ΚΦΔ

Η περαίωση των φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με το Ν. 3888/2010

Του Γιάννη Σταματόπουλου

Με το ν. 3888/2010 ρυθμίζεται η περαίωση των εκκρεμουσών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων μέχρι και 31/12/2009. Πρόκειται για την πιο γενική ρύθμιση αφού αφορά:

1) Τις ανέλεγκτες υποθέσεις μέχρι και χρήσεις 31/12/2009 εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα είναι έως 20 εκ. Ευρώ (άρθρο 1 – 10)

2) Ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί φύλλα ελέγχου και πράξεις επιβολής προστίμου και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Δικαστήρια, μέχρι και το εφετείο εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο. Η ρύθμιση γίνεται με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 και καταλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις όλων των επιχειρήσεων έστω και εάν έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 20 εκ. Ευρώ ή είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο (άρθρο 4 § 2)

3) Περαιώνονται και οι υποθέσεις που έχουν προαιρετικά υπαχθεί σε αυτοέλεγχο ή αυτοπεραίωση των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004.

α) Εάν κάποιες χρήσεις πριν το 2008 έχουν επιλεγεί προς έλεγχο με βάση τις εκδοθείσες αποφάσεις περί καθορισμού δείγματος των υποθέσεων αυτοελέγχου, θα λάβουν εκκαθαριστικό σημείωμα από το Υπουργείο Οικονομικών όπως και οι λοιπές ανέλεγκτες υποθέσεις.

β) Ειδικά, όμως, για τις χρήσεις που έκλεισαν από 1/1/2008 – 31/12/2009, επειδή δεν πρόλαβε να καθοριστεί δείγμα, θα λάβουν οι φορολογούμενοι εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ίσο με το ½ του ελαχίστου ποσού και εφόσον το αποδεχθούν δε θα επιλεγούν σε μελλοντικό δείγμα και οι χρήσεις αυτές θα θεωρούνται περαιωμένες (δεν ισχύουν δηλαδή γι’ αυτή την περίπτωση οι υπολογισμοί του άρθρου 6, αλλά μόνο το ½ του ελαχίστου ποσού).

4) Πράξεις επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. που εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή στα δικαστήρια περαιώνονται με το άρθρο 11 του ν. 3888/2010 κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα:

- Στο 1/5 οι εκκρεμείς και μη συζητηθήσεις στο πρωτοδικείο υποθέσεις

- Στο 1/10 οι εκκρεμούσες στο εφετείο με έφεση του Δημοσίου υποθέσεις, δηλαδή πρωτόδικα έχει γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρη η προσφυγή του φορολογούμενου

- Στο 1/4 οι εκκρεμούσες πράξεις στο εφετείο όπου πρωτόδικα είχε απορριφθεί η προσφυγή του φορολογούμενου.

5) Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τζίρου που γνωρίζουν ότι έχουν καταχωρήσει στα βιβλία τους εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ή έχουν εκδόσει εικονικά τιμολόγια, αλλά δεν έχουν ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές μπορούν να «εξαγνίσουν» τα βιβλία τους από τα μη νόμιμα αυτά στοιχεία και να μη θιγεί το κύρος των βιβλίων, εφόσον δηλώσουν αυτά και καταβάλλουν τον οριζόμενο φόρο. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 § 6 ορίζονται τα εξής:

«Επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει τέτοια στοιχεία, κατά το άρθρο 19 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να υπο- βάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., ειδικό σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων και να δηλώ- σει τον αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης και την αξία καθενός από αυτά, καθώς και τη συνολική αξία.»

6) Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2010 ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2011. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).

Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις και οι χρήσεις που αφορούν υποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και όλα τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματοςκαι των οικείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005, από την ημερομηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο ή έχουν περαιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση, και εφόσον έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί και εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α'), καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

7) Διευκρινίζεται ότι για τις ανέλεγκτες υποθέσεις οι φορολογούμενοι θα λάβουν ταχυδρομικά εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Γ.Γ.Π.Σ.. Αντιθέτως, οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ., οι εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις επιβολής του φόρου, τέλους ή εισφοράς ή πράξεις επιβολής προστίμου καθώς και οι ελεγμένες υποθέσεις που εκκρεμούν περαιώνονται μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου. Όμοια, οι υποθέσεις λήψης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων ή έκδοσης τέτοιων περαιώνονται μετά από την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

8) Πολύ σημαντική ρύθμιση περιέχεται στις διατάξεις του άρθρου 9 § 4 αφού όποιοι περαιώσουν με τη ρύθμιση του ν. 3888/2010, όποια στοιχεία και αν περιέλθουν στη συνέχεια στη Δ.Ο.Υ., θα κλείνουν πάντα με τη ρύθμιση αυτή, γεγονός πάρα πολύ σημαντικό το οποίο από μόνο του μπορεί να οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να περαιώσουν για να έχουν δικαίωμα σ’ αυτή την πρόβλεψη. Συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής:

Περαίωση φορολογικών υποθέσεων

Ο τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που καθορίζεται είναι προαιρετικός. Στη συνέχεια, ακολουθεί ανάλυση της διαδικασίας περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογικών αντικειμένων και παρατίθενται, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, σχετικά παραδείγματα.

Επισημαίνεται ότι όσα αναλύονται στη συνέχεια αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις . Για τις εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις που εκκριεμούν στις Δ.Ο.Υ. ή στα δικαστήρια, θα ακολουθήσει άλλο θέμα. Έμφαση πρέπει να δοθεί από τον αναγνώστη στο άρθρο 4 του ν. 3888/2010 όπου αναφέρονται ρητά οι υποθέσεις οι οποίες εξαιρούνται από την ρύθμιση και στο άρθρο 5 του ν. 3888/2010 όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε. Σημειώνεται ότι ανέλεγκτη υπόθεση ορίζεται αυτή που δεν έχει ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο.

Η διαδικασία υπολογισμού του φόρου περαίωσης κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης Φορολογίας Εισοδήματος έχει ως εξής:

Διαδικασία υπολογισμού φόρου περαίωσης κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης Φορολογίας Εισοδήματος

1.       Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, δηλαδή, αυτά που προκύπτουν από τα κύρια έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί, μετά την αφαίρεση: α) των εσόδων από συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και β) των εσόδων από μισθώματα ακινήτων για όλους τους υπόχρεους, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (γιατί τα μισθώματα στις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και λοιπά θεωρούνται εισόδημα Δ’ Πηγής), πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 2%.

Ο συντελεστής 2% ισχύει για για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση αυτά που αφορούν δραστηριότητες που ορίζονται ρητά στο άρθρο 6 § 2 του ν. 3888/2010. Αναλυτικά:

Συντελεστής

Κ.Α.Δ.

Επτά τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 4214: έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου

Επτά τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 4214 α: έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης (εκτός του Κ.Α. 4235)

Επτά τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας

Επτά τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας χονδρικώς,

Δώδεκα τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ' οίκον)

Δώδεκα τοις χιλίοις (7‰)

Κ.Α. 4235: έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρ­μανσης (εκτός του Κ.Α. 4214 α),

Ένα τοις εκατό (1%)

Κ.Α. 8301: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προ­μήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)

Ένα τοις εκατό (1%)

Κ.Α. 8301 α: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προ­μήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρί­των ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

Ένα τοις εκατό (1%)

Κ.Α. 8302: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)

Ένα τοις εκατό (1%)

Κ.Α. 8303: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμή­θειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό).

Δύο τοις εκατό (2%)

Λοιπά επαγγέλματα

 

2.       Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο αποτέλεσμα που προέκυψε στο βήμα (1).

Δηλαδή:

Ακαθάριστα έσοδα x συντελεστή 2% (ή τον οριζόμενο)

xxx

Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη x 15%

+ xxx

Άθροισμα

xxxxxx

 

3.       Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 § 3 του ν. 3888/2010) η οποία αφορά απόκρυψη εσόδων, το ποσό της απόκρυψης προστίθεται στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πριν τον πολλαπλασιασμό με το συντελεστή προοδευτικότητας (δες επόμενο βήμα).

4.       Το ποσό που προκύπτει από τα βήματα (1) και (3) πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή προοδευτικότητας. Ο συντελεστής προοδευτικότητας μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 3 του ν. 3888/2010, ως εξής:

Ακαθάριστα έσοδα

Συντελεστής προοδευ­τικότητας

έως και 150.000 ευρώ

1

Από 150.001 ευρώ έως και 300.000 ευρώ

1,05

Από 300.001 ευρώ έως και 600.000 ευρώ

1,10

Από 600.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ

1,15

Από 1.200.001 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ

1,20

Από 3.000.001 ευρώ έως και 6.000.000 ευρώ

1,25

Από 6.000.001 ευρώ και άνω

1,30

 

5.       Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για όλα τα πρόσωπα (ατομικής, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίας κ.λπ), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

6. Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, ο φόρος προσαυξάνεται ανάλογα με την περίπτωση κατά 40% ή 60% (βλέπε άρθρο 6 § 6), ως ακολούθως:

 

Αν  η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη αφορά:

Συντελεστής

Την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικού στοιχείου

40%

Την απόκρυψη ποσού εσόδων ή αγορών ή δαπανών από έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου

40%

Την καθαρή αξία ληφθέντος φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου

40%

Την καθαρή αξία εκδοθέντος εικονικού φορολογικού στοιχείου ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου εικονικού ως προς τη συναλλαγή ή φορολογικού στοιχείου που έχει νοθευθεί. Σε περίπτωση μερικώς εικονικού φορολογικού στοιχείου ως αξία λαμβάνεται η αξία της εικονικότητας.

60%

 

7.       Αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3888/2010, ο φόρος προσαυξάνεται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά 20%, 40% ή 60%. Συγκεκριμένα:

 

Παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο

Συντελεστής προσαύξησης

α)

μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε     βασικού είτε πρόσθετου,

20%

β)

μη επίδειξη των θεωρημένων Βιβλίων σε έλεγχο,

20%

γ)

ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη καταχώρηση εσόδων,

20%

δ)

ανακριβή  τήρηση Βιβλίων ως προς τις αγορές και τις δαπάνες ή μη καταχώρηση αγορών και δαπανών,

20%

ε)

ανακριβή τήρηση πρόσθετων Βιβλίων ή σε μη καταχώρηση δεδομένων που  επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές ή τις δαπάνες,

20%

στ)

τήρηση Βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας,

20%

ζ)

ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία,

20%

η)

έκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. μη καταχωρημένου στα Βιβλία,

20%

θ)

μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου,

20%

ι)

καταχώρηση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή δαπανών,

20%

ια)

έκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία,

20%

ιβ)

μη αναγραφή του είδους των αγαθών,

20%

ιγ)

μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισμού,

20%

ιδ)

μη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,

40%

ιε)

μη λήψη ή λήψη ανακριβούς στοιχείου που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ ή υπουργική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται ή αξία,

40%

ιστ)

μη  έκδοση ή μη λήψη ή σε έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από  δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία,

40%

ιζ)

έκδοση ή  λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ή  νόθευση τέτοιου στοιχείου, η οποία προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, χωρίς να προσδιορίζεται η αξία.

60%

 

8.       Αν υπάρχουν ταυτόχρονα αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία του άρθρου 2 § 4 του ν. 3888/2010, ο φόρος προσαυξάνεται σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ποσοστά προσαύξησης.

9.       Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., το ποσό του φόρου που προκύπτει προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσό που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ευρώ και προστίθεται στο φόρο που προκύπτει κατά τις προηγούμενες παραγράφους ή στο ελάχιστο ποσό φόρου όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

10.   Τα ελάχιστα ποσά φόρου που πρέπει να καταβληθούν για να περαιωθούν οι ανέλεγκτες χρήσεις έχουν ως εξής:

Είδος επιτηδευματία

Φόρος που βεβαιώνεται

Μη υπόχρεος ή επιτηδευματίας που δεν τήρησε Βιβλία ή τήρησε Βιβλία Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

300 ευρώ

Επιτηδευματίας που τήρησε βιβλία Β’ κατηγορίας

500 ευρώ

Ελεύθερος επαγγελματίας που τήρησε βιβλία Β΄κατηγορίας

700 ευρώ

Επιτηδευματίας που τήρησε βιβλία Γ’ κατηγορίας

700 ευρώ

Ελεύθερος επαγγελματίας που τήρησε βιβλία Γ’ κατηγορίας

1000 ευρώ

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 12 του ν. 3888/2010, η ζημιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις (4) προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη. Όταν δεν υπάρχουν παραβάσεις, η ζημιά μεταφέρεται κανονικά.

Τέλος, τα προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι προσωρινές πράξεις προσδιορισμού που εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιων των διοικητικών δικαστηρίων και αφορούν τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνονται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 3888/2010.

 

Παραδείγματα

Παρατίθενται στη συνέχεια παραδείγματα υπολογισμού του ποσού περαίωσης για ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος.

Παράδειγμα 1

Έστω ομόρρυθμη εταιρεία με ακαθάριστα έσοδα 200.000 € χωρίς παραβάσεις.

Παράδειγμα 1

Ανάλογα το είδος του επαγγέλματος (§ 2)

200.000€ x 2% = 4.000 €

Συντελεστής προοδευτικότητας ( § 3)

4.000 x 1,05 = 4.200 €

Υπολογισμός φόρου ( § 4)

Φόρος: 4.200 x 20% = 840 €

Τελικός φόρος περαίωσης Φ.Ε.

840 €

 

Παράδειγμα 2

Έστω ομόρρυθμη εταιρεία με ακαθάριστα έσοδα 350.000€, ενώ εκκρεμούν ή έχουν οριστικοποιηθεί παραβάσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης που αφορούν δαπάνες ύψους 30.000€

Παράδειγμα 2

Ανάλογα το είδος του επαγγέλματος (§ 2)

350.000€ x 2% = 7.000 ευρώ

Απόκρυψη φορολογητέας ύλης ( § 6) που αφορά δαπάνες από παράλειψη έκδοσης φορολογικού στοιχείου

30.000 x 15% = 4500 €

Επαναπροσδιορισμός αρχικού ποσού (§ 2)

7.000+4.500 = 11.500 €

Συντελεστής προοδευτικότητας ( § 3)

11.500 x 1,10 = 12.650 €

Υπολογισμός φόρου ( § 4)

12.650 x 20% =  2.530 €

Προσαύξηση φόρου 40% (§ 6α)

2.530 x 1,4 = 3.542 €

Τελικό φόρος περαίωσης Φ.Ε.

3.542 €

 

Παράδειγμα 3

Έστω ανώνυμη εταιρεία με ακαθάριστα έσοδα 550.000€, ενώ εκκρεμούν ή έχουν οριστικοποιηθεί παραβάσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης που αφορούν δαπάνες ύψους 20.000€ και παραβάσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης που αφορούν έσοδα ύψους 60.000 €

Παράδειγμα 3

Ανάλογα το είδος του επαγγέλματος (§ 2)

550.000€ x 2% = 11.000 ευρώ

Απόκρυψη φορολογητέας ύλης που αφορά δαπάνες από παράλειψη έκδοσης στοιχείου( § 6)

20.000 x 15% = 3.000 €

Απόκρυψη φορολογητέας ύλης που αφορά έσοδα ( § 6)

60.000 x 15% = 9.000 €

Επαναπροσδιορισμός αρχικού ποσού ( § 2)

11.000 + 3.000 + 9.000 = 23.000 €

Επανυπολογισμός ύψους συνολικών ακαθάριστων εσόδων λόγω απόκρυψης φορολογητέας ύλης που αφορά έσοδα (§ 8)

Συνολικά ακαθάριστα έσοδα 550.000 + 60.000= 610.000 €. Βάσει αυτού, μεταβάλλεται ο συντελεστής προοδευτικότητας σε 1,15

Συντελεστής προοδευτικότητας ( § 3)

23.000 x 1,15 = 26.450 € (για ακαθάριστα έσοδα 610.000€, ο συντελεστής προοδευτικότητας είναι 1,15)

Υπολογισμός φόρου ( § 4)

26.450 x 25% = 6.612,50 € (για Α.Ε. ο συντελεστής υπολογισμού φόρου είναι 25% )

Προσαύξηση φόρου 40% λόγω αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ( § 6α)

6.612,50 € x 1,4 = 9.257,50 €

Τελικός φόρος περαίωσης Φ.Ε.

9.257,50 €

Παράδειγμα 4

Έστω ομόρρυθμη εταιρεία με ακαθάριστα έσοδα 200.000€. Έχει καταλογιστεί σε βάρος της πρόστιμο Κ.Β.Σ. για μη επίδειξη θεωρημένων βιβλίων σε έλεγχο (Άρθρο 2 § 4)

Παράδειγμα 4

Ανάλογα το είδος του επαγγέλματος (§ 2)

200.000€ x 2% = 4.000 ευρώ

Συντελεστής προοδευτικότητας ( § 3)

4.000 x 1,05 = 4.200 ευρώ

Υπολογισμός φόρου ( § 4)

4.200 X 20% = 840 ευρώ

Προσαύξηση φόρου 20% (§ 5α) λόγω παράβασης Κ.Β.Σ.

840 x 1,2 = 1008 ευρώ

Τελικός φόρος περαίωσης Φ.Ε.

1008 €

 

Παράδειγμα 5

Έστω ομόρρυθμη εταιρεία με ακαθάριστα έσοδα 100.000€. Έχει καταλογιστεί σε βάρος της πρόστιμο Κ.Β.Σ. για μη επίδειξη θεωρημένων βιβλίων σε έλεγχο (βλέπε λοιπές παραβάσεις Κ.Β.Σ. στο άρθρο 2 § 4 του νόμου) ενώ εκκρεμούν ή έχουν οριστικοποιηθεί παραβάσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης που αφορούν δαπάνες ύψους 15.000€

Παράδειγμα 5

Ανάλογα το είδος του επαγγέλματος (§ 2)

100.000€ x 2% = 2.000 ευρώ

Απόκρυψη φορολογητέας ύλης που αφορά δαπάνες

15.000 x 15% = 2250 €

Επαναπροσδιορισμός αρχικού ποσού (§ 2)

2.000 + 2.250 = 4.250 €

Συντελεστής προοδευτικότητας ( § 3)

4.250 x 1 = 4.250 €

Υπολογισμός φόρου ( § 4)

4.250 X 20% = 850 €

Προσαύξησεις

Προσαύξηση φόρου 20% (§ 5α) λόγω παράβασης Κ.Β.Σ.

Προσαύξηση φόρου 40% (§ 6α) λόγω απόκρυψης φορολογητέας ύλης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται η μεγαλύτερη προσαύξηση

Προσαύξηση φόρου

850 x 1,4 = 1.190 €

Τελικός φόρος περαίωσης Φ.Ε.

1.190 €

 

Παράδειγμα 6

Έστω ομόρρυθμη εταιρεία που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας με ακαθάριστα έσοδα 30.000€ χωρίς παραβάσεις.

Παράδειγμα 6

Ανάλογα το είδος του επαγγέλματος (§ 2)

30.000 X 2% = 600 €

Συντελεστής προοδευτικότητας ( § 3)

600 x 1 = 600 €

Υπολογισμός φόρου (§ 4)

600 x 20 % = 120 €

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το άρθρο 6 § 11 ορίζει τα ελάχιστα ποσά φόρου που πρέπει να καταβληθούν για να περαιωθούν ανέλεγκτες υποθέσεις Φορολογίας Εισοδήματος

Τελικός φόρος περαίωσης Φ.Ε.

500 €

 

Παράδειγμα 7

Έστω ομόρρυθμη εταιρεία με ακαθάριστα έσοδα 200.000€. Έχει καταλογιστεί σε βάρος της πρόστιμο Κ.Β.Σ. για μη τήρηση πρόσθετου βιβλίου (βλέπε λοιπές παραβάσεις Κ.Β.Σ. στο άρθρο 2 § 4 του νόμου)και δεν έχει υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

 

 

Παράδειγμα 7

Ανάλογα το είδος του επαγγέλματος (§ 2)

200.000€ x 2% = 4.000 ευρώ

Συντελεστής προοδευτικότητας ( § 3)

4.000 x 1,05 = 4.200 ευρώ

Υπολογισμός φόρου ( § 4)

4.200 X 20% = 840 ευρώ

Προσαύξηση φόρου 20% (§ 5α) λόγω παράβασης Κ.Β.Σ.

840 x 1,2 = 1008 ευρώ

Προσαύξηση φόρου λόγω μη υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

1008 x 1,1 = 1.108,8 ευρώ

Παρατηρείται ότι η προσαύξηση που προκύπτει είναι μικρότερη των 200 € (συγκεκριμένα 100,8 €)

Η προσαύξηση λόγω μη υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο ελάχιστο ποσό των 200 €.

Τελικός φόρος περαίωσης Φ.Ε.

1008 +200 = 1208 €

 

Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων

Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων.

Η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης Φ.Π.Α. πραγματοποιείται ως εξής:

α) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης υπολογίζεται Φ.Π.Α. με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και το προκύπτον ποσό προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) (άρθρο 7 § 2α).

Στο παράδειγμα 3, που προηγουμένως παρατέθηκε, η συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (άρθρο 2 § 3) ανερχόταν στο ποσό των 80.000 €.

Παράδειγμα 8

Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη

80.000 €

Υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. με συντελεστή 15%

12.000 €

Προσαύξηση προκύπτοντος ποσού κατά 30%

12.000 x 1,3 = 15.600 €

 

β) Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις προκύπτει αναμφισβήτητα η λήψη πλαστού φορολογικού στοιχείου από δελτίο πληροφοριών ή άλλο στοιχείο ή έγγραφο, επί του ποσού της καθαρής αξίας του πλαστού στοιχείου υπολογίζεται Φ.Π.Α. με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) (άρθρο 7 § 2β).

Παράδειγμα 9

Πλαστό στοιχείο αξίας:

5.000 €

Φ.Π.Α. που οφείλεται:

5.000 x 15% = 750 €

 

Σημειώνεται ότι εάν η τελευταία περαιούμενη χρήση έκλεισε με πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. και

Α) δεν υπήρχαν παραβάσεις, καλώς κατ’ αρχήν έχει μεταφερθεί αλλά συνεχίζει να υπόκειται σε προσωρινό έλεγχο ως προς τις φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους στις οποίες γεννήθηκε ή από τις οποίες προέρχεται, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Εάν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ  και εφόσον δεν υπάρχουν παραβάσεις, δεν υπόκειται ούτε σε προσωρινό έλεγχο.

Β) υπήρχαν παραβάσεις Κ.Β.Σ. σε αυτή ή σε μία από τις 4 προηγούμενες χρήσεις,  το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της τελευταίας περαιούμενης χρήσης προσαυξάνει το ποσό της οφειλής όπως αυτή προκύπτει με βάση την περαίωση της χρήσης αυτής

Ειδικά στις περιπτώσεις που το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει δηλώθηκε προς επιστροφή, η επιστροφή δεν διενεργείται.

Αν η επιστροφή έχει ήδη διενεργηθεί κατά ένα μέρος ή στο σύνολό της, το σχετικό ποσό αποδίδεται από τον υπόχρεο στο Δημόσιο με έκτακτη δήλωση, χωρίς κυρώσεις, εντός μηνός από την ημερομηνία καταβολής του ποσού της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010. Αν το ποσό αυτό δεν αποδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.

Τέλος, οι εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις επιβολής του φόρου, τέλους ή εισφοράς ή πράξεις επιβολής προστίμου που εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αφορούν τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις περαιώνονται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων.

Αποφάσεις επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αφορούν τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αφορούν τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις περαιώνονται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 3888/2010.

 

Διαδικασία καταβολής φόρων ανέλεγκτων υποθέσεων

Άμεση καταβολή του 20% του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα (άρθρο 9 § 3 ν. 3888/2010)

Ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να ρυθμιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 3, υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

Η καταβολή από τον επιτηδευματία του ποσού αυτού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του περιεχομένου του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων.

Τρόπος καταβολής των φόρων ανέλεγκτων υποθέσεων (άρθρο 10 § 1 ν. 3888/2010)

α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικης οφειλής είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις.

ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής εί­ναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις.

Χρόνος καταβολής δόσεων (άρθρο 10 § 2 ν. 3888/2010).

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου

Έκπτωση 10% σε εφάπαξ καταβολή (άρθρο 10 § 3 ν. 3888/2010).

Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο κατά την παράγραφο 1 ποσό καταβληθεί μέσα στην προ­θεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκ­πτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.

Πότε επέρχεται η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων;

Η περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων επέρχεται  με την εξόφληση της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
velentzaschris
02/03/2011 23:43:16

στην περίπτωση εντοπισμού από τη Φορολογική Αρχή εικονικών φορολογικών στοιχείων σε επιχείρηση που έχει περαιώση με τον ως άνω νόμο, εκδίδεται συμπληρωματικόφύλλο ελέγχου;