Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπολογισμός περαίωσης

Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων


Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αλλά και έτοιμα παραδείγματα για τον υπολογισμό της περαίωσης στο σχετικό άρθρο πατώντας εδώ


Σύμφωνα με το Ν. 4002/2011 και τη σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1198/21-9-2011 υπάγονται πλέον στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010, με τον περιορισμό της παραπάνω περίπτωσης 1 οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία (Κεφάλαιο Δ' του ν.3842/2010, Φ.Ε.Κ. 58 Α')


Σημ: Το 2000,2001 τα ποσά είναι σε δραχμές

Για πληροφορίες για το αν είστε στο δείγμα μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ

 •   Της απόκρυψης ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου
 •   Tης απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου
 •   Tης καθαρή αξία ληφθέντος φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου
 •   Tης καθαρή αξία εκδοθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς τη συναλλαγή ή φορολογικού στοιχείου που έχει νοθευθεί. Σε περίπτωση μερικώς εικονικού φορολογικού στοιχείου ως αξία λαμβάνεται η αξία της εικονικότητας.
 •   Υπάρχουν εκκαθαριστικές Φ.Π.Α που δεν έχουν υποβληθεί στα περαιωμένα έτη;
 •   Υπάρχουν παραβάσεις Κ.Β.Σ. που έχουν οριστικοποιηθεί ή εκκρεμούν για διοικητική επίλυση της διαφοράς στη Δ.Ο.Υ.;
 •   Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε βασικού είτε πρόσθετου
 •   Μη επίδειξη των θεωρημένων Βιβλίων σε έλεγχο
 •   Ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη καταχώρηση εσόδων
 •   Ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τις αγορές και τις δαπάνες ή μη καταχώρηση αγορών και δαπανών
 •   Ανακριβή τήρηση πρόσθετων Βιβλίων ή σε μη καταχώρηση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές ή τις δαπάνες
 •   Τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας
 •   Ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία
 •   Έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. μη καταχωρημένου στα Βιβλία
 •   Μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου
 •   Καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών
 •   Έκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία
 •   Μη αναγραφή του είδους τω αγαθών
 •   Μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισμού
 •   Μη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται η αξία
 •   Μη λήψη ή λήψη ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ ή υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται ή αξία
 •   Μη έκδοση ή μη λήψη ή σε έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία
 •   Έκδοση ή λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νόθευση τέτοιου στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία.
 •   Προκύπτει αναμφισβήτητα η λήψη πλαστού φορολογικού στοιχείου από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο;
 •   Βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη η εν λόγω χρήση ή μία από τις τέσ­σερις (4) προηγούμενες χρήσεις;
Επιμέλεια: Πάρης ΣταματόπουλοςΔείτε επίσης: Περαίωση Φορολογικών Υποθέσεων 2010