Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1149/1994 Τροποποίηση,βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα

Αριθ. 1067780/82/Γ0013/Β 549/1994. (ΠΟΛ.1149) Τροποποίηση,βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α`) και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`).

2. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία, κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων και στοών, πολεοδομικές ρυθμισεις (συντελεστής δόμησης και κάλυψης οικοπέδου).

3. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως ιδιία χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, ειδικό κτίριο κ.λ.π.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία, κ.λ.π.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση, κ.λ.π.), δέσμευση (διατηρητέο κτίριο, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π.).

4.-Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαίως.

5. Την αριθ. 1026431/268/0006 Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1.

Ορισμοί

1. Ζώνη γενικά θεωρειται ένα τμήμα πόλης ή χωριού, το οποίο, σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (ΤΖ). Οι ζώνες διακρίνονται σε:

α) Κυκλικές ζώνες Είναι οι ζώνες που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα μιάς πόλης ή ενός χωριού και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών περιμετρικά με συνεχή κόκκινη γραμμή, κατά μήκος των αξόνων των δρόμων και συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου.

β) Γραμμικές ζώνες (ΓΖ) Γραμμικές είναι οι ζώνες που αναπτύοσονται κατά μήκος της μιάς ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα πρός τον άξονα αυτού. Οι γραμμικές ζώνες είναι ενδεχόμενο να μην απεικονίζονται στους ισχύοντες χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών. Οταν όμως απεικονίζονται, η απεικόνιση γίνεται με συνεχή κόκκινη γραμμή. στα άκρα της οποίας υπάρχουν βέλη που δηλώνουν την αρχή και το τέλος της και συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου.

2. Τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης (ΤΖ). Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή. Η τιμή ζώνης (ΤΖ), αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούριας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α` όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο.

3. Συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ). Είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης (ΣΔ) αυτού. Ο ΣΑΟ συμβολίζεται με λατινικούς αριθμούς και απεικονίζεται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών με συνεχή μπλε ή μαύρη γραμμή ή με χρώμα το οποίο περιορίζεται περιμετρικά με μαύρη συνεχή γραμμή.

4. Συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ). Είναι ο συντελεστής (μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα) που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου μιάς συγκεκριμένης ζώνης.

5.

"6. Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ). Είναι συντελεστής προσδιοριστικός της αξίας του οικοπέδου, μικρότερας ή ίσος με τη μονάδα (1)"

7. Συντελεστής εκμετάλλευσης ισογείου (Κ). Είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει το μέγεθος εκμετάλλευσης του ισογείου ενός ακινήτου και συναρτάται με το συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ).

"Τιμή Οικοπέδου (Τ.Ο.). Είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) αξία οικοπέδου που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, με Σ.Ε. = 1,0".

Αρθρο 2.

Γενικές Εννοιες

"1. Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φοραλογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και μόνον αν αυτά (ακίνητα) βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Οταν ένα οικόπεδο είναι κατά ένα τμήμα του εντός οικισμού πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και το υπόλοιπο τμήμα του είναι εκτός του οικισμού και εκτός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα για το τμήμα του με μέγεθος που αντιστοιχεί στην αρτιότητα της περιοχής.

Η αξία της υπόλοιπης επιφάνειας του οικοπέδου, πέραν του αρτίου και μέχρι εξαντλήσεως του εμβαδού του, υπολογίζεται με τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής."

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε δώδεκα κατηγορίες. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από: α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του, β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γ) τον τίτλο κτήσης του. Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πιό πάνω αποδεικτικά στοιχεία, τότε η κατηγορία (το είδος) του ακινήτου, αποδεικνύεται από τη δήλωση φόρου εισοδήματός του. Εάν όμως στο κτίσμα έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις και η χρήση του είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του, τούτο εντάσσεται στην αντίστοιχη με τη νέα του μορφή κατηγορία ακινήτου και η αξία του υπολογίζεται με το αντίστοιχο έντυπο. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διασταυρωθούν και από την δήλωση φόρου εισοδήματος του πωλητή, κληρονόμου ή δωρητού.

"Σε περίπτωση που το κτίριο είναι κενό κατά το χρόνο της φορολογίας, ως χρήση λαμβάνεται η αναφερόμενη στην αντίστοιχη οικοδομική άδεια και σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια η χρήση αποδεικνύεται από τον τίτλο κτήσης, τη φορολογική δήλωση ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο για την τελευταία πριν τη διακοπή χρήση του κτιρίου.

Αν τμήματα του ίδιου κτιρίου έχουν διαφορετικές χρήσεις ή τρόπο κατασκευής ή παλαιότητα ή στάδιο αποπεράτωσης, ο υπολογισμός της αξίας των κτισμάτων γίνεται χωριστά για κάθε τμήμα με το αντίστοιχο έντυπο."

Για κάθε κατηγορία ακινήτου εφαρμόζεται χωριστό, έντυπο, ως ακολούθως:

α) Με το έντυπο 1 υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος καθώς και επαγγελματικής στέγης σε όροφο κτιρίου μη προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων.

β) Με το έντυπο 2 υπολογίζεται η αξία της επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων.

γ) Με το έντυπο 3 υπολογίζεται η αξία:

γα) Του οικοπέδου.

γβ) Ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος.

γγ) Ποσοστών οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης. γδ) Δουλείας χρήσης ορισμένης επιφάνειας (σε δώμα, όροφο, πυλωτή ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου).

δ) Με το έντυπο 4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χώροι κύριας χρήσης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

δα) Αποθηκευτικοί χώροι στο υπόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας. δβ) Αποθηκευτικοί χώροι στο ισόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας μη προσμετρημένοι στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.).

δγ) Αποθηκευτικοί χώροι αυτοτελείς (ανεξάρτητα κτίρια) εφ` όσον δεν ανήκουν στην κατηγορία των κτιρίων αποθηκών των οποίων η φορολογητέα αξία υπολογίζεται με το έντυπο 6Α (επιφάνειας μικρότερης ή ίσης με 60 τ.μ.).

δδ) Γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάστεων επιφάνειας μικρότερης ή ίσης με 60 τ.μ.

ε) Με το έντυπο 5 υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Δεν υπάγονται στην κατηγορία αυτή οι δημόσιας χρήσης σταθμοί αυτοκινήτων, των οποίων η αξία υπολογίζεται με το έντυπο 6Δ.

στ) Με το έντυπο 6Α υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου), των:

στα) Βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, μετά των παραρτημάτων αυτών, για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ) (από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή την Κ.Υ., κατά περίπτωση).

στβ) Αποθηκών αυτοτελών (αποθήκες σε ανεξάρτητα κτίρια μετά των υπογείων τους), επιφάνειας μεγαλύτερης των 60 τ.μ. στγ) Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επιφάνειας μεγαλύτερης των 60 τ.μ., για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας ή την Υγειονομική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, κατά περίπτωση.

ζ) Με το έντυπο 6Β υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλόγιο τους επί του οικοπέδου) ξενοδοχείων, μοτέλ, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, CAMPINGS.

η) Με το έντυπο 6Γ υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων και κατασκευών (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) αθλητικών εγκαταστάσεων.

θ) Με το έντυπο 6Δ υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) των δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων.

ι) Με το έντυπο 6Ε υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (κλινικών) που χρησιμοποιούνται για παντός είδους νοσηλεία ασθενών.

ια) (Με το έντυπο 6ΣΤ υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) των εκπαιδευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων.

ιβ) Με το έντυπο 6Ζ υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρις την αναλογία τους επί του οικοπέδου), των ακινήτων που δεν μπορούν να υπαχθούν σε καμιά από τις κατηγορίες για τις οποίες τα έντυπα 1, 2, 4, 5, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ, δηλαδή θεάτρων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, αιθουσών διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων, μουσείων, εκκλησιών, εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και κτισμάτων υπεραγορών, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, εκτός αντικειμενικού συστήματος.

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ακινήτων, κάθε δήμος ή κοινότητα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες για τις οποίες ορίζεται τιμή ζώνης (ΤΖ), συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων της, συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (ΣΣΟ) και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ). Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στους πίνακες τιμών, ενώ οι ζώνες και οι συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδων απεικονίζονται και στις πινακίδες (χάρτες) του Υπουργείου Οικονομικών. Οι πίνακες τιμών και οι πινακίδες (χάρτες) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων που ορίζουν την εφαρμογή του συστήματος σε κάθε περιοχή.

3. Αν το ακίνητο του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε τη φορολογητέα αξια έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους από τον άξονα των οποίων διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί αποτελούν όριο δήμων ή κοινοτήτων ή οικισμών, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη, λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών τούτων. Αν έχει προσάψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη (άνοιγμα-πόρτα, παράθυρο ή προθήκη) στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, σε αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. Ως προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα, ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδο, ως προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους.

4. Για το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) ενός δρόμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αν ο δρόμος περιλαμβάνεται στα "Αναλυτικά στοιχεία δρόμων" των πινάκων τιμών, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται αυτός που ορίζεται στους πίνακες.

β) Αν ο δρόμος δεν περιλαμβάνεται στα "Αναλυτικά στοιχεία δρόμων" των πινάκων τιμών, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται ο ΣΕ της ζώνης που ανήκει το οικόπεδο.

γ) Αν κατά μήκος του δρόμου αναπτύσσεται γραμμική ζώνη, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται ο ΣΕ της γραμμικής ζώνης.

δ) Αν από το δρόμο διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών και για το δρόμο αυτό δεν αναγράφεται συντελεστής εμπορικότητας στα "Αναλυτικά στοιχεία δρόμων" των πινάκων τιμών, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται ο ΣΕ της ζώνης που έχει τη μεγαλύτερη τιμή.

5. Ως βάση μέτρησης των ορόφων ενός κτιρίου λαμβάνεται το υπόγειο, έτσι όπως αυτό κατά νόμο ορίζεται. Μετά το υπόγειο ακολουθούν ισόγειο, α` όροφος, β` όροφος, κ.λ.π.

Οταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο βλέπει σε ένα δρόμο, ο καθορισμός των ορόφων όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό. Κάτω από τη στάθμη του υπογειου όλοι οι χώροι που τυχόν δημιουργούνται θεωρούνται και αυτοί υπόγειοι.

"Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση επαγγελματικής στέγης η οποία θεωρείται ισόγεια όταν έχει είσοδο και μια πρόσοψη στο ισόγειο, έστω και αν έχει και άλλη ή άλλες προσόψεις σε δρόμους που βρίσκονται σε διαφορετικά, λόγω κλίσεως του εδάφους, επίπεδα".

Οταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο βλέπει σε δύο δρόμους, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που βλέπουν στον κάθε δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό, ενώ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που βλέπουν και οτους δύο δρόμους γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο), στο δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη. Οριζόντια ιδιοκτησία που δε βλέπει σε δρόμο και βρίσκεται κάτω από τη στάθμη υπόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας, θεωρείται και αυτή υπόγειο.

6. Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας (εγκεκριμένα σχέδια) ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γενικά σε κάθε τιτλο κτήσης του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα πιο πάνω στοιχεία ο χαρακτηρισμός ενός χώρου ως υπογείου θα πιστοποιείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή από βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού. Απαιτείται η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις υπογείων εκτός των περιπτώσεων που ο υπόγειος χώρος έχει εισοδο αποκλειστικά από το κεντρικό κλιμακοστάσιο ή από εσωτερικό ισόγειο χώρο ή είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Ημιοπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν αποδεικνύεται, μετά από προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι αυτοί είναι υπόγειοι.

7. Πατάρι μέσα σε αίθουσα επαγγελματικής στέγης (ανοιχτός εξώστης) είναι τμήμα ορόφου, του οποίου η προσπέλαση γίνεται αποκλειστικά από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας. Πατάρι επίσης θεωρείται και ολόκληρος όροφος, εφόσον έχει προκύψει ως αυθαίρετη προσθήκη, κατ` επέκταση υπάρχοντος ανοικτού εξώστη, και η προσπέλασή του γίνεται αποκλειστικά και πάλι από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας.

8. Ημιόροφος ή μεσοπάτωμα είναι όροφος ή τμήμα ορόφου που βρίσκεται μεταξύ ισογείου και α` ορόφου και δεν έχει εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο ή, όταν έχει, αυτή δεν είναι αποκλειστική (έχει και άλλη είσοδο). Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του λογίζεται ως α` όροφος.

9. Πλατεία θεωρείται κάθε κοινόχρηστος χώρος που στο εγκεκριμμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως πλατεία.

10. Κοινής χρήσης χώροι, είναι τα τμήματα εδάφους που έχουν παραχωρηθεί ελευθέρως σε κοινή χρήση.

11. Δρόμοι θεωρούνται τα κοινής χρήσης τμήματα (λωρίδες) γής, που προορίζονται αποκλειστικά για την μετακίνηση προσώπων ή ζώων ή για τη μεταφορά πραγμάτων με οποιοδήποτε μέσο και έχουν εγκριθεί από ρυμοτομικό σχέδιο δήμου ή κοινότητας ή με σχετική απόφαση Νομάρχη.

12. Η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών ενός δρόμου ή κοινοχρήστου χώρου γενικά, λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστή πρόσοψης. Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών, κατά μήκος ενός δρόμου ή κοινόχρηστου χώρου είναι μεταβλητή, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της απόστασης αυτής κατά μήκος του προσώπου του συγκεκριμένου ακινήτου.

13. Αίθριο είναι ο εσωτερικός ελεύθερος (στεγασμένος ή μη) χώρος του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου.

14. Διαμπερής στοά θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους (δρόμο, πλατεία κ.λ.π.) ανεξάρτητα αν διέρχεται από ένα ή περισσότερα οικόπεδα.

15. Τυφλή στοά θεωρείται η στοά που συνδέει κοινόχρηστο χώρο με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αποτελεί απλώς εσοχή στο σώμα του κτιρίου, έστω και αν έχει περισσότερες της μιάς εισόδους στον ίδιο δρόμο.

16. Κριτήριο βάθους: α) επαγγελματικής στέγης, είναι το γινόμενο του μήκους της πρόσοψης ή του αθροίσματος των προσόψεών του επί τον εαυτό του επι δύο. β) οικοπέδου, ειναι το γινόμενο του μήκους της πρόσοψης ή του αθροίσματος των προσόψεών του επί τον εαυτό του επί τρία. Σε μη οικοδομήσιμα οικόπεδα ή οικοπεδικά τμήματα καθώς και σε απαλλοτριωτέα ακίνητα, δεν εφαρμόζεται το κριτήριο βάθους.

17. Επιφάνεια ακινήτου είναι το εμβαδόν αυτού σε τετραγωνικά μέτρα (μ2). Προκειμένου περί κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν αυτών μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλ. πολλαπλασιασμένη επί 0,90. Δεν περιλαμβάνονται στην επιφάνεια οι ημιυπαίθριοι χώροι.

18. Τιμή αφετηρίας. Η τιμή αυτή αναφέρεται σε κόστος κατασκευής ειδικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων, των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα εντυπα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ και 6Ζ. Καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41, του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ-43Α`).

19. Για τον προσδιορισμό της αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, των οποίων η αξία υπολογίζεται με το έντυπο Β, ο ελλαδικός χώρος χωρίζεται σε τρεις (3) περιοχές: α) Η περιοχή Ι περιλαμβάνει τις πρωτεύουσες των νομών της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και ολόκληρο το νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης. β) Η περιοχή ΙΙ περιλαμβάνει την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Αίγινα, Σαλαμίνα, Λευκάδα, Κώ, Σάμο, Λέσβο και Χίο. γ) Η περιοχή ΙΙΙ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα νησιά.

20. Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978 η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30.9.1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο (π.χ. προσκόμιση προγενέστερου τίτλου κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης). Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαινισθεί ριζικά, έστω και αν δε θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος. Για να εφαρμοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του κτίσματος, εάν η κατεδάφισή του γίνει εντός έτους από το χρόνο έκδοσης της άδειας. Αν δεν κατεδαφιστεί μέσα στην προθεσμία αυτή, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση, εντός μηνός από τη λήξη της, άλλως η αρχική δήλωση του φορολογουμένου προς την αρμόδια ΔΟΥ θεωρείται ανειλικρινής. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης υπάρχει άμως πρωτόκολλο κατεδάφισης, αυτό θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται οπότε το κτίσμα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά το υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Αν το κτίσμα δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη (ασκεπές), τούτο δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανάλογα με το χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύεται κατά τα ανωτέρω.

"Εάν κτίσματα παλαιά και ημικατεστραμμένα ή ακόμη και διατηρητέα στερούνται στέγης, η αξία τους λογίζεται μηδενική, κατά την έκταση και τον όροφο που είναι χωρίς στέγη, εφόσον η αφαίρεση της στέγης οφείλεται σε καταστροφή και δεν περιλαμβάνεται στα πλαίσια εργασιών επισκευής".

21. Για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής, απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί. Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω κι άν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό.

"Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχείο του κτίσματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα κ.λπ.) ή όταν το συγκεκριμένο κτίριο δεν έχει χαρακτηρισθει διατηρητέο, έστω και αν βρίσκεται σε διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισμό".

22. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλοτριωτέο απαιτείται πρόσφατο έγγραφο από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, από το οποίο να προκύπτει: α) Οτι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί). β) Οτι η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί. γ) Η επιφάνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων. Σε απαλλοτριωτέο ακίνητο που έχει χαρακτηρισθεί και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας του γίνεται χωριστά για το απαλλοτριωτέο τμήμα για το οποίο δεν ισχύουν οι συντελεστές πρόσοψης και το κριτήριο βάθους και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα.

"Στη φορολογία κληρονομιών - δωρεών, δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής για τα απαλλοτριωτέα κληρονομιαία ή δωρούμενα ακίνητα ή τμήματά τους, καθόσον γι αυτά αναβάλλεται η φορολογίο και ο φόρος υπολογίζεται στην αποζημίωση που θα εκδικασθεί".

"Αν το εναπομένον τμήμα του κτίσματος μετά την απαλλοτρίωση είναι μικρότερο του 50% της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων και μικρότερο των 50μ2 ανά όροφο, εφαρμόζεται και γι` αυτό συντελεστής του απαλλοτριωτέου".

23. Σε περιπτώσεις που ένα ακίνητο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.). Ο συντελεστής αυτός προκύπτει αν από τη μονάδα αφαιρέσουμε το λόγο της απαιτούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς, κατά το χρόνο φορολογίας, πρός την αξία του ακινήτου, που υπολογίζεται με το αντίστοιχο έντυπο, πριν τις ζημιές. Ως αξία ακινήτου λαμβάνεται η συνολική αξία κτίσματος και αναλογούντος οικοπέδου. Δηλαδή:

Δαπάνη αποκατάστασης Σ.ΕΙδ.Σ. = 1 - ----------------------- Αξία ακινήτου

Για τα ειδικά κτίρια (έντυπα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ), ο συντελεστής ειδικών συνθηκών προκύπτει από τον τύπο:

Δαπάνη αποκατάστασης Σ.ΕΙδ.Σ. = 1 - ------------------------- Αξία κτίσματος

"Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνιοού Επιμελητηρίου, που έχει συνταχθεί πριν από το χρόνο φορολογίας ή και μετά στην περίπτωση κτήσης αιτία θανάτου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία για την υποβαλή της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης δεν πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία μεταξύ του χρόνου φορολογς και εκείνου του συμβάντος (σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας). Η ως άνω δαπάνη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αξία του κτίσματος. Αν είναι μεγαλύτερη λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία του αναλογούντος στο κτισμα οικοπέδου".

24. Αν ενα κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο πλήρως εφαρμόζονται μειωτικοί συντελεστές. Ενα κτίσμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό. "Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται ότι το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενα στάδιο ή δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη συντελεστής για το συγκεκριμένο στάδιο, όπαυ ο συντελεστής αποπεράτωσης προκύπτει ως το άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των αποπερατωμένων σταδίων". Κτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται αποπερατωμένα.

25.-Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτησία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου, καθώς και σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίας και στην περίπτωση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως πρός τη συνιδιοκτησία στο οικόπεδο.

Αρθρο 3

Κατοικία ή διαμέρισμα σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό

1.-Φορολογητέα Αξία

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 1 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας ή του διαμερίσματος, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και ορισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική διαμόρφωσή της. Σε περίπτωση που στην κατοικία αντιστοιχεί και υπόλοιπο ποσοστό οικοπέδου για τον υπολογισμό της αξίας του συμπληρώνεται υποχρεωτικά και το έντυπο 3. Αν η κατοικία ή το διαμέρισμα διαθέτει και ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις (πισίνα, γήπεδα τέννις κλπ.), οπουδήποτε και αν βρίσκονται (π.χ. δώμα, υπόγειο, οικόπεδο), η αξία τους υπολογίζεται χωριστά με το έντυπο 6Γ. Σε περίπτωση κοινόχρηστων αθλητικών εγκαταστάσεων, η αξία τους επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κατοικίας ή του διαμερίσματος στο οικόπεδο.

2.-Τιμή Ζώνης (ΤΖ) Η τιμή ζώνης (ΤΖ) λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.

3.-Συντελεστές Πρόσοψης Η πρόσοψη της κατοικίας ή του διαμερίσματος, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2, ασκεί ουσιώδη επίδραση στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του και γι` αυτό εφαρμόζονται συντελεστές αυξομείωσης.: Ετσι, αν η κατοικία ή το διαμέρισμα έχει πρόσοψη

α) Σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενικώς χώρο, εφαρμόζεται συντελεστής 1,00

β) Σε δύο ή περισσοτέρους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 1,05 Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και σε περίπτωση που το ακίνητο έχει δύο ή περισσότερες προσόψεις σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο. γ) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών (σε όλους τους δρόμους που έχει πρόσοψη) είναι μικρότερη ή ίση των 6,00 μέτρων, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80 δ) Αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκεται σε οικόπεδο τυφλό ή σε οικόπεδο που επικοινωνεί με το δρόμο αποκλειστικά με πραγματική δουλειά διόδου, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

Οι συντελεστές πρόσοψης των πιό πάνω περιπτώσεων β και γ δεν εφαρμόζονται σε ορισμένους οικισμούς (παραδοσιακούς ή μη), που ειδικά μνημονεύονται στους πίνακες τιμών, καθώς και σε απαλλοτριωτέα ακίνητα ή τμήματα αυτών.

4.-Συντελεστής Ορόφου Ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον όροφο και με τον συντελεστή εμπορικότητας του οικοπέδου, στο οποίο βρίσκεται η κατοικία ή το διαμέρισμα και καθορίζεται ως ακολούθως:

Αν ο Σ.Ε. είναι: Υπόγειο Ισόγειο Α`ορ. Β`ορ. Γ`ορ. Δ`ορ. Ε`ορ. ΣΤ`ορ. &πάνω

Μικρότερος του 1,5 0,60 0,90 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 Μεγαλ.ή ίσος με 1,5 και μικρό- τερος του 3 0,60 1,20 1,10 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 Μεγαλ.ή ίσος με 3 και μικρότερος του 5 0,60 1,25 1,15 1,10 1,10 1,15 1,20 1,25 Ισος ή μεγαλύ- τερος του 5 0,60 1,30 1,20 1,15 1,15 1,15 1,20 1,25

(Για τον καθορισμό του συντελεστή ορόφου ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.

5.-Επιφάνεια (Κατοικίας ή Διαμερίσματος) Η επιφάνεια κατοικίας ή διαμερίσματος λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 2. Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι της κατοικίας ή του διαμερίσματος έχουν πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα, π.χ. από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90 6.-Συντελεστής Επιφάνειας α) Ο συντελεστής επιφάνειας είναι συνάρτηση του εμβαδού της κατοικίας ή του διαμερίσματος. Ετσι άν το εμβαδόν της κατοικίας ή του διαμερίσματος είναι:

αα) Μικρότερο ή ίσο με 25μ2 ο συντελεστής επιφάνειας είναι 1,05

αβ) Μεγαλύτερο των 25μ2 και μικρότερο ή ίσο με 100μ2 ο συντελεστής επιφάνειας ειναι 1,00

αγ) Μεγαλύτερο των 100μ2 και μικρότερο ή ίσο με 200μ2 ο συντελεστής επιφάνειας είναι 1,05

αδ) Μεγαλύτερο των 200μ2 και μικρότερο ή ίσο με 300μ2 ο συντελεστής επιφάνειας είναι 1,10

αε) Μεγαλύτερο των 300μ2 και μικρότερο ή ίσο με 500μ2 ο συντελεστής επιφάνειας είναι 1,20

αστ) Μεγαλύτερο των 500μ2 ο συντελεστής επιφάνειας είναι 1,30

β) Αν η κατοικία ή το διαμέρισμα αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους (στους οποίους περιλαμβάνεται και το υπόγειο ή το τμήμα υπογείου, που έχει χρήση κατοικίας ή είναι προσμετρημένο στο Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)) οι όροφοι δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν λειτουργική ενότητα, για τον υπολογισμό της αξίας, συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε όροφο, αλλά ως συντελεστής επιφάνειας λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων.

7.-Συντελεστής Παλαιότητας Η παλαιότητα της κατοικίας ή του διαμερίσματος λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαιότητας καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,90

6 έως 10 " 0,80

11 έως 15 " 0,75

16 έως 20 " 0,70

21 έως 25 " 0,65

26 και πάνω " 0,60

8.-Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)

Σε περίπτωση που η κατοικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται κάτω από ειδικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό της αξίας του εφαρμόζεται ειδικός συντελεστής, μειωτικός αυτής. Ετσι, αν η κατοικία ή το διαμέρισμα έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέο, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,75

γ) Υποστεί, κατά το χρόνο φορολογίας του, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

9.-Συντελεστές Αποπεράτωσης Για τον υπολογισμό της αξίας κατοικίας ή διαμερίσματος, το οποίο δεν είναι ή δε θεωρείται από το νόμο αποπερατωμένο, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρμόζονται συντελεστές, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται, σε συνάρτηση με το συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (ΣΑΟ). Οι συντελεστές αποπεράτωσης ορίζονται ως ακολούθως:

---------------------------------------------------------------------- Η κατοικία ή το Για ΣΑΟ Για ΣΑΟ Για ΣΑΟ διαμέρισμα είναι μικρότερο μεγαλύτερο μεγαλύτερο στο στάδιο ή ίσο του 0,40 του 1,00 αποπεράτωσης με 0,40 και μικρότερο ή ίσο με 1,00 ---------------------------------------------------------------------- Της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων* 0,65 0,40 0,30 Του σκελετού 0,70 0,50 0,40 Των οπτοπλινθοδομών 0,75 0,65 0,45 Των επιχρισμάτων 0,80 0,65 0,55 Των δαπέδων (τοποθέτηση) 0,86 0,75 0,70

*Ο μειωτικός συντελεστής του σταδίου αποπεράτωσης της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων εφαρμόζεται μόνον όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο όροφο.

Εάν η κατοικία ή το διαμέρισμα είναι πλήρως αποπερατωμένο, ο συντελεστής επιφανείας ειναι 1,00

10.-Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής

Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής κατοικίας ή διαμερίσματος ασκούν επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας του. Ετσι, αν η κατοικία:

α) Εχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη εφαρμόζεται συντελεστής 1,00

β) Εχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέτρα, οπτοπλίνθους (τούβλα) ή τσιμεντολίθους, εφαρμόζεται συντελεστής 0,95

γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτοπλίνθους (τούβλα) ή τσιμεντολίθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια), εφαρμόζεται συντελεστής 0,70

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μία μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατασκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής 0,80

11.-Συντελεστής με βάση τον Εξοπλισμό

Επίδραση στην διαμόρφωση της αξίας κατοικίας ή διαμερίσματος ασκεί και ο εξοπλισμός αυτού.

Ετσι, αν η κατοικία ή το διαμέρισμα γενικώς:

α) Δεν έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, θέρμανση δαπέδου), εφαρμόζεται συντελεστής 0,95

β) Βρίσκεται πάνω από το Β`όροφο (μη συμπεριλαμβανομένου του ισογείου) και δεν έχει ανελκυστήρα, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90

12.-Συντελεστής Συνιδιοκτησίας Εάν η κατοικία ή το διαμέρισμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας 0,90

Αρθρο 4

Επαγγελματική Στέγη στο ισόγειο ή υπόγειο και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων - καταστημάτων σε οικόπεδο εντός σχεδιου ή σε Οικισμό

1. Φορολογητέα Αξία Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 2 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και ορισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωσή της. Η αξία επαγγελματικής στέγης που βρίσκεται σε όροφο κτιρίου μη προοριζομένου σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων - καταστημάτων υπολογίζεται με το έντυπο 1. Σε περίπτωση που στην επαγγελματική στέγη αντιστοιχεί και υπόλοιπο ποσοστό οικοπέδου, για τον υπολογισμό της αξίας του συμπληρώνεται υποχρεωτικά και το έντυπο 3. Αν η επαγγελματική στέγη διαθέτει και ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις (πισίνα, γήπεδο τέννις κ.λπ.), οπουδήποτε και αν βρίσκονται (π.χ. δώμα, οικόπεδο), η αξία τους υπολογίζεται χωριστά με το έντυπο 6Γ. Σε περίπτωση κοινοχρήστων αθλητικών εγκαταστάσεων, η αξία τους επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας της επαγγελματικής στέγης στο οικόπεδο. 2.-Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) Η τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. 3.-Συντελεστής Πρόσοψης Η φορολογητέα αξία επηρεάζεται ανάλογα με το που έχει πρόσοψη η επαγγελματική στέγη. Η πρόσοψη λαμβάνεται κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται, συντελεστές αυξομείωσης. Ετσι, αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη:

α) Σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενικά χώρο, εφαρμόζεται συντελεστής 1,00 β) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 1,08

Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και σε περίπτωση που η επαγγελματική στέγη έχει δύο ή περισσότερες προσόψεις σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο. γ) Σε δρόμο ή δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών (σε όλους τους δρόμους που έχει πρόσοψη) είναι μικρότερη ή ίση των 6,00 μέτρων, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80 δ) Αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο, κατά την έννοια της παρ. 13 του άρθρου 2, ή σε στοά διαμπερή , κατά την έννοια της παραγράφου 14 του άρθρου 2 ή βρίσκεται σε οικόπεδο τυφλό ή οικόπεδο που επικοινωνεί με δρόμο αποκλειστικά με πραγματική δουλεια διόδου και βρίσκεται: δα) Στο ισόγειο ή υπόγειο, εφαρμόζεται συντελεστής 0,70 δβ) Σε άλλο, πλήν του ισογείου και υπογείου, όροφο, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

Η επαγγελματική στέγη θεωρείται ότι έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο όταν: - Δεν έχει άνοιγμα πρός την πρόσοψη του οικοπέδου. - Εχει άνοιγμα πρός την πρόσοψη του οικοπέδου, αλλά παρεμβάλλεται άλλο κτίριο του οποίου η οροφή βρίσκεται σε ψηλότερη στάθμη από το δάπεδο της υπό εξέταοη επαγγελματικής στέγης. ε)Αποκλειστικά σε στοά τυφλή, κατά την έννοια της παραγράφου 15 του άρθρου 2, ή δεν έχει πρόσοψη σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου και βρίσκεται:

εα) Στο ισόγειο ή υπόγειο, εφαρμόζεται συντελεστής 0,50 εβ) Σε άλλο, πλήν του ισογείου και υπογείου, όροφο, εφαρμόζεται συντελεστής 0,70 Οι συντελεστές πρόσοψης των πιό πάνω παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται σε ορισμένους οικισμούς (παραδοσιακούς ή μη) που ειδικά μνημονεύονται στους πίνακες τιμών καθώς και σε απαλλοτριωτέα ακίνητα ή τμήματα αυτών. 4.-Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) Για τον εφαρμοστέο συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) ορισμένης επαγγελματικής στέγης λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων που περιβάλλουν το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται η επαγγελματική στέγη. Για το ΣΕ καθενός από τους δρόμους ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2. - Ως Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) λαμβάνεται: α) Για επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ισόγειο ή υπόγειο: αα) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ως Σ.Ε λαμβάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου τούτου. αβ) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μεγαλύτερος από αυτούς που ισχύουν μεταξύ των δρόμων. αγ) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή σε αίθριο ή σε τυφλή στοά και βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου. αδ) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή σε αίθριο ή σε στοά (διαμπερή ή τυφλή) και βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μέσος όρος των Σ.Ε. των δρόμων στους οποίους έχει πρόσοψη το οικόπεδο. αε) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε υπόγειο που δεν έχει πρόσοψη, γιατί η οροφή του βρίσκεται στο ύψος ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ως Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.) λαμβάνεται αυτός των υπόλοιπων δρόμων της κυκλικής ζώνης στην οποία ανήκει, χωρίς την εφαρμογή των συντελεστών πρόσοψης. β)Για επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται σε άλλο, πλήν του ισογείου και υπογείου, όροφο: βα) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου τούτου. ββ)Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μεγαλύτερος Σ.Ε. των δρόμων.

5.-Συντελεστής Ορόφου

Ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον όροφο, στον οποίο βρίσκεται η επαγγελματική στέγη και με το συντελεστή εμπορικότητας (Σ.Ε) του δρόμου (ή των δρόμων), στον οποίο έχει πρόσοψη (ή προσόψεις) η επαγγελματική στέγη. Οι συντελεστές ορόφου καθοριζονται ως ακολούθως: α) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο ισόγειο, ο συντελεστής ορόφου είναι 1,00 Χ Σ.Ε. β) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο υπόγειο και η οροφή της βρίσκεται: βα) Χαμηλότερα ή μέχρι την οριστική στάθμη του εδάφους, ο συντελεστής ορόφου είναι 0,40 Χ Σ.Ε. ββ) Ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους, ο συντελεστής ορόφου είναι 0,60 Χ Σ.Ε. Σε όλες τις πιό πάνω περιπτώσεις εφόσον η επαγγελματική στέγη έχει είσοδο αποκλειστικό από εσωτερικό χώρο του κτιρίου (κλιμακοστάσιο), εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

γ)Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε άλλο, πλήν του ισογείου και υπογείου, όροφο, ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον όροφο και το Συντελεστή Εμπορικότητας (Σ.Ε.) του οικοπέδου στο οποιο βρίσκεται και καθορίζεται ως ακολούθως:

---------------------------------------------------------------------- Α`όρο- Β`όρο- Γ`όρο- Δ`όρο- Ε`όρο- Αν Σ.Ε. είναι φος φος φος φος φος και πάνω ---------------------------------------------------------------------- α. Μικρότερος του 1,5 1,20 1,25 1,30 1,30 1,35

β. Μεγαλύτερος ή ίσος με 1,5 και μικρότερος του 3,0 1,35 1,30 1,30 1,30 1,35

γ. Μεγαλύτερος ή ίσος με 3,0 και μικρότερος του 5,0 1,40 1,35 1,30 1,30 1,35

δ. Μεγαλύτερος ή ίσος με 5,0 1,45 1,40 1,35 1,35 1,35

6.-Κριτήριο Βάθους Το κριτήριο βάθους επαγγελματικής στέγης, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2, εφαρμόζεται μόνο σε ισόγεια επαγγελματική στέγη. 7.-Επιφάνεια Επαγγελματικής Στέγης Η επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 2. α)Για την επιφάνεια του ισογείου ισχύουν τα ακόλουθα: αα) Αν η επιφάνεια είναι μικρότερη από το κριτήριο βάθους, κατά τον υπολογισμό της αξίας της, λαμβάνεται ολόκληρη η επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης. αβ) Αν η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από το κριτήριο βάθους, κατά τον υπολογισμό της αξίας της, ως επιφάνεια (ΕΚΒ) λαμβάνεται:

(Επιφάνεια) - (Κριτήριο Βάθους) ΕΚΒ = Κριτήριο βάθους + ------------------------------------ 2

β) Αν η επαγγελματική στέγη έχει και πατάρι, κατά την έννοια της παραγρ. 7 του άρθρου 2, η επιφάνεια των πιό πάνω περιπτώσεων (αα) και (αβ) προσαυξάνεται με το γινόμενο της επιφάνειας του παταριού επι συντελεστή 0,30 γ) Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι της επαγελματικής στέγης εχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα π.χ. από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90 8.-Συντελεστής Επιφάνειας α) Ο συντελεστής επιφάνειας είναι συνάρτηση του εμβαδού της επαγγελματικής στέγης. Ετσι, αν το εμβαδόν της επαγγελματικής στέγης είναι:

αα) Μικρότερο ή ίσο με 25μ2 ο συντελεστής επιφάνειας είναι 1,10 αβ) Μεγαλύτερο των 25μ2 και μικρότερο ή ίσο με 50μ2 ο συντελεστής είναι 1,05 αγ) Μεγαλύτερο των 50μ2 και μικρότερο ή ίσο με 100μ2 ο συντελεστής είναι 1,00 αδ) Μεγαλύτερο των 100μ2 και μικρότερο ή ίσο με 200μ2 ο συντελεστής είναι 0,90 αε) Μεγαλύτερο των 200μ2 και μικρότερο ή ίσο με 300μ2 ο συντελεστής είναι 0,85 αστ) Μεγαλύτερο των 300μ2 ο συντελεστής είναι 0,80 β) Αν η επαγγελματική στέγη αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους (στους οποίους περιλαμβάνονται και τυχόν πατάρι, ημιόροφος, και υπόγεια κύριας χρήσης) οι όροφοι δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν λειτουργική ενότητα, για τον υπολογισμό της αξίας της, ως συντελεστής επιφάνειας εφαρμόζεται εκείνος που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων. γ) Αν η επαγγελματική στέγη είναι πατάρι και αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, για τον υπολογισμό της αξίας της συμπληρώνεται χωριστό έντυπο 2 έστω και άν έχει λειτουργική ενότητα με άλλους ορόφους. 9.-Συντελεστής Παλαιότητας Η παλαιότητα της επαγγελματικής στέγης λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Οι συντελεστές παλαιότητας διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε ισόγειο ή σε άλλο, εκτός ισογείου, όροφο, ως ακολούθως: Επαγγελματική στέγη σε ισόγειο :

1 έως 5 χρόνια 0,95

6 έως 10 " 0,90

11 έως 15 " 0,85

16 και πάνω " 0,80

Επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε άλλο, εκτός του ισογείου, όροφο:

1 έως 5 χρόνια 0,90

6 έως 10 " 0,80

11 έως 15 " 0,75

16 έως 20 " 0,70

21 έως 25 " 0,65

26 και πάνω " 0,60

10.-Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ. Σ.) Σε περίπτωση που η επαγγελματική στέγη βρίσκεται κάτω από ειδικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό της αξίας της εφαρμόζεται ειδικός συντελεστής, μειωτικός αυτής. Ετσι, αν η επαγγελματική στέγη έχει: α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80 β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,75 γ) Υποστεί κατά τον χρόνο φορολογίας της, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2. 11.-Συντελεστής Αποπεράτωσης Για τον υπολογισμό της αξίας επαγγελματικής στέγης, η οποία δεν είναι ή δε θεωρείται από το νόμο αποπερατωμένη, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρμόζονται συντελεστές, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται αυτή, σε συνάρτηση με το συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (ΣΑΟ). Οι συντελεστές αποπεράτωσης καθορίζονται ως ακολούθως: ---------------------------------------------------------------------- Η επαγγελματική Για ΣΑΟ Για ΣΑΟ Για ΣΑΟ στέγη είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο μεγαλύτερο στο στάδιο ίσο με 0,40 του 0,40 και του 1,00 αποπεράτωσης μικρότερο ή ίσο με 1,00 ---------------------------------------------------------------------- Της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων* 0,65 0,45 0,35 Του σκελετού 0,75 0,60 0,50 Των οπτοπλινθοδομών 0,80 0,70 0,60 Των επιχρισμάτων 0,85 0,75 0,70 Των δαπέδων (τοποθέτηση) 0,90 0,85 0,80

* Ο μειωτικός συντελεστής του σταδίου αποπεράτωσης της θεμελίωσης κα των υποστυλωμάτων εφαρμόζεται μόνον όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο όροφο. Εάν η επαγγελματική στέγη είναι πλήρως αποπερατωμένη, τότε εφαρμόζεται συντελεστής 1,00 12.-Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής επαγγελματικής στέγης ασκούν επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας της. Ετσι, αν η επαγγελματική στέγη: α) Εχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη εφαρμόζεται συντελεστής 1,00 β) Εχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέτρα, οπτοπλίνθους (τούβλα) ή τσιμεντολίθους εφαρμόζεται συντελεστής 0,95 γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτοπλίνθους (τούβλα) ή τσιμεντολιθους, αλλά από ευτελή υλικά (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια) συντελεστής 0,70 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μια μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατασκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής 0,80 13.-Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμό Επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας της επαγγελματικής στέγης ασκεί και ο εξοπλισμός αυτής. Ετσι, αν η επαγγελματική στέγη: α) Δεν έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, θέρμανση δαπέδου), εφαρμόζεται συντελεστής 0,95 β) Βρίσκεται πάνω από το Β` όροφο (μη συμπεριλαμβανομένου του ισογείου) και δεν έχει ανελκυστήρα, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90 γ) Βρίσκεται σε κτίριο που έχει και κυλιόμενες σκάλες, εφαρμόζεται συντελεστής 1,10 14.-Συντελεστής Συνιδιοκτησίας Εάν η επαγγελματική στέγη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ενα πρόσωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90

"Αρθρο 5

Οικόπεδο

1. Φορολογητέα αξία

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 3 και είναι ίση με το γινόμενο της αντίστοιχης συνολικής τιμής (εκκίνησης) οικοπέδου (Τ.Ο.) επί τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και ορισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωσή της.

2. Τιμή Ζώνης

Η τιμή ζώνης (ΤΖ) λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

3. Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) Οι συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), που αναγράφονται στους πίνακες τιμών ταυτίζονται με τους συντελεστές δόμησης (ΣΔ). Αν όμως τα οικόπεδο δεσμεύεται από Πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις ή έχει νίνει στο μεταξύ τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής, ώστε ο Σ.Δ. που μπορεί ή έχει ήδη πραγ- ματοποιηθεί, συνεπεία τούτου, να ειναι διαφορετικός από το ΣΑΟ που αναγράφεται στους Πίνακες τιμών (μικρότερος ή μεγαλύτερος), για τον υπολογισμό της αξιας του οικοπέδου, ως ΣΑΟ λαμβάνεται αυτός Που μπορεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί και όχι εκείνος των πινάκων τιμών. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης (ΣΔ) σε άλλο ακίνητο καθώς και σε περιοχές όπου ο ΣΔ είναι διαφορετικός για κάθε χρήση οικοπέδου, οπότε ως ΣΑΟ λαμβάνεται ο μέσος όρος των ΣΔ όλων των χρήσεων. 0 εφαρμοζόμενος ΣΔ αποδεικνύεται με την προσκόμιση του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ή η διοικητική πράξη ή με βεβαιωση μηχανικού, θεωρημένη από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

4. Τιμή Οικοπέδου (Τ.Ο.)

Η τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.) λαμβάνεται από τον πίνακα Ι των βιβλίων τιμών, ανάλογα με την τιμή ζώνης (ΤΖ) και τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑO).

5. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)

Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, κοι ο συντελεστής εμπορικάτητας (ΣΕ), σε συνάρτηση με την πρόσοψη του οικοπέδου.Ετσι, αν το οικόπεδο έχει πρόσοψη σε:

α) Ενα μόνο δρόμο η σε κοινόχρηστο γενικά χώρο, ως ΣΕ λαμβάνεται ο ΣΕ του δρόμου αυτού.

β) Περισσότερους από ένα δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ζώνη ή σε διαφορετικές ζώνες, ως ΣΕ λαμβάνεται ο μεγαλύτερος που ισχύει μεταξύ των δρόμων αυτών.

Για τον ΣΕ καθενός απο τους δρόμους ιαχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.

Σε τυφλά οικόπεδα που επικοινωνούν με το δρόμο με δουλεία δρόμου, ως ΣΕ λαμβάνεται η μονάδα (1).

6. Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ)

Ο συντελεστής εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) λαμβάνεται από τον πίνακα ΙΙ των βιβλίων τιμών ανάλογα με τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και τον συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) του οικοπέδου. Σε περίπτωση που ο Κ των πινάκων μειωμένος κατά rιοσοστό δέκα τοις εκατό (10%) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω ειδικών συνθηκών (π.χ. σχήματος οικοπέδου, πρασιών, ή άλλων περιορισμών) τότε ως Κ λαμβάνεται το μέγιστο δυνάμενο να πραγματοποιηθεί ποσοστό κάλυψης ισογείου. Το ποσοστά αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

7. Συντελεστής Oικοπέδου (Σα)

Ως συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) λαμβάνεται αυτός που ανανράφεται στους πίνακες τιμών. Αν το οικόπεδο έχει πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες, ως συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) λαμβάνεται εκείνος της ζώνης με τη μεγαλύτερη τιμή.

"Για οικόπεδα που βρίσκονται σε οικισμούς πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 550 τ.μ. ή σε οικισμούς προυφιστάμενους του έτους 1923 και έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 550 τ.μ. και εφόσον εξαντλείται η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια, σ` αυτές τις οικοπεδικές επιφάνειες ως Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.), λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους, ως εξής:

α. Σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων:

(Ε - 550) χ 0,40 Σ.Ο.τελ.= [ 1 + -------------------- ] χ Σ.Ο. 550

β. Σε οικισμούς προυφιστάμενους του έτους 1923:

(Ε - 550) χ 0,40 Σ.Ο.τελ.= [ 1 + -------------------- ] χ Σ.Ο." 500

8. Συνολική Τιμή Εκκίνησης οικοπέδου:

Για τον υπολογισμό της αξίας του οικοπέδου, ως τιμή εκκίνησης ανά τετραγωνικό μέτρο, λαμβάνεται:

α) Οταν ο συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ) είναι ίσος με τη μονάδα 1,0, η τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.), της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου.

β) Οταν ο συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ), είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα (1,0), η τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.), της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου προσαυξημένη κατά το γινόμενο του λόγου αυτής (της Τ.Ο.) προς τον συντελεστή αξιποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) επί του συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) επί τη διαφορά της μονάδας (1,0) από το ΣΕ, δηλαδή: Τ.Ο.+Δ.Τ.Ο. = Τ.Ο.+ Τ.Ο. χ Κ χ (ΣΕ - 1,0) ---- ΣΑΟ 9. Συντελεστής πρόσοψης:

Η φορολογητέα αξία επηρεάζεται ανόλογα με το πού έχει πρόσοψη, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το οικόπεδο. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται συντελεστές αυξομείωσης, ως κατωτέρω:

Το οικόπεδο έχει πρόσοψη:

α) Σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινύχρηστο γενικώς χώρο εφαρμόζεται συντελεστής: 1,00

β) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή αποκλειστικά σε πλατεία, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής: 1,08

Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει δύο ή περισσότερες προσόψεις σε δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο.

γ) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών (σε άλους τους δρόμους που έχει πρόσοψη) είναι μικρότερη ή ίση των 6,00 μέτρων, εφαρμόζεται συντελεστής: 0,80

Αν το οικόπεδο επικοινωνεί με δρόμο αποκλειστικά και μόνο με πραγματική δουλεία διόδου και είναι οικοδομήσιμο, εφαρμόζεται συντελεστής: 0,70 Για την εξεύρεση της αξίας τυφλού οικοπέδου που δεν οικοδομείται ή οικοπέδου που επικοινωνεί με το δρόμο αποκλειστικά με πραγματική δουλεια διόδου, δεν εφαρμόζεται συντελεστής πρόσοψης (πλάτους δρόμου).

Οι συντελεστές των παραπάνω β και γ περιπτώσεων δεν εφαρμόζονται σε ορισμένους οικισμούς (παραδοσιακούς ή μη) που ειδικά μνημονεύονται στους πίνακες τιμών.

10. Κριτήριο βάθους (Κ.Β.).

Το κριτήριο βάθους λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 της απόφαση αυτής.

Κριτήριο βάθους δεν εφαρμόζεται:

α) Σε τυφλά οικόπεδα,

β) Σε οικόπεδα που επικοινωνούν με δρόμο αποκλειστικά με πραγματική δουλεία διόδου,

γ) Σε οικόπεδα ή οικοπεδικό τμήματα μη οικοδομήσιμα, και

δ) Σε απαλλοτριωτέα οικόπεδα.

11. Επιφάνεια Οικοπέδου

Η επιφάνεια του οικοπέδου λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 2.

Για τον υπολογισμό της αξίας του οικοπέδου διακρίνουμε τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις: α) Αν το οικόπεδο εντάχθηκε στο σχέδιο με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.1923 (ΦΕΚ 228/Α`/16.8.1923) και δεν έχει συνταχθεί ακόμη η σχετική πράξη τακτοποίησης κοι αναλογισμού αποζημιώσεων, συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για το απαλλοτριωτέο και χωριστό για το μη απαλλοτριωτέο τμήμα του οικοπέδου. Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, με την οποια να καθορίζονται οι επιφάνειες των απαλλοτριωτέων και μη απαλλοτριωτέων τμημάτων, όπως αυτές πρακύπτουν με γραφικό υπολογισμό από τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.

β) Αν το οικόπεδα εντάχθηκε στο σχέδιο με βάση τις διατάξεις του Ν. 1 337/1983 (ΦΕΚ 83/Α) με οφειλή εισφοράς σε γη και δεν έχει συνταχθεί ακόμη η σχετική πράξη εφαρμογής, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, που να αναφέρει την πιφάνεια της οφειλόμενης εισφοράς σε γη (Εεισφ.) και την απαλλοτριωτέα επιφάνεια (Εαπαλλ.), άπως προκύπτουν γραφικά από τα σχετικά τοπονραφικά διαγράμματα. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να προσκομίζεται στην αρμόδια ΔΟΥ, όταν συντρέχει αποδεδειγμένα αποχρών λόγος το αργότερο μέσα σε,τρεις μήνες από την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή εάν:

βα) Η Εεισφ. είναι μεγαλύτερη από την Εαπαλλ., ως επιφάνεια (Ε) του οικοπέδου λαμβάνεται η αρχική επιφάνειά του (Εαρχ.), μειωμένη κατά την επιφάνεια της εισφορός σε γη (Εεισφ.),

Δηλαδή: Ε = Εαρχ. - Εεισφ.

ββ) Η Εεισφ. είναι μικρότερη από την Εαπαλλ., χρησιμοποιείται χωριστό έντυπο για το μη απαλλοτριωτέο τμήμα του οικοπέδου, του οποίου η επιφάνεια ειναι

Ε = Εαρχ. - ΕαΠαλλ.

και χωριστό έντυπο για το απαλλοτριωτέο τμήμα, του οποίου η επιφάνεια είναι

Ε = Εαπαλλ. - Εεισφ.

Εάν η επιφάνεια του οικοπέδου (Ε) που θα προκύψει από τους ανωτέρω υπολογισμούς είναι:

α) Μικρότερη από το κριτήριο βάδους (ΚΒ), λαμβάνεται υπόψη όλη η επιφάνεια του οικοπέδου.

β) Μεγαλύτερη από το κριτήριο βάθους (ΚΒ), ως επιφάνεια ΕκΒ λαμβάνεται το άθροισμα του κριτιρίου βάθους (ΚΒ) και του λόγου του μισού της διαφοράς του κριτηρίου βάθους (ΚΒ) από την επιφάνεια (Ε),

ΕΚΒ Ε-ΚΒ Δηλαδή: ΕκΒ = ΚΒ+ --- 2

"12. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)

Αν το οικόπεδο:

α. Δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί ώστε να γίνει οικοδομήσιμο μετά τη σύνταξη και κύρωση της πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής, τότε εφαρμόζεται συντελεστής 0,60.

Στην κατηγορία των οικοπέδων που δεν είναι οικοδομήσιμα και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν υπάγονται τα τυφλά ή τα μη άρτια γενικά οικόπεδα, δηλαδή τα οικόπεδα που στερούνται του προσώπου ή του εμβαδού της αρτιότητας και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αυτοτελώς, αλλά είναι αναγκαστικά προσκυρωτέα σε όμορες ιδιοκτησίες.

β. Δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί, ώστε να γίνει οικοδομήσιμο μετά τη σύνταξη και κύρωση της πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80.

Στην κατηγορία των οικοπέδων που δεν είναι οικοδομήσιμα αλλά μπορούν να τακτοποιηθούν, ώστε να γίνουν οικοδομήσιμα, υπάγονται όλα τα οικόπεδα τα οποία εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως αλλά δεν είναι άμεσα οικοδομήσιμα γιατί δεν έχει συνταχθεί και κυρωθεί η πράξη αναλογισμού ή πράξη εφαρμογής.

Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και τα τυφλά οικόπεδα που μπορούν να καταστούν οικοδομήσιμα καθώς και οικόπεδα των οποίων η οικοδομησιμότητα ή μη, βεβαιώνεται μόνο μετά τη σύνταξη και κύρωση της πράξης τακτοποίησης.

Για να θεωρηθεί ότι ένα οικόπεδο ή τμήμα του δεν είναι οικοδομήσιμο και μπορεί ή δεν μπορεί να τακτοποιηθεί, απαιτείται σχετικό έγγραφο θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

γ. Εχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παρ. 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα οικόπεδα τα οποία υποχρεωτικά τίθενται σε κοινή χρήση, όπως δρόμοι, πλατείες, χώροι πρασίνου ή προορίζονται για χώρους κοινής ωφέλειας.

δ. Τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, η οποία δεν έχει αρθεί, εφαρμόζεται συντελεστής.

Η αναστολή οικοδομικών αδειών αποδεικνύεται από το σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί το οικείο Προεδρικό Διάταγμα ή η απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

ε. Είναι δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, εφαρμόζεται συντελεστής 0,70.

Δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας θεωρείται το οικόπεδο του οποίου για αόριστο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η οικοδομική αξιοποίηση. Απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την επιφάνεια του οικοπέδου που δεσμεύεται.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν τμήμα μόνο του οικοπέδου δεν είναι οικοδομήσιμο ή είναι απαλλοτριωτέο ή δεσμευμένο, ο υπολογισμός της αξίας γίνεται χωριστά για το τμήμα αυτό και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου. Κατά τον υπολογισμό της αξίας το οικόπεδο ή τμήματα αυτών εξετάζονται αυτοτελώς και εφαρμόζονται όλοι οι συντελεστές που αντιστοιχούν σ` αυτά εκτός του κριτηρίου βάθους. Ως Σ.Α.Ο. όμως λαμβάνεται για όλα τα τμήματα αυτός που οντιστοιχεί στο ενιαίο οικόπεδο.

Σε οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που δεν είναι οικοδομήσιμα και τα οποία συνενώνονται εκούσια με όμορα οικόπεδα (άρτια και οικοδομήσιμα ή μη), δεν εφαρμόζονται οι μειωτικοί συντελεστές των περιπτώσεων α και β. Εκούσια είναι η συνένωση όταν δεν γίνεται σε εκτέλεση πράξης αναλογισμού ή εφαρμογής κι όχι όταν η αποζημίωση καθορίζεται εξωδικαστικώς με συμβιβαστικό τρόπο".

13. Συντελεστής Ποσοστού Αξίας οικοπέδου

Ο συντελεστής αυτός λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται να υπολογίσουμε την αξία κάποιου ποσοστού οικοπέδου και προκύπτει από την εφαρμογή ορισμένου μαθηματικού τύπου, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

α) Για ποσοστό οικοπέδου που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη υφισταμένη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος, ο τύπος που εφαρμόζεται είναι:

-- -- -- -- -- -- Συνολική | | Επιφάνεια ισογείου | | Επιφάνεια ορόφου | επιφάνεια | | που προσμετράται | | ή ορόφων που δεν | ορόφου ή | | στο ΣΔ | | προσμετράται | ορόφων που |+| |χ ΣΕ +| στο ΣΔ |χ 0,50 προσμετράται| | | | | στο ΣΔ | | | | | -- -- -- -- -- --

----------------------------------------------------------------------- Επιφάνεια οικοπέδου χ {ΣΑΟ + {Κ1 χ (ΣΕ - 1)}

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι γνωστή η επιφάνεια και η θέση του κτίσματος (στο υπόγειο, ισόγειο ή όροφο). Αν πρόκειται για μελλοντικό κτίσμα, για το οποίο δεν αναφέρεται στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας το εμβαδόν και η θέση του, απαιτείται βεβοίωση μηχανικού από την οποία αυτά να προκύπτουν.

β) Για ποσοστό οικοπέδου που αντιστοιχεί στο σύνολο της υπολειπόμενης μέχρι εξαντλήσεως του Σ.Δ. δομησης επιφάνειας που δεν έχει οικοδομηθεί, ο τύπος που εφαρμόζεται είναι:

-- -- -- -- -- -- Συνολική | | Επιφάνεια ισογείου | | Επιφάνεια ορόφου | επιφάνεια | | που προσμετράται | | ή ορόφων που δεν | ορόφου ή | | στο ΣΔ | | προσμετράται | ορόφων που |+| |χ ΣΕ +| στο ΣΔ |χ 0,50 προσμετράται| | | | | στο ΣΔ | | | | | -- -- -- -- -- --

----------------------------------------------------------------------- Επιφάνεια οικοπέδου χ {ΣΑΟ + {Κ1 χ (ΣΕ - 1)}

14.α) Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 13, στις αναγραφόμενες επιφάνειες υφιστάμενες ή μελλοντικές, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η αναλογία τους επί των κοινοχρήστων χώρων.

Η επιφάνεια τυχόν υπάρχοντος ημιορόφου ή παταριού που είναι προσμετρημένη στο ΣΔ περιλαμβάνεται στην ένδειξη "Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που προαμετράται στο ΣΔ." ή "Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων, που έχει προσμετρηθεί στο ΣΔ", κατά "περίπτωση. Η προσμέτρηση στο ΣΔ αποδεικνύεται με βεβαίωση από την αρμόδια πσλεοδομική Υπηρεσία ή με βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού. Η τυχόν υπάρχουσα επιφάνεια παταριού που δεν είναι προσμετρημένη στον συντελεστή δόμησης (ΣΔ) δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ τυχόν μη προσμετρημένη στο ΣΔ επιφάνεια ημιορόφου περιλαμβάνεται στην ένδειξη "Επιφάνεια αρόφου ή ορόφων που δεν προσμετράται ( το ΣΔ. ή "Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που δεν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ", κατά περίπτωση. Δεν απαιτείται βεβαίωση, ότι η επιφάνεια ημιορόφου δεν έχει προσμετρηθεί στο ΣΔ. Σε περίπτωση υπολογισμού του συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου για κάθετη ιδιοκτησία, ως επιφάνεια οικοπέδου λαμβάνεται η επιφάνεια της κάθετης ιδιοκτησίας (Εκ).

β) Ως ΣΑO λαμβάνεται ο ΣΑΟ των πινάκων τιμών. εάν στο κτίριο υπάρχει υπόγειο ή άλλος όροφος που δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης (ΣΔ) ως ΣΑO λαμβάνεται το άθροισμα του ΣΑΟ των Πινάκων και του μισού της επιφάνειας του ορόφου ή των ορόφων που δεν έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης προς την επιφάνεια του οικοπέδου, κατά τον ακόλουθο τύπο:

Επιφάνεια ορόφου ή άλλων ορόφωνχ 0,50 | που δεν έχουν προσμετρηθεί στο ΣΔ} |χ 0,50 ΣΑΟ* = ΣΑΟ + -----------------------------------------------

Επιφάνεια οικοπέδου

γ) Εάν έχει γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης (ΣΔ) σε συγκεκριμένο οικόπεδο (ωφελούμενο), ο παραπάνω ΣΑΟ* προσαυξάνεται κατά το λόγο της συνολικής μεταφερόμενης δομήσιμης επιφάνειας προς το εμβαδόν του ωφελούμενου οικοπέδου, κατά τον ακόλουθο τύπο:

Συνολική μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια νέος ΣΑΟ** = ΣΑΟ* +----------------------= Επιφάνεια οικοπέδου

Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που| |συνολική μεταφερόμενη| δεν έχουν προσμετρηθεί στο ΣΔ| x 0,50 + |δομήσιμη επιφάνεια | =ΣΑΟ+------------------------------------------------------------------- Επιφάνεια οικοπέδου

δ) Ως Κ1 λαμβάνεται το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, που έχει πραγματοποιηθεί από επιφάνεια ισογείου προσμετρη μένη στο ΣΔ ή αυτό που προκύπτει από την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατά τον ακόλουθο τύπο:

Επιφάνεια ισογείου που έχει προσμετρηθεί στο ΣΔ Κ1=------------------------------------------------------ Επιφάνεια Οικοπέδου

Για τον υπολογισμό του Κ1, ως επιφάνεια ισογείου σε αυθαίρετο κτίσμα λογίζεται η κάλυψη ισογείου που έχει πραγματοποιηθεί.

15. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας

Σε περίπτωση που το οικόπεδο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περιασότερα από ένο πρόσωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας 0,90.

16. Συντελεστής Καθέτου Ιδιοκτησίας:

Σε περίπτωση υΠολογισμού της αξίας κάθετης ιδιοκτησίας, η αξία του ενιαίου οικοπέδου πολλαπλασιάζεται επι τον συντελεστή καθέτου ιδιοκτησίας, που ειναι ο λόγος του εμβαδού της καθέτου ιδιοκτησίας προς το εμβαδόν του ενιαίου οικοπέδου, δηλαδή:

Επιφάνεια κάθετης ιδιοκτησίας ---------------------------------- Συνολική επιφάνεια οικοπέδου

17. Συντελεστής Αξίας μελλοντικής και αβέβαιης οικοδομικής αξιοποίησης

Αν η ιδιοκτησία οναφέρεται σε χιλιοστά στον "αέρα" του οικοπέδου, μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης αυτού, δηλαδή σε προσδοκόμενη αλλά αβέβαιη μελλοντική dυνατότητα δόμησης, εφαρμάζεται συντελεστής 0,15.

Ο συντελεστής 0,15 εφαρμόζεται και κατά τον υπολογισμό της αξίας τυχόν ακάλυπτου τμήματος κάθετης ιδιοκτησίας το οποίο αντιστοιχεί σε δομήσιμη επιφάνεια, που δεν μπορεί να οικοδομηθεί λόγω υπερκάλυψης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης (ΣΔ) από τις όμορες κάθετες ιδιοκτησίες συνεπεία τροποποίησης του συντελεστή δόμησης της περιοχής."

Αρθρο 6

Αποθήκες σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό

1.-Φορολογητέα αξια Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 4 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της αποθήκης, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωσή της. Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων, που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χώροι κύριας χρήσης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: α)Αποθηκευτικοί χώροι στο υπόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας. β)Αποθηκευτικοί χώροι στο ισόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας μη προσμετρημένοι στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.). γ)Αποθηκευτικοί χώροι αυτοτελείς (ανεξάρτητα κτίρια) εφ` όσον δεν ανήκουν στην κατηγορία των κτιρίων αποθηκών των οποίων η φορολογητέα αξία υπολογίζεται με το έντυπο 6Α. δ)Γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιφάνειας μικρότερης ή ίσης με 60 τ.μ. 2.- Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) Η τιμή ζώνης (ΤΖ) λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Αποθήκες που έχουν πρόσοψη αποκλειστικό στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα σε δρόμο, δεν ανήκουν στην γραμμική ζώνη. 3.- Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) Για τον εφαρμοστέο συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) ορισμένης αποθήκης λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων που περιβάλλουν το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται η αποθήκη. Για το ΣΕ κάθε δρόμου ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.

Με βάση τα ανωτέρω διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν η αποθήκη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως ΣΕ λαμβάνεται ο ΣΕ του δρόμου.

β) Αν η αποθήκη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως ΣΕ λαμβάνεται ο μικρότερος από αυτούς που ισχύουν μεταξύ των δρόμων.

4.- Συντελεστής θέσης

Η φορολογητέα αξία αποθήκης επηρεάζεται από τη θέση της και το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ), όπως αυτός έχει καθοριστεί στην πιό πάνω παράγραφο 3, ως ακολούθως:

Αν η αποθήκη βρίσκεται σε:

α) Ισόγειο κτιρίου επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας και δεν είναι προσμετρημένη στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 χ ΣΕ Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού ότι η αποθήκη δεν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.

Σε περίπτωση που η αποθήκη βρίσκεται:

ί) στο ισόγειο και είναι προσμετρημένη στο Σ.Δ. και

ιί) σε όροφο ή σε δώμα κτιρίου επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας, θεωρείται χώρος κύριας χρήσης και ο υπολογισμός της αξίας της γίνεται με το αντίστοιχο εντυπο (1 ή 2).

β) Υπόγειο, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και έχει είσοδο από δρόμο, εφαρμόζεται συντελεστής 0,25 χ ΣΕ

γ) Υπόγειο και έχει είσοδο από ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή αίθριο ή στοά, εφαρμόζεται συντελεστής 0,20 χ ΣΕ

δ) Υπόγειο και έχει είσοδο από την ισόγεια επαγγελματική στέγη, εφαρμόζεται συντελεστής 0,15 χ ΣΕ

ε) Υπόγειο και έχει είσοδο αποκλειστικά από εσωτερικό χώρο του κτιρίου (κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, ισόγεια κατοικία), εφαρμόζεται συντελεστής 0,15

5.- Επιφάνεια Αποθήκης

Η επιφάνεια αποθήκης λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι της αποθήκης έχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα (π.χ.από πέτρα), εφαρμόζεται συντελεστής 0,90

6.- Συντελεστής Παλαιότητας

Η παλαιότητα αποθήκης λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαιότητας καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95 6 έως 10 " 0,90 11 έως 15 " 0,85 16 έως 20 " 0,80 21 έως 25 " 0,75 26 και πάνω " 0,70

7.- Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών Σε περίπτωση που η αποθήκη βρίσκεται κάτω από ειδικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό της αξίας της εφαρμόζεται ειδικός συντελεστής, μειωτικός αυτής: Ετσι, αν η αποθήκη έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,75 γ) Κατά το χρόνο φορολογίας υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

8.- Συντελεστής Αποπεράτωσης Για τον υπολογισμό της αξίας αποθήκης, η οποία δεν είναι ή δε θεωρείται από το νόμο αποπερατωμένη, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρμόζονται συντελεστές, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται. Ετσι, αν η αποθήκη είναι στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) του σκελετού, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

β) των τοίχων, εφαρμόζεται συντελεστής 0,85

γ) των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90 Εάν ειναι πλήρως αποπερατωμένη, εφαρμόζεται συντελεστής 1,00

9.- Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής της αποθήκης ασκούν επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας της. Ετσι, αν η αποθήκη:

α) Εχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη εφαρμόζεται συντελεστής 1,00

β) Εχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέτρα, οπτοπλίνθους (τούβλα) ή τσιμεντολίθους εφαρμόζεται συντελεστής 0,95

γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτοπλίνθους (τούβλα) ή τσιμεντολίθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια), εφαρμόζεται συντελεστής 0,70 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μια μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατασκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής 0,80

10.- Συντελεστής Συνιδιοκτηοίας

Σε περίπτωση που η αποθήκη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας 0,90

Αρθρο 7

Θέση Στάθμευσης Αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό

1.-Φορολογητέα Αξία

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 5 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και ορισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωσή της. Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Δεν υπάγονται στην κατηγορία αυτή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, η αξία των οποίων υπολογίζεται με το έντυπο 6Β. Για να θεωρηθεί ένας κλειστός χώρος, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και το συνημμένο σ` αυτήν σχετικό σχεδιάγραμμα. Αντίγραφο επικυρωμένο της συμβολαιογραφικής πράξης, με τη μεταγραφή καθώς και του σχετικού σχεδιαγράμματος προσκομίζονται υποχρεωτικά οτην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για τον προσδιορισμό της αξίας της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων δεν ενδιαφέρει αν στην επιφάνεια στάθμευσης έχουν δοθεί ή όχι ποσοστά συνιδιοκτησίας ή αν αποτελεί δουλεία οριζόντιας ιδιοκτησίας.

2.- Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) Η τιμή ζώνης (ΤΖ) λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε κλειστό ισόγειο χώρο και έχουν πρόσοψη (άνοιγμα) στο δρόμο, στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε ακάλυπτο χώρο, σε πυλωτή ή σε υπόγειο δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη.

3.- Συντελεστής Εμπορικότητας Για το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) θέσης στάθμευσης λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων που περιβάλλουν το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται η θέση στάθμευσης. Για το ΣΕ κάθε δρόμου ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2. Με βάση τα ανωτέρω διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν η θέση στάθμευσης βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) λαμβάνεται ο ΣΕ του δρόμου.

β) Αν η θέση στάθμευσης βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως (ΣΕ) λαμβάνεται ο μικρότερος από αυτούς που ισχύουν μεταξύ των δρόμων.

4.-Συντελεστής θέσης Η φορολογητέα αξία θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επηρεάζεται από τη θέση της στο κτίριο ή στο οικόπεδο, ως ακολούθως: Αν η θέση στάθμευσης βρίσκεται: α) Σε κλειστό υπόγειο, ισόγειο ή όροφο τότε, ανάλογα με τον Σ.Ε., για τον οποίον ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:

Αν ο Σ.Ε. είναι Υπόγειο Ισόγειο Οροφος α1) Ισος με 1.00 0,20 0,30 0,25 α2) Μεγαλύτερος του 1,00 και μικρότερος ή ίσος με 2,00 0,25 0,35 0,30 α3) Μεγαλύτερος του 2,00 και μικρότερος ή ίσος με 3,00 0,30 0,40 0,35 α4) Μεγαλύτερος του 3,00 0,35 0,45 0,40

Σε περίπτωση χώρου στάθμευσης που βρίσκεται σε κλειστό ισόγειο ή όροφο, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ότι δεν έχει προσμετρηθεί ο χώρος στο συντελεστή δόμησης. Αν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ., ο χώρος λογίζεται ως επαγγελματική στέγη και ο υπολογισμός της αξίας του γίνεται με το έντυπο 2. β) Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή σε δώμα (ασκεπές), εφαρμόζεται συντελεστής 0,10 γ) Στην πυλωτή, εφαρμόζεται συντελεστής 0,15 5.- Επιφάνεια θέσης Στάθμευσης Αυτοκινήτου Ως επιφάνεια θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης. Σε περίπτωση που στον τίτλο κτήσης δεν αναγράφεται, ως επιφάνεια της θέσης στάθμευσης λαμβάνονται 20μ2 6.- Συντελεστής Παλαιότητας Η παλαιότητα θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαιότητας εφαρμόζεται μόνο σε κλειστή θέση στάθμευσης και καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95 6 έως 10 " 0,90 11 έως 15 " 0,85 16 έως 20 " 0,80 21 έως 25 " 0,75 26 και πάνω " 0,70

7.- Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών

Αν η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής 0,75 γ) Υποστεί κατά το χρόνο φορολογίας της ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά, ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

8.- Συντελεστές Αποπεράτωσης Για τον υπολογισμό της αξίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, η οποία δεν είναι ή δε θεωρείται από το νόμο αποπερατωμένη, κατά την έννοια της παραγρ. 24 του άρθρου 2 και βρίσκεται σε κλειστό χώρο εφαρμόζεται συντελεστής, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται. Για θέση στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή στην πυλωτή δεν εφαρμόζεται συντελεστής αποπεράτωσης. Ετσι, αν η θέση στάθμευσης είναι στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Του σκελετού, εφαρμόζεται συντελεστής 0,80

β) Των τοίχων, εφαρμόζεται συντελεστής 0,85

γ) Των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής 0,90 Εάν είναι πλήρως αποπερατωμένη, εφαρμόζεται συντελεστής 1,00

9.- Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής Αν η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου:

α) Εχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη, εφαρμόζεται συντελεστής 1,00

β) Εχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέτρα, οπτοπλίνθους (τούβλα) ή τσιμεντολίθους, εφαρμόζεται συντελεστής 0,95

γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντολίθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια) εφαρμόζεται συντελεστής 0,80 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μία μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατασκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής 0,90

10.- Συντελεστής Συνιδιοκτησίας Σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας 0,90

"Αρθρο 8

Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις

Κτίρια Αποθηκών

Γεωργικά και Κτηνοτροφικά Κτίρια

Αρθρο 9

Τουριστικές Εγκαταστάσεις

Αρθρο 10

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Αρθρο 11

Σταθμοί Αυτοκινήτων

Αρθρο 12

Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Κλινικές)

Αρθρο 13

Εκπαιδευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα

Αρθρο 14

Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια κατηγορία των εντύπων 1, 2, 4, 5, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!