Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Α 1071078 ΕΞ 2-5-2014 Υπολογισμός των εξαγωγών γουνοδερμάτων από άλλο κράτος μέλος στο όριο του ειδικού διπλοτύπου δελτίου απαλλαγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ.Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ.Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ ' 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:210- 3645378 
Fax:210-3645413 
Ε-mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 

Αθήνα, 2.5.2014 

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1071078 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ:Δ.Ο.Υ.

ΚΟΙΝ: 

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός των εξαγωγών γουνοδερμάτων από άλλο κράτος μέλος στο όριο του ειδικού διπλοτύπου δελτίου απαλλαγής

ΣΧΕΤ.: 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με το εάν η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής γουνοδερμάτων που κατατέθηκαν σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να υπολογίζονται στο όριο απαλλαγής του εκδιδόμενου Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από ΦΠΑ της ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/1993, όπως ισχύει καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο φορολογούμενος για τις πράξεις αυτές, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας ελληνική επιχείρηση αποστέλλει γουνοδέρματα για επεξεργασία σε επιχείρηση στην Πολωνία, η οποία κατ’ εντολή της ελληνικής τα εξάγει για λογαριασμό της σε δημοπρατήριο του Καναδά, με διασάφηση εξαγωγής που κατατίθεται στην Πολωνία και τελωνείο εξόδου στην Γερμανία. 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία σας διευκρινίστηκε ότι, η ελληνική επιχείρηση εκδίδει μόνο δελτίο αποστολής για την μεταφορά των εμπορευμάτων στην επιχείρηση στην Πολωνία και δεν υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για την μεταφορά αυτή. Στη συνέχεια κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων η ελληνική επιχείρηση τιμολογεί το δημοπρατήριο στον Καναδά σε μία κατ’ εκτίμηση αξία και σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν δημοπρατηθούν τα εμπορεύματα, εκδίδει συμπληρωματικό τιμολόγιο προς το δημοπρατήριο με τη διαφορά της αξίας επί του αρχικού τιμολογίου. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του προς ένα άλλο κράτος μέλος στην περίπτωση που διενεργείται λόγω παροχής υπηρεσιών στον υποκείμενο στο φόρο, οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγματοποιούνται υλικώς στο κράτος- μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, εφόσον μετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλλονται στον ίδιο υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας. Στην περίπτωση που τα αγαθά δεν επιστρέφουν θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση. 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή. 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον πωλητή που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης απαλλάσσεται η παράδοση αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7, οι οποίες θα καλύπτονταν από την προβλεπόμενη απαλλαγή, αν είχαν πραγματοποιηθεί προς άλλον υποκείμενο στο φόρο. 

6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/1993, ο υποκείμενος στο φόρο που ενδιαφέρεται να τύχει απαλλαγής για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή εξαγωγών, καθώς και της λήψης υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια ΔOY έντυπη αίτηση και να συνυποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτει κατά χώρα, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου. 

7. Προκειμένου περί εξαγωγών, το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής, σύμφωνα με την εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» όπως έχει διευκρινιστεί με το αριθ. πρωτ. Δ19Α 5033695 ΕΞ 2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο στην περίπτωση που η διασάφηση εξαγωγής πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος το μήνυμα αυτό δεν είναι θεωρημένο. 

8. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στην περίπτωση μεταφοράς γουνοδερμάτων για επεξεργασία σε άλλο κράτος μέλος, τα οποία εξάγονται με διασάφηση που υποβάλλεται στο άλλο κράτος μέλος, απαιτείται η απόκτηση ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό του άλλου κράτους μέλους από την ελληνική επιχείρηση και η υποβολή σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα από το ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ στο ΑΦΜ/ΦΠΑ της ελληνικής επιχείρησης στο άλλο κράτος μέλος. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται τον ημερολογιακό μήνα, που πραγματοποιείται η έναρξη μεταφοράς του αγαθού εφόσον είναι γνωστό ότι τα αγαθά δεν πρόκειται να επιστρέψουν στο εσωτερικό της χώρας, ή που ολοκληρώνεται η επεξεργασία των αγαθών στην περίπτωση που δεν είναι γνωστό, κατά το χρόνο αποστολής τους στο άλλο κράτος μέλος, εάν τα αγαθά θα επιστρέψουν στο εσωτερικό της χώρας. Τα ποσά των εν λόγω «ενδοκοινοτικών παραδόσεων» λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ορίου της ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/93 σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. 

9. Ωστόσο δεδομένων ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο τα μεταφερόμενα αγαθά εξάγονται από το άλλο κράτος μέλος για λογαριασμό της ελληνικής επιχείρησης καθώς και ότι οι πράξεις των εξαγωγών πρέπει στην περίπτωση αυτή να συσχετίζονται με τις εν λόγω ενδοκοινοτικές παραδόσεις, γίνεται δεκτό στον υπολογισμό του ορίου της ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/1993 να υπολογίζονται μόνο οι πραγματοποιηθείσες εξαγωγές όπως αποδεικνύονται από το μήνυμα ΙΕ599 του τελωνείου που έχει υποβληθεί η διασάφηση εξαγωγής. Όσον αφορά τα συμπληρωματικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο προς το δημοπρατήριο του Καναδά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εφόσον η αξία τους δεν περιλαμβάνεται σε σχετική διασάφηση εξαγωγής. 

Για την δυνατότητα αναγραφής της οριστικής αξίας των προϊόντων που εξάγονται (μετά τη δημοπράτησή τους) στην διασάφηση που υποβάλλεται, αρμόδια να παρέχει διευκρινίσεις είναι η Τελωνειακή Υπηρεσία, στην οποία μπορεί να απευθυνθεί η ελληνική επιχείρηση. 

10. Όσον αφορά το πρόβλημα κατανόησης που αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία μας των ξενόγλωσσων μηνυμάτων ΙΕ599, σας γνωρίζουμε ότι, μπορείτε να ζητάτε από την ελληνική επιχείρηση να σας προσκομίζει μαζί με την συγκεντρωτική κατάσταση για τις πραγματοποιηθείσες απαλλασσόμενες πράξεις αναλυτικά στοιχεία για κάθε μήνυμα ΙΕ599 τα οποία κρίνεται ως σημαντικά (π.χ. δασμολογική κλάση, περιγραφή των εμπορευμάτων, τελωνειακό καθεστώς κλπ) και στην περίπτωση που από τα στοιχεία αυτά δεν σας παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις να ζητήσετε την συνδρομή της Τελωνειακής Υπηρεσίας του νομού σας. ... 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!