ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1285/22-12-1994 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: - στην Ελλάδα, σε πρόσωπα που υπηρετούν σε άλλο Κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σε άλλο Κράτος μέλος, σε πρόσωπα που υπηρετούν στην Ελλάδα α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους.

1143550/12177/0014/ΠΟΛ. 1285/22-12-1994 (ΦΕΚ B 15 - 16.01.1995)

Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται:
- στην Ελλάδα, σε πρόσωπα που υπηρετούν σε άλλο Κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- σε άλλο Κράτος μέλος, σε πρόσωπα που υπηρετούν στην Ελλάδα
α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1642/86, όπως ισχύουν και ειδικότερα:
α) της παραγράφου 2α του άρθρου 10α
β) των υποπεριπτώσεων αά, ββ, και γγ της περίπτωσης στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις της αριθ. Π. 7089/703/22.10.86/ΦΕΚ 784/Β/7.11.86 ΑΥΟ.

3. Τις διατάξεις της Π. 890/391/ΠΟΛ 39/29.1.88/ΦΕΚ 107/Β/25.2.88 ΑΥΟ.

4. Τις διατάξεις της Π. 4056/3029/ΠΟΛ 186/17.6.87/ ΦΕΚ 357/Β/7.7.87 ΑΥΟ καθώς και τις διατάξεις της αριθ. 1021871 /1111 /0014/ΠΟΛ1059/15.3.90 ΑΥΟ με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η πιο πάνω απόφαση.

5. Τις διατάξεις της Π. 3530/1450/ΠΟΛ 164/31.5.88/ ΦΕΚ 342/Β/7.6.88 ΑΥΟ.

6. Τις διατάξεις της αριθ. 1070650/4752/0014/ΠΟΛ 1196/20.5,93/ΦΕΚ 408Β ΑΥΟ.

7. Τις διατάξεις της 1026731 /2487/ΠΟΛ 1068/17.2.93 ΑΥΟ.

8. Τις διατάξεις της Π. 6791/645/7.10.86 /ΦΕΚ 703/ 21.10.86 ΑΥΟ.

9. Τις διατάξεις της 1030249/895/ΠΟΛ 1066/20.2.89/ ΦΕΚ 219/Β/24.3.89 ΑΥΟ.

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 ταυ άρθρου 15 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

11. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

12. Την ανάγκη καθιέρωσης απλής κατά το δυνατών, διαδικασίας υλοποίησης των απαλλαγών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους.

13. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του ν. 1642/86, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπα Δικαιούχο απαλλαγής, από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 είναι:
α) Οι διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι κατά την απόκτηση αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
β) οι διεθνείς Οργανισμοί που είναι αναγνωρισμένοι από την Ελλάδα καθώς και τα μέλη αυτών για την απόκτηση αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν για τις ανάγκες τους και
γ) τα εγκαταστημένα στην Ελλάδα Γραφεία των Διεθνών Οργανισμών.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2

Απαλλασσόμενες πράξεις Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας:
α. Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου που υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείμενους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο Κ.Μ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκαταστημένους στην Ελλάδα προς το παραπάνω πρόσωπα, τα οποία υπηρετούν σε άλλο κρότος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής Η απαλλαγή του προηγούμενου άρθρου χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Τα αγαθά που αγοράζουν ή οι υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους ή για κάλυψη των ατομικών και οικογενειακών αναγκών αυτών και του προσωπικού τους.

2. Τα αγαθά που αγοράζονται κάθε φορά πρέπει να είναι σε λογικές ποσότητες ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους.

3. Τα μέλη των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και το προσωπικό των μελών των διεθνών οργανισμών, τα οποία υπηρετούν στην Ελλάδα, δικαιούνται της απαλλαγής μόνον εφόσον είναι κάτοχοι ταυτότητας που εκδίδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών με τις ενδείξεις A, Ε, Κ, ή Γ και εφόσον από την κείμενη νομοθεσία παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής από το ΦΠΑ για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες στην περίπτωση που αυτά αγοράζονται από τα δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπα στο εσωτερικό της χώρας.

4. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα γραφεία των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών να έχουν εξομοιωθεί με διπλωματική αποστολή, ως προς τα προνόμια και τις ατέλειες.

5. Ελάχιστο όριο, για απαλλαγή από το ΦΠΑ, ορίζεται το ποσά των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου, κατά τιμολόγιο.

6. Η απαλλαγή, για κάθε είδος, παρέχεται με την επιφύλαξη των όρων της αμοιβαιότητας.

’Άρθρο 4
Διαδικασία απαλλαγής για τα δικαιούχο πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στην Ελλάδα

Η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών σε πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία υπηρετούν στην Ελλάδα, καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Για την υλοποίηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, τα δικαιούχο αυτής πρόσωπα, πριν από την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, από υποκείμενους στο φάρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, συμπληρώνουν σε δύο αντίτυπα, κατά περίπτωση, τις ενδείξεις του «ειδικού κοινοτικού εντύπου - αίτησης απαλλαγής από το ΦΠΑ» * υπόδειγμα του οποίου στην Ελληνική γλώσσα επισυνάπτεται στην παρούσα, και της οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.

Τα έντυπα συμπληρωμένα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εξωτερικών (Ζαλοκώστα 3- 10671 Αθήνα) προκειμένου:

α) να βεβαιώσει εγγράφως στο πρώτο αντίτυπο αυτού (σελίδα δεύτερη κάτω μέρος) άτι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων της απαλλαγής προσώπων ή οργανισμών και

β) να αναγράψει τη διάταξη του νόμου, βάσει της οποίας δίδεται η συγκεκριμένη απαλλαγή καθώς και τον αριθμό της διπλωματικής ταυτότητας του δικαιούχου.

2. Το πρώτο αντίτυπο, με τη βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, παραδίδεται θεωρημένο στο δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο, για να το προσκομίσει στον εγκατεστημένο στο άλλο Κράτος μέλος πωλητή των αγαθών ή σ’ αυτόν που του παρέχει τις υπηρεσίες, προκειμένου να τύχει της. απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, που αναλογεί στην αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτίθεται να λάβει. Το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο Αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Υποσημείωση:
α)Το έντυπο συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου της απαλλαγής προσώπου.
β) Υποβάλλουν το έντυπο συμπληρωμένο, στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία του κράτους-μέλους εγκατάστασης τους, προκειμένου η υπηρεσία αυτή να βεβαιώσει εγγράφως στο πρώτο αντίτυπο (σελίδα 2η, κάτω μέρος) ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καλύπτουν πραγματικές ανάγκες αυτών και
γ) παραδίδουν το πρώτο ως άνω αντίτυπο, με τη βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας, στον εγκαταστημένο στην Ελλάδα προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα τις υπηρεσίες.

2. Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα:
α) εκδίδει το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του ΚΒΣ φορολογικό στοιχείο, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας σ’ αυτό την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 παράγραφος(10) της ΟΔΗΓΙΑΣ 77/388/ΕΟΚ», με βάση την απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1143550/12177/0014 καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και τον αριθμό της υπηρεσιακής του ταυτότητας και
β) επισυνάπτει στο στέλεχος του φορολογικού στοιχείου, το ανωτέρω αντίτυπο του εντύπου, το οποίο αποτελεί για αυτόν δικαιολογητικό της χωρίς φάρο πραγματοποιούμενης συναλλαγής.

3. Η απόδειξη της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών εκτός Ελλάδας, βαρύνει τον αγοραστή ο οποίος προβαίνει σε σχετική αναφορά επί του εκδιδομένου στοιχείου.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις

Υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν, σε δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπα, από 1.1.93 έως 31.12.94, για τις οποίες δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της παρούσας απόφασης με την προϋπόθεση ότι το οικείο φορολογικό στοιχείο, παρά την έλλειψη σχετικής διαδικασίας, έχει εκδοθεί χωρίς ΦΠΑ αλλά για τη συγκεκριμένη πράξη πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας και ότι το σχετικό έντυπο θα προσκομισθεί στον προμηθευτή, εντός 2 μηνών από την έκδοση της παρούσας, στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια αρχή-

Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε από τα πρόσωπα αυτά, σε προμηθευτές αγαθών ή σε παρέχοντες υπηρεσίες, δεν επιστρέφεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 7
Λοιπές Ρυθμίσεις

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις παρακάτω αποφάσεις μας, οι οποίες κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έκδοση της παρούσας, με αριθμ.:

1) Π. 7089/703/22.10.86 με την οποία ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.
α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και
β) για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους που υπηρετούν στη χώρας μας.

2) Π. 4056/3029/27 ΠΟΛ 186/87 για τη φορολογική μεταχείριση ειδών που εισάγονται ή παραδίδονται για εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (Π.Β.Κ.).

3) 1012770/653/0014/ΠΟΛ 1059/8.2.90 με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η πιο πάνω απόφαση.

4) Π. 3530/1450/ΠΟΛ 164/31.5.88 με την οποία ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών από τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές δυνάμεις καθώς και της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προ αυτές.

5) 1070650/4752/0014/ΠΟΛ 1196/20.5.93 με την οποία ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, και κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την παρούσα.

6) Π. 890/391 /ΠΟΛ 39/29.1.88 με την οποία ορίζεται η απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας για τις ανάγκες του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και των διεθνών οργανισμών.

7) 1026731/2487/ΠΟΛ 1068/17.2.93 με την οποία ορίζεται η απαλλαγή από το ΦΠΑ των Γ ραφείων Τύπου και Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

8) Π. 6791/645/1986 με την οποία ορίζεται απαλλαγή από ΦΠΑ των αγαθών που εισάγονται από τον ΟΗΕ και τα μέλη του προσωπικού του.

9) 1030249/895/1989/ΠΟΛ1066, με την οποία ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των εισαγωγών ή παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.1995 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΓΈΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!