Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1105/10-4-2014 Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.

Αριθ. ΠΟΛ. 1105

ΦΕΚ Β 910/11-4-2014

Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 4316/2014  από 24-12-2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του τρίτου, του τέταρτου και του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6β του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).

2. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. 

3. Την υπ’ αριθ. 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον 
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 

4. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

1. Ως ασχολούμενος κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές επί των τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013, που προσδιορίζονται στο τρίτο και στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, για τους σκοπούς εφαρμογής του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, θεωρείται ο φορολογούμενος ο οποίος πληροί αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) πραγματοποίησε κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές επί των τίτλων αυτών, συνολικής αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, ανά τρίμηνο, στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων και 
β) η αξία χαρτοφυλακίου των τίτλων αυτών του φορολογούμενου, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν τίτλους, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, σε μία τουλάχιστον χρονική στιγμή στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.

Εφόσον ο φορολογούμενος πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, οι συναλλαγές του επί των τίτλων αυτών εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου  Γ΄ («ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ») του ν.4172/2013 και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4172/2013.

Για τους σκοπούς εφαρμογής των ανωτέρων κριτηρίων, ο αριθμός και η αξία συναλλαγών, καθώς και η αξία χαρτοφυλακίου (ως το υπόλοιπο κατατεθειμένων μετρητών συν την αξία των τηρούμενων τίτλων), καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών και τήρησης χαρτοφυλακίου των τίτλων αυτών του φορολογούμενου, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρία ή το πιστωτικό ίδρυμα κατά την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών προς το φορολογούμενο.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και στο εξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  
Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Σημείωση: Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 διαγράφηκε και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24-12-2014.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!