Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΦΚ5019249 ΕΞ 20-04-2010 Όροι και προϋποθέσεις διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων μεταξύ λοιπής Ελλάδας και Δωδεκανήσου.

ΔΕΦΚ5019249ΕΞ2010 (ΦΕΚ B 651 - 14.05.2010)

Όροι και προϋποθέσεις διακίνησης αλκοολούχων  προϊόντων μεταξύ λοιπής Ελλάδας και Δωδεκανήσου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81  του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Φ.Ε.Κ.  265/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2) Την υπ’ αριθμ. Δ.558/378/13−04−93 ΑΥΟ «Όροι και  προϋποθέσεις εφαρμογής του φορολογικού καθεστώτος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26  του ν.2127/93». 

3) Το άρθρο 21 του νόμου 2859/00 «Κώδικας Φ.Π.Α.»  (Φ.Ε.Κ. 248/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4) Την ανάγκη επανακαθορισμού της διαδικασίας για  τη διακίνηση των αλκοολούχων προϊόντων που υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην περιοχή της Δωδεκανήσου.  

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του  Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο  του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ  98/Α/22.04.05).  

6) Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/09 (ΦΕΚ 213/Α) «περί  ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09  (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».  

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας  δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,  αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 

Η μεταφορά της αιθυλικής αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών ή άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 80 του ν.2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄), τα οποία υπόκεινται στη Δωδεκάνησο σε μειωμένο συντελεστή ειδικού  φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο  της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ιδίου νόμου, αλλά  και μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο  21 του ν.2859/00, από τη λοιπή Ελλάδα προς την περιοχή  αυτή και αντίστροφα, η παραλαβή τους στην περιοχή  αυτή από άλλα κράτη –μέλη της Ε.Ε ή η εισαγωγή τους  από τρίτες χώρες, πραγματοποιείται με τους όρους και  προϋποθέσεις που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα . 

Άρθρο 2  
Μεταφορά αλκοολούχων προϊόντων  από λοιπή Ελλάδα προς τη Δωδεκάνησο  

1. Η διακίνηση των προϊόντων του προηγούμενου  άρθρου μεταξύ φορολογικών αποθηκών λοιπής Ελλάδας και περιοχής Δωδεκανήσου, γίνεται με την κάλυψη  του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΣΔΕ) κατά  τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του  ν.2960/01 και τις συναφείς υπουργικές αποφάσεις που  εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.  

2. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης−επιτηδευματίας  στην περιοχή της Δωδεκανήσου δεν έχει την ιδιότητα  του εγκεκριμένου αποθηκευτή, τα υπό μεταφορά προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται στις  προβλεπόμενες, για την περιοχή αυτή, φορολογικές  επιβαρύνσεις κατά το χρόνο εξόδου τους από τη φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο  του τόπου αποστολής, πριν την αποστολή των προϊόντων το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου  109 του ν.2960/01 παραστατικό, −Δήλωση Ειδικού Φόρου  Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ)−, όπου  βεβαιώνονται οι αναλογούσες φορολογικές και λοιπές  επιβαρύνσεις και παράλληλα κατατίθεται, μια από τις  αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1  του άρθρου 3 της Φ.883/530/16−9−1999 ΑΥΟ (Φ.Ε.Κ. 1872/ Β΄), εγγυήσεις. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων  του Δημοσίου, η εγγύηση καλύπτει τη διαφορά των  φορολογικών επιβαρύνσεων για την περίπτωση που  διαπιστωθεί η διάθεση του συνόλου ή μέρους των προϊόντων στις λοιπές, εκτός της Δωδεκανήσου, περιοχές  της χώρας.  

Στις περιπτώσεις συχνών αποστολών στη Δωδεκάνησο δύναται, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας,  να κατατίθεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολέα στο αρμόδιο τελωνείο μια συνολική εγγύηση.  Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγύησης πρέπει να  καλύπτει πάντα τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις αποστολές προϊόντων που δεν έχουν  επιστραφεί τα αντίτυπα Γ των αδειών μεταφοράς. 

Η είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται εντός των προβλεπομένων  κατά περίπτωση από τα άρθρα 109 και 110 του ν. 2960/01,  προθεσμιών.  

3. Το αρμόδιο τελωνείο του τόπου αποστολής, στις  περιπτώσεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει την με κωδ. αριθμ. Τ.0601 άδεια μεταφοράς.  

– το αντίτυπο Α της άδειας αυτής παραμένει στο  τελωνείο έκδοσής της και προσαρτάται στο σχετικό  παραστατικό.  

– το αντίτυπο Β, παραμένει στον αποστολέα.  

– το αντίτυπο Γ, συνοδεύει υποχρεωτικά το εμπόρευμα και παραδίδεται άμεσα από τον παραλήπτη (ή  τον μεταφορέα) στο Τελωνείο προορισμού, το οποίο  ταυτόχρονα ενημερώνει αν προτίθεται να παραστεί  κατά την εκφόρτωση των προϊόντων και να διενεργήσει  φυσικό έλεγχο.  

– το αντίτυπο Δ, διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία (FAX)  από το τελωνείο έκδοσης στο αρμόδιο τελωνείο προορισμού των προϊόντων και στην αρμόδια ΥΠΕΕ για τον  έγκαιρο προγραμματισμό και την άσκηση των συναφών  ελέγχων. 

4. Το τελωνείο προορισμού οφείλει σε κάθε περίπτωση να βεβαιώνει την άφιξη των εμπορευμάτων βάσει  ελέγχου και επαλήθευσης των σχετικών συνοδευτικών  εγγράφων και φορολογικών στοιχείων (φορτωτική, τιμολόγιο κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών  κατά τον ανωτέρω έλεγχο σε σχέση και με τα διαλαμβανόμενα στην σχετική άδεια μεταφοράς θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά και φυσικός έλεγχος. 

Πέραν των ανωτέρω, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, πρέπει να πραγματοποιείται  φυσικός έλεγχος κατά την άφιξη των προϊόντων σε  ποσοστό τουλάχιστον 10% των φορτίων λαμβανομένων υπόψη σχετικών κριτηρίων επικινδυνότητας όπως,  ποσότητες και αξία προϊόντων, φερεγγυότητα επιχειρήσεων κ.λ.π. Τα αρμόδια τελωνεία οφείλουν επίσης να  πραγματοποιούν περιοδικούς εκ των υστέρων ελέγχους  στις επιχειρήσεις της περιοχής για τη διαπίστωση της  τελικής διάθεσης και κατανάλωσης των προϊόντων στην  περιοχή.  

Για τις περιπτώσεις βεβαίωσης της άφιξης βάσει  δικαιολογητικών εγγράφων, το αντίτυπο Γ της άδειας  μεταφοράς θεωρείται από το τελωνείο προορισμού με  την ένδειξη «ΈΧΕΙ ΚΑΛΩΣ», εφόσον δεν διαπιστωθούν  διαφορές και επιστρέφεται στο τελωνείο έκδοσης της  αδείας για το συσχετισμό με το αντίτυπο Α και την  τακτοποίηση της εγγύησης. 

Για τις περιπτώσεις διενέργειας φυσικού ελέγχου των  εμπορευμάτων, το αντίτυπο Γ της άδειας μεταφοράς  θεωρείται από το τελωνείο προορισμού με την ένδειξη «ΈΧΕΙ ΚΑΛΩΣΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»,  εφόσον δεν διαπιστωθούν διαφορές και ομοίως επιστρέφεται στο τελωνείο έκδοσης της αδείας για τον  συσχετισμό με το αντίτυπο Α και την τακτοποίηση της  εγγύησης. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον έλεγχο διαφορών (ελλείμματα, πλεονάσματα κ.λ.π.) συντάσσεται και  θεωρείται από το τελωνείο προορισμού στο αντίτυπο  Γ της εν λόγω αδείας σχετική παρατήρηση με τις διαπιστώσεις, το οποίο επιστρέφεται ομοίως στο τελωνείο έκδοσής της για τη φορολογική τακτοποίηση του  θέματος. 

Τα θεωρημένα αντίτυπα Γ των αδειών μεταφοράς για  τις αφίξεις προϊόντων κάθε δεκαπενθημέρου, επιστρέφονται στα τελωνεία αποστολής το αργότερο εντός  του επόμενου δεκαπενθημέρου.  Ακριβή φωτοαντίγραφα των θεωρημένων αντιτύπων  Γ των αδειών μεταφοράς, τηρούνται από τα αρμόδια  τελωνεία προορισμού για μια πενταετία από το τέλος  του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έχουν εκδοθεί,  για διευκόλυνση των εκ των υστέρων ελέγχων. 

5. Για κάθε αποστολή προϊόντων στο ίδιο νησί θα  εκδίδεται μια άδεια μεταφοράς, ανεξάρτητα από το  αν αυτά προορίζονται για περισσότερους του ενός  παραλήπτες. Σε περίπτωση αποστολής προϊόντων σε  περισσότερα νησιά, εκδίδεται ανάλογος αριθμός αδειών  μεταφοράς. 

6. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους άδεια μεταφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εγκεκριμένου αποθηκευτή.  

β) Πλήρη στοιχεία των παραληπτών. 

γ) Το είδος και την ποσότητα των προϊόντων ανά  παραλήπτη.  

δ) Τον τόπο προορισμού και το τελωνείο στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται.  

ε) Τα στοιχεία του μέσου μεταφοράς των προϊόντων. 

στ) Τον αύξοντα αριθμό των κατά τον Κ.Β.Σ. εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. 

7. Η άδεια μεταφοράς μπορεί να εκδίδεται με μηχανογραφική μέθοδο και τα διαλαμβανόμενα σε αυτή  στοιχεία και πληροφορίες να ανταλλάσσονται μεταξύ  των υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα. Οι λεπτομέρειες  εφαρμογής της παραγράφου αυτής ανατίθενται στις  αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και θα καθορισθούν με την  έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICISNET.  

Άρθρο 3 
Ενδοκοινοτική απόκτηση – Εισαγωγή αλκοολούχων  προϊόντων στην Δωδεκάνησο
 

1. Η παραλαβή στην περιοχή της Δωδεκανήσου των  προερχομένων από άλλα κράτημέλη της Ε.Ε, προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας, διέπεται από το  γενικό καθεστώς των σχετικών διατάξεων του ν. 2960/01  και των συναφών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότησή του, για την ενδοκοινοτική  διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο  κατανάλωσης, ανάλογα και με την ιδιότητα του αποστολέα και του παραλήπτη. 

2. Η εισαγωγή των ανωτέρω προϊόντων από τρίτες  προς την Ε.Ε χώρες, πραγματοποιείται είτε απευθείας  στην περιοχή της Δωδεκανήσου είτε μέσω της λοιπής  Ελλάδας υπό καθεστώς διαμετακόμισης, σύμφωνα με  τις οικείες διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. 

Άρθρο 4 
Μεταφορά αλκοολούχων προϊόντων  από τη Δωδεκάνησο προς τη λοιπή Ελλάδα
 

1. Τα αλκοολούχα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., βάσει του δευτέρου εδαφίου  της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/01 και του  άρθρου 21 του ν.2859/00 αντίστοιχα, τα οποία μεταφέρονται για εμπορικούς σκοπούς από τη Δωδεκάνησο  προς τη λοιπή Ελλάδα επιβαρύνονται με τη διαφορά  του ειδικού φόρου κατανάλωσης πριν τη μεταφορά τους  εκτός της περιοχής. Για το σκοπό αυτό ο αποστολέας  οφείλει πριν την αποστολή των προϊόντων να υποβάλλει  Δ.ΕΦΚ στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου αποστολής  και να καταβάλλει τη διαφορά του Ε.Φ.Κ. βάσει του  συντελεστή που εφαρμόζεται στην λοιπή Ελλάδα, κατά  το χρόνο αποδοχής του ως άνω παραστατικού. Οφείλει  επίσης να καταβάλλει τον αναλογούντα επί της διαφοράς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Φ.Π.Α., καθώς  και του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες για την  είσπραξή του διατάξεις.  

Τα προϊόντα κατά την μεταφορά τους συνοδεύονται  με αντίγραφο του εν λόγω παραστατικού για τη διευκόλυνση των ελέγχων. 

2. Για τον προσδιορισμό του εμπορικού σκοπού εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 59 του  ν.2960/01. 

3. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι λοιπές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα της παραγράφου 1 που εξέρχονται από φορολογική αποθήκη της περιοχής της Δωδεκανήσου με προορισμό τη λοιπή Ελλάδα, βεβαιώνονται  και εισπράττονται με βάση τον ισχύοντα στη λοιπή  Ελλάδα συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, στις  προβλεπόμενες κατά περίπτωση από τα άρθρα 109 και  110 του ν.2960/01 προθεσμίες.  

Άρθρο 5 
Παραβάσεις−Κυρώσεις 

Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της παρούσας τιμωρείται κατά περίπτωση με τις σχετικές περί  παραβάσεων διατάξεις του άρθρου 119 Α του ν.2960/01,  όπως ισχύει. 

Άρθρο 6 
Έναρξη Ισχύος 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη  δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ΄αριθμ. Δ.558/378/13.04.93 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του φορολογικού καθεστώτος  του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του  ν.2127/93» καθώς και κάθε σχετική ΕΔΥΟΟ που ρυθμίζει  διαφορετικά τα θέματα της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!