ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1082/20-3-2014 Κοινοποίηση της με αρ. 387/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου η εταιρεία «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Νικ. Σαϊτάνης
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5 
Fax : 210- 3645413 
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Η-Μ7Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 20.3.2014

Αρ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1082

Προς : Ως Π.Δ.

Θέμα: Κοινοποίηση της με αρ. 387/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου η εταιρεία «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 387/2013 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με την ανωτέρω γνωμοδότηση γίνεται δεκτό ότι «η εταιρεία «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.» μετά την εκχώρηση προς αυτή των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας» και την εκ μέρους της ανέγερση των αναφερθεισών αθλητικών εγκαταστάσεων επί ακινήτου εκτάσεως που παραχώρησε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο πιο πάνω αθλητικό σωματείο, δικαιούται να τύχει, από την αρμόδια φορολογική αρχή, εκπτώσεως ή επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας επί των εισροών της, ήτοι επί των δαπανών που κατέβαλε για την κατασκευή των ως άνω αθλητικών εγκαταστάσεων, ως επενδυτικών αγαθών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33§§2,4 του Κώδικα Φ.Π.Α., χωρίς υποχρέωση τιμολόγησης, προς τη ΓΓΑ, της αξίας των εν λόγω δαπανών.»

Στην ουσία με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτων σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί με σύμβαση με την οποία παραχωρείται επίσης το δικαίωμα εκμετάλλευσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. πάνω από 40 έτη), ακόμη και όταν η ανέγερση του ακινήτου πραγματοποιείται σύμφωνα με προδιαγραφές του κυρίου του οικοπέδου, δεν υφίσταται σύμβαση εργολαβίας μεταξύ του κυρίου του οικοπέδου και του παραχωρησιούχου. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται υποχρέωση τιμολόγησης της αξίας της κατασκευής προς τον κύριο του οικοπέδου, αλλά η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε την κατασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός αφενός ότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης των κατασκευών για μεγάλο χρονικό διάστημα ενισχύει έντονα το χαρακτήρα των έργων ως επενδυτικών αγαθών της επιχείρησης και αφετέρου ο κύριος του οικοπέδου θα αποκτήσει την κατοχή και χρήση αυτών όταν θα έχουν ήδη καταστεί πεπαλαιωμένα και προφανώς λίαν μειωμένης λειτουργικότητας.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα έκπτωσης εξαρτάται από το ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται σε φορολογητέες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Συνημμένα: Η αρ. 387/2013 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!