Κεφάλαιο

Δ13Β 1170224 ΕΞ 5-11-2013 Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 5 -11 -2013

Αρ. Πρωτ: Δ13Β 1170224 ΕΞ 2013

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210 3375874 

FAX: 210 3375834

e-mail: d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr

 ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων

Σχετ: Το από 8-8-2013 έγγραφό σας και τα από 17-09-13 συμπληρωματικά στοιχεία.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (α.ν.1521/1950,ΦΕΚ Α'294, όπως ισχύει), κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος που γίνεται με επαχθή αιτία φορολογείται και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής.

Από το φόρο αυτό απαλλάσσονται κατά την περιοριστική διατύπωση του άρθρου 6, περ.γ του α.ν. 1521/1950,όπως ισχύει, μεταξύ των άλλων, μεταβιβάσεις στις οποίες αγοραστής είναι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές.

2. Από τη νομολογία του ΣτΕ (αποφ. με αριθ.1558/84, 2513/80), έχει γίνει δεκτό ότι στην έννοια των ιερών ναών και μονών περιλαμβάνονται όχι μόνον εκείνοι της επικρατούσας θρησκείας, αλλά και οι ναοί, οι μονές και οι χώροι λατρείας κάθε άλλης γνωστής θρησκείας ή δόγματος, εφόσον συμβάλλονται ως ημεδαπά νομικά πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η προσκόμιση σχετικής άδειας λειτουργίας του ναού από το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης & Θρησκευμάτων.

3. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφό σας και τα συμπληρωματικά στοιχεία σας, ο Ευκτήριος Οίκος της .......................... έχει λάβει με το αριθ................. έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων άδεια για την ίδρυση και τη νόμιμη λειτουργία του επί της οδού .................... στην Αθήνα. Η εν λόγω θρησκευτική κοινότητα θεωρείται σύμφωνα με το αριθ.................. έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Θρησκευμάτων του ΥΠΕΠΘ ότι πρεσβεύει γνωστή κατά την έννοια του άρθρου 13 του Συντάγματος θρησκεία. Ο εν λόγω Ευκτήριος Οίκος, με απόφαση του Εκκλησιαστικού του Συμβουλίου, εξουσιοδοτεί τον ασκούντα τη διαποίμανση της Εκκλησίας να τον εκπροσωπήσει για την αγορά ακινήτου επί της οδού.................. στην Αθήνα (αρμόδια Δ.Ο.Υ ΙΓ'Αθηνών) για την άσκηση των λατρευτικών του συνάξεων και ερωτάται εάν δικαιούται απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά του ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, περ.γ του α.ν. 1521/1950, ή υποχρεούται σε καταβολή του φόρου μεταβίβασης κατά τις κοινές διατάξεις.

4. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι ο εν λόγω ευκτήριος οίκος, δεδομένου ότι πρεσβεύει δόγμα ανεγνωρισμένης θρησκείας (όπως φαίνεται από την ανωτέρω σχετική άδεια λειτουργίας του από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων) τυγχάνει κατά την αγορά ακινήτου για την άσκηση των λατρευτικών του εκδηλώσεων της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης που προβλέπουν για τους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές οι διατάξεις του άρθρου 6, περ.γ του α.ν. 1521/1950 και δικαιούται, κατά συνέπεια, απαλλαγής από τον αναλογούντα Φ.Μ.Α.

Ακριβές Αντίγραφο

 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!