Δημόσιας Ανακοίνωσης της FATF κατόπιν της

Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2014 και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης

Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής, να πληροφορεί τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της FATF (άρθ. 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει), σας γνωρίζουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της FATF για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL), καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι χώρες για την αντιμετώπισή της.

Συγκεκριμένα, η FATF αναφέρεται στη χρηματοδότηση από και προς την τρομοκρατική οργάνωση και υπογραμμίζει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από όλες τις χώρες, έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση της εν λόγω οργάνωσης στο χρηματοπιστωτικό τους σύστημα.

Στο έγγραφο της FATF που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.fatf-gafi.org), στη διαδρομή http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-action-isil.html, αναφέρονται οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και ορισμένες2 συστάσεις της FATF που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της εν λόγω τρομοκρατικής οργάνωσης. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των διατάξεων του άρθ. 19 του ν. 3691/2008 σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής από τα υπόχρεα πρόσωπα μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας – υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (άρθ. 6, παρ. 2 του ν. 3691/2008), με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση σας τρόπο, ώστε να εφαρμόζουν τις ως άνω διατάξεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. ΔΕΛ 1149343 ΕΞ 2014/7.11.2014 έγγραφο μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!