Κεφάλαιο

Δ6Α 1122697 ΕΞ 4-9-2014 Ανασυγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής που αποφαίνεται για την ακύρωση ή τροποποίηση των πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266).

Αριθμ. Δ6Α 1122697 ΕΞ 2014

ΦΕΚ Β 2462/16-9-2014

Ανασυγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής που αποφαίνεται για την ακύρωση ή τροποποίηση των πράξεων  του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που προβλέπονται στις  διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266).  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 9 του  άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία  ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις». 

β) Του άρθρου 99 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) «Κύρωση  του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της  παραγράφου 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την  παράγραφο 14 του άρθρου 20 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312)  «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». 

γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165)  «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και  Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων  των Υπουργείων». 

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα  Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 –  2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

στ) Της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου 3 της  παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014  (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής  οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012  και άλλες διατάξεις». 

ζ) Του άρθρου 27 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/ 8−4−2014 (Β΄ 865 και 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών  μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές». 

η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες  διατάξεις». 

θ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων  Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,  του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες  συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις  διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για  την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του  άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή  εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015», όπως ισχύει. 

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ 63/2005 (Α΄ 98)  «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και  τα κυβερνητικά όργανα». 

2. Το υπ’ αριθμ. Δ13Α 1106784 ΕΞ2014/21−7−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής  Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄ 130  και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του  Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. 20 της 25−6−2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός  Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης  αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού  Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Α. Ανασυγκροτούμε την τριμελή Επιτροπή που αποφαίνεται για την ακύρωση ή τροποποίηση των πράξεων  του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που προβλέπονται στις  διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως  ισχύει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/ 2013 (Α΄81) και ορίζουμε την σύνθεση αυτής, ως εξής: 

1) Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για την πράξη/πράξεις του οποίου θα  αποφανθεί η Επιτροπή. 

2) Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ. 

3) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συμμόρφωσης και  Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της ίδιας Δ.Ο.Υ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2014 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!