Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1176013 ΕΞ 15-11-2013 Υπόχρεος σε δήλωση ΦΑΠ για μισθωμένο ακίνητο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ


Αθήνα, 15/11/2013

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1176013 ΕΞ 2013

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2103375880- 

FAX: 2103375834

e-mail:  d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε δήλωση ΦΑΠ για μισθωμένο ακίνητο.

Σε απάντηση εγγράφου σας σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3842/2010 (58Α'), από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η κυριότητα πάνω σε ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 1001 του αστικού κώδικα, εκτείνεται στο χώρο πάνω και κάτω από το έδαφος. Συνεπώς, υπόχρεος για δήλωση ακινήτου, για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης, και για καταβολή του φόρου είναι ο κύριος του ακινήτου, δηλαδή ο εκμισθωτής και όχι ο μισθωτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον (μισθώτρια) εταιρεία έχει περιλάβει στη δήλωση ΦΑΠ μισθωμένο ακίνητο, βάσει της ΠΟΛ. 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, δύναται, αν πρόκειται για δήλωση ΦΑΠ έτους 2013, να προβεί σε υποβολή ανακλητικής δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την αποδοχή της οποίας θα εκδοθεί από αυτόν σχετική απόφαση. Εφόσον η δήλωση γίνει αποδεκτή, θα διενεργηθεί νέα εκκαθάριση του φόρου σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν γίνει αποδεκτή, ο προϊστάμενος οφείλει να το γνωστοποιήσει στη μισθώτρια επί αποδείξει, η οποία κατόπιν μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999, όπως ισχύει.

Αν πρόκειται για δήλωση ΦΑΠ ετών 2011 και 2012, η μισθώτρια δύναται να προβεί σε υποβολή ανακλητικής δήλωσης, την οποία ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ υποχρεούται να απορρίψει λόγω υποβολής αυτής μετά την πάροδο του οικείου έτους, και στη συνέχεια μπορεί να προσφύγει κατά τις απορριπτικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Η. Μενούνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!