ΦΠΑ

ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 25/02/2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β 550/5.3.2014)

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α') «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!