Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Β 1147329 ΕΞ 27-10-2014 Συντελεστής Φ.Π.Α. για τη συγγραφή διδακτικού υλικού για λογαριασμό Πανεπιστημίου και για τη μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 3Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Τηλεομοιότυπος: 210- 3645413
Ηλεκτ. Ταχ/μείο : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 27.10.2014

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1147329 ΕΞ 2014

Α.Π.ΕΙΣ:

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Συντελεστής Φ.Π.Α. για τη συγγραφή διδακτικού υλικού για λογαριασμό Πανεπιστημίου και για τη μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου.

ΣΧΕΤ: Το με ημερομηνία 29.09.2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το θέμα εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε τον εφαρμοστέο συντελεστή Φ.Π.Α. για την συγγραφή διδακτικού υλικού και για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων για το σύνολο του παραπάνω έργου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από την επισυναπτόμενη στο σχετικό έγγραφό σας σύμβαση αναθέσεως έργου προκύπτει ότι, αναλάβατε έναντι αμοιβής, -καταβλητέα άπαξ υποκείμενη στις νόμιμες κρατήσεις και σε Φ.Π.Α.,- την υλοποίηση εκτέλεσης του έργου «συγγραφή διδακτικού υλικού στις θεματικές ενότητες .................», για σκοπούς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το παραπάνω έργο συνιστά πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημά σας. Η σύμβαση προέβλεπε ότι το έργο έπρεπε να παραδοθεί με ευθύνη σας ολοκληρωμένο από πλευράς γλωσσικής επιμέλειας. Περαιτέρω, από την ίδια σύμβαση, προκύπτει ότι είχατε υποχρέωση, να συμπεριλάβετε σε Παράρτημα τις τυχόν υποδείξεις του Επιστημονικού Υπευθύνου καθώς και να ακολουθείτε, κατά τη διάρκεια της συγγραφής, τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Επιστημονικού Υπευθύνου του Υποέργου και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Έργου. Επίσης βάσει της σύμβασης προβλεπόταν να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα για το σύνολο του ως άνω έργου.

Από τη σύμβαση δεν προκύπτει εάν υπήρχε υποχρέωση διαρκούς απασχόλησης και φυσικής σας παρουσίας στους χώρους εργασίας του ........, κατά συνέπεια η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται στα πλαίσια άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

2. Περαιτέρω, με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του Ν. 3842/2010 καταργήθηκε από 1.7.2010 η διάταξη της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχονται από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης. Ειδικότερα, όπως διευκρινίσθηκε με την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1100/24.6.2010, από 1ης Ιουλίου 2010, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης ελευθέριου επαγγέλματός τους, υπάγονται στο φόρο όπως άλλωστε και τα περιουσιακά και συγγενικά τους δικαιώματα. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ill, Κεφάλαιο Β' - Υπηρεσίες, παρ.3, του ίδιου Κώδικα οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α..

3. Εν όψει των ανωτέρω, η βάσει της σύμβασης ανάθεσης έργου αμοιβή σας, για τη συγγραφή του διδακτικού υλικού για λογαριασμό του ........... και για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων επί του ως άνω έργου, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13%).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!