Κεφάλαιο

Δ13Β 1028959 ΕΞ 13.02.2014 Συμψηφισμός φόρου μεταβίβασης σε μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία διορθώνεται προγενέστερη απόφαση αναγνωριστική της κυριότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 8
Ταχ.Κώδ.:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Πριστούρη
Τηλέφωνο:2103375876
FAX:2103375834
e-mail:d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αθήνα,13/02/2014 - 15:27

Αρ.Πρωτ:Δ13Β 1028959 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ: ….

ΚΟΙΝ.: Δ.Ο.Υ. …

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός φόρου μεταβίβασης σε μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία διορθώνεται προγενέστερη απόφαση αναγνωριστική της κυριότητας.

Σε απάντηση των από 3-10-2013 και 13-11-2013 εγγράφων σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης κατά τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία στο όνομα του προσώπου στο οποίο γίνεται η αναγνώριση υπάρχει μεταγεγραμμένος τίτλος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από το νόμο.

Με τη διάταξη της περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, για τον καθορισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της μεταγραφής.

Επίσης, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση μη μεταγραφής της δικαστικής απόφασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 2362/1995 περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός τριετίας από την καταβολή του φόρου.

Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παρ. 1Γ΄ του άρθρου 4 του α.ν. 1521/1950, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4223/2013, σε μεταβιβάσεις ακινήτων που διενεργούνται από την 1.1.2014 επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης με ενιαίο συντελεστή 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 315 Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι, αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της δικαστικής απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του, η οποία σημειώνεται στο πρωτότυπο της διορθούμενης απόφασης (άρθρο 320 Κ.Πολ.Δ.) και η ενέργειά της ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης της τελευταίας.

2. Από τα σχετικά έγγραφα που μας αποστείλατε, προκύπτουν τα εξής πραγματικά περιστατικά:

Στις 13.3.2009 υπεβλήθη στη Δ.Ο.Υ. η δήλωση φόρου μεταβίβασης και κατεβλήθη ο αναλογών φόρος χρησικτησίας για τη μεταγραφή της με αριθ. …./2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου, με την οποία αναγνωρίστηκε ο ενάγων κύριος ενός ακινήτου λόγω χρησικτησίας.

Ωστόσο, δεν επακολούθησε η μεταγραφή της ανωτέρω απόφασης, διότι διαπιστώθηκε ότι περιείχε λανθασμένη περιγραφή του επίμαχου ακινήτου, και, ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητη η έκδοση διορθωτικής απόφασης για την πραγματοποίηση της μεταγραφής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος προσέφυγε εκ νέου στο δικαστήριο με αίτηση διόρθωσης των άρθρων 315 επ. Κ.Πολ.Δ., επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθ. …./31-7-2012 απόφαση διόρθωσης της παραπάνω απόφασης με αριθ. …./2008 ως προς την περιγραφή του ακινήτου.

Ερωτάται ποιες φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται σήμερα κατά τη μεταγραφή των ανωτέρω αποφάσεων λαμβανομένου υπόψη του φόρου που έχει καταβληθεί με την αρχική δήλωση του 2009.

3. Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι για τη μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο της με αριθ. …./2008 δικαστικής απόφασης, όπως αυτή διορθώθηκε με τη με αριθ. …./2012 απόφαση, οφείλεται φόρος μεταβίβασης (χρησικτησίας), εφόσον η απόφαση περιέχει αναγνώριση του δικαιώματος κυριότητας του ενάγοντος επί του επίδικου ακινήτου λόγω χρησικτησίας, για το οποίο δεν υπάρχει προγενέστερος μεταγεγραμμένος τίτλος.

Για τον υπολογισμό του φόρου θα ληφθεί υπόψη η αξία του ακινήτου και οι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταγραφής.

Όσον αφορά το φόρο μεταβίβασης που κατεβλήθη το 2009 για τη μεταγραφή της αρχικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν επακολούθησε, έχει παραγραφεί το δικαίωμα για επιστροφή λόγω παρόδου τριετίας από την καταβολή του. Το δε αίτημα του συμψηφισμού δεν μπορεί να γίνει δεκτό 3 λόγω παρόδου της τριετίας καθώς επίσης και για το λόγο ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την περιγραφή του ακινήτου σε σχέση με την αρχική απόφαση λόγω της έκδοσης της διορθωτικής απόφασης.

Επίσης, όσον αφορά τα επιχειρήματά σας περί μη οφειλής φόρου μεταβίβασης κατ’ επίκληση της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 1 του α.ν. 1521/1950 και της απάντησης της υπηρεσίας μας με αριθ. Δ13Β 1113615 ΕΞ./16-7-2013, δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας, καθόσον ισχύουν σε περιπτώσεις σύνταξης διορθωτικών συμβολαίων μεταβίβασης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!