Power Tax Training

  • Έναρξη
  • 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Φορολογικό Σεμινάριο - Φορολογικός Σχεδιασμός - Κλείσιμο Ισολογισμού - Α5

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α5.1.1 Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο Ισολογισμού
Α5.1.2 Χρονική Τακτοποίηση δαπανών – Εσόδων –λοιπών θεμάτων- Μητρώο Παγίων
A5.1.3 Υπολογισμός Αποσβέσεων – Ενημέρωση του Μητρώου Παγίων
Α5.1.4 Εγγραφή των αποσβέσεων τέλους χρήσης – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Α5.1.5 Βασικές συμφωνίες του Μητρώου Παγίων που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής
Α5.1.6 Αποτίμηση Αποθεμάτων
Α5.1.7 Απογραφή Αποθεμάτων ( άρθρο 27 του Κ.Β.Σ.)
Α5.1.8 Μέθοδοι Αποτίμησης ( F.I.F.O., L.I.F.O., Μέση Σταθμική κλπ)
Α5.1.9 Απογραφή των λοιπών Λογαριασμών μας
Α5.1.10 Παράδειγμα

Εγγραφές Κλεισίματος ισολογισμού, Δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου
Α5.1.11 Κλείσιμο Ομάδας λογ/σμών 2, 6, 7
Α5.1.12 Διαμόρφωση του Φύλλου Μερισμού
Α5.1.13 Διάγραμμα της Τεχνικής Κλεισίματος
Α5.1.14 Δημιουργία του λογ/σμού Εκμετάλλευσης - λογ/σμού 80.00
Α5.1.15 Υπολογισμός προβλέψεων ( πελατών, προσωπικού κλπ)
Α5.1.16 Δημιουργία του λογ/σμού 86 & 88
Α5.1.17 Σύνταξη - Δημιουργία των Οικονομικών Καταστάσεων, Ηλεκτρονικός Φάκελος
Α5.1.18 Σύνταξη - Δημιουργία των απαραίτητων δικαιολογητικών για την Νομαρχία
Α5.1.19 Παραδείγματα – χορήγηση αρχείων σε Excel
 

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Α5.1.20 Φορολογία Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ο.Ε. – Ε.Ε. – ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΕΡΜΗΝ.ΝΟΜΟΥ Ν.3842/2010 ,3943/2011
Α5.1.21 Φορολογική αναμόρφωση των αποτ/των βάση του άρθρο 31 της φορολογίας Ν.2238/1994
Α5.1.22 Ποιες είναι οι δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά κατά κωδικό Γ.Λ.Σ.
Α5.1.23 Υπολογισμός -Συμπλήρωση δηλώσεων του φόρου εισοδήματος Ο.Ε.-Ε.Ε., Ατομικές
Α5.1.24 Υπολογισμός Τακτικού αποθεματικού - λοιπών αποθεματικών
Α5.1.25 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικώνsfragida
Α5.1.26 Με ποια σειρά διανέμονται τα κέρδη της Α.Ε. & Ε.Π.Ε., προτεραιότητα -περιορισμοί
Α5.1.27 Απαγορεύσεις στην Διανομή ΚΕΡΔΩΝ
Α5.1.28 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές μελών Δ.Σ
Α5.1.29 Πως φορολογούνται τα μερίσματα και οι αμοιβές διαχειριστών στις Ε.Π.Ε.
Α5.1.30 Μεταφορά της ζημιάς χρήσης : μέχρι πότε μπορεί να γίνει
Α5.1.31 Συνέπειες όταν τα βιβλία κρίνονται ανεπαρκή -ανακριβή
Α5.1.32 Εκτεταμένα παραδείγματα με την συμπλήρωση δηλώσεων ( ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε1 κλπ)
 

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α5.1.33 Εισαγωγικές έννοιες στο Φορολογικό σχεδιασμό
Α5.1.34 Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή ενός ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 

Τι επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του:
Α5.1.35 Μείωση Φόρων – έγκαιρη γνώση για το τι θα πληρώσει η επιχείρηση
Α5.1.36 Έγκαιρος προγραμματισμός των Ταμιακών Ροών
Α5.1.37 Επάρκεια Ταμειακής Ρευστότητας – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας
Α5.1.38 Ανταγωνιστικότητα – Ευελιξία
Α5.1.39 Διείσδυση σε νέα προϊόντα και αγορές
Α5.1.40 Κατάργηση –συγχώνευση τμημάτων
Α5.1.41 Επανασχεδιασμός θέσεων, τμημάτων, μεθόδων παραγωγής
Α5.1.42 Επανακαθορισμός των Στρατηγικών στόχων της Οικονομικής Μονάδας
Α5.1.43 θα γίνει ανάλυση βασικών περιπτώσεων βήμα -βήμα
Α5.1.44 Παραδείγματα
 
Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α5.1.45 Αποτίμηση Συμμετοχών – Χρεογράφων
Α5.1.46 Πώληση Χρεογράφων
Α5.1.47 Διάθεση και Κεφαλοποίηση Αποθεματικών
Α5.1.48 Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, πρακτικά παραδείγματα
 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ) – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
Α5.1.49 Μεταβίβαση Μετοχών Α.Ε. μη Εισηγμένων στο Χ.Α.Α
Α5.1.50  Εταιρικών Μεριδίων Ε.Π.Ε
Α5.1.51  Ποσοτών συμμετοχής ή μετοχών σε Α.Ε
Α5.1.52 Μεταβίβαση ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΟΕ, ΕΕ, κ.λ.π
Α5.1.53 Πρακτική Εφαρμογή Εμμεσων Φόρων – Ειδικών Φόρων – Δημοτικών Φόρων
Α5.1.54 Ε.Τ.Α.Κ., ΦΑΠ, Φ.Μ.Α
Α5.1.55 Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών παροχών
Πρακτικές εφαρμογές σε excel και word

ΠΑΡΟΧΕΣ


A’ Έναρξη : 19/09/2017
Διάρκεια: 5 βδομάδες (40 ώρες)
Μέρες Διεξαγωγής:Τρίτη & Πέμπτη
Ώρες Διεξαγωγής: 18:00-21:15

B’ Έναρξη : 14/10/2017
Διάρκεια: 5 βδομάδες (40 ώρες)
Μέρες Διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή
Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-13:15


Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………..700,00 €
Νέα τελική Τιμή:………………………………550,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 40 ώρες
Τιμή για φοιτητές και ανέργους:………490,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως & 6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.
Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.

Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.power-tax-training.gr/forotexnika-dilwseis.html#pro-tab

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Φορολογικό Σεμινάριο - Φορολογικός Σχεδιασμός - Κλείσιμο Ισολογισμού Επαγγελματίες λογιστές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 18:00 - 21:15

Τοποθεσία

Μάθιου Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3, Αμπελοκηποι

Διοργανωτής

Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Power-Tax-Training, Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής, το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας με αριθμό αδείας Α/21666, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Εκπαίδευσης στην Αθήνα, που προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε δυναμικές ειδικότητες επαγγελματικής επιτυχίας στις πιο ασυναγώνιστες τιμές.Τα στελέχη του Power-Tax-Training έχοντας 28ετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής, διοργανώνουν στις εγκαταστάσεις τους, στην Πανόρμου, σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικών και πολλά άλλα ακόμα, με πρωτεύοντα στόχο την άρτια κατάρτιση και επιμόρφωση των κάτωθι:1. Αποφοίτων Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.2.Πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών3.Φοιτητών, σπουδαστών οικονομικής κατεύθυνσης4.Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής ΚατεύθυνσηςΕξασφαλίζουμε Πρακτική Άσκηση για τους καταρτιζόμενους και ταυτόχρονα προωθούμε ενεργά την επαγγελματική τους αποκατάσταση με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.Συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες ανεύρεσης προσωπικού για την προώθηση του βιογραφικού σας προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία ή λογιστικό γραφείο, όπως την creme de la creme, manpower, icap και πολλές άλλες.Οι απόφοιτοί μας αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες τους παρέχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματικό στίβο και γίνονται ανάρπαστοι από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου ...