ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1205/12-09-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1279/30-12-2013 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1205 (ΦΕΚ B 2518 - 22.09.2014)

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

Δείτε εδώ την ΠΟΛ. 1279/2013, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της παρούσας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 54Α του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄).

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την Πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1279/2013 (ΦΕΚ 3397 Β΄) «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», η οποία συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ.1020/2014 (ΦΕΚ 74 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

6. Την ανάγκη ίσης μεταχείρισης των όμοιων περιπτώσεων και ασφάλειας δικαίου.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1279/2013 διαγράφονται οι λέξεις «με εξαίρεση τη μεταγραφή ή καταχώρηση αποδοχής κληρονομίας».

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1279/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όσον αφορά σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο ακινήτου, προκειμένου να ορισθεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ή θα αποτελεί παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι συμπράττουν στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουδεμία μεταβολή στις δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του ακινήτου.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!