Power Tax Training

 • Έναρξη
 • 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 • Λήξη
 • 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ναυτιλιακή Λογιστική - Danaos - B2

Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ναυτιλιακή Εταιρεία του Νόμου 89/67
Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79
Ειδική Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79

Β. ΠΛΟΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ)
Κατηγορίες και Είδη Εμπορικών Πλοίων
Μονάδες Μέτρησης Μεταφορικής Ικανότητας των Πλοίων
Μονάδες Μέτρησης Όγκου και Βάρους των Πλοίων
Σημαία των Πλοίων
Τρόποι Εκμετάλλευσης των Πλοίων

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ)
Τμήμα Ναυλώσεων
Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργείας του Στόλου
Τεχνικό Τμήμα
Τμήμα Εφοδιασμού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρέσιων
Τμήμα Ασφαλειών

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Βιβλία και Στοιχεία των Ναυτιλιακών Εταιρειών
Απαλλαγές ΦΠΑ

Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΓΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)
Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό
Ομάδα 2η : Αποθέματα, Αγορές
Ομάδα 3η : Απαιτήσεις, Διαθέσιμα
Ομάδα 4η : Καθαρή Θέση, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομάδα 6η : Έξοδα
Ομάδα 7η : Έσοδα
Ομάδα 8η : Αποτέλεσματα

Ζ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Έξοδα
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Πληρωμάτωνsfragida
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
Έξοδα Διοίκησης
Ασφάλιστρα
Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)
Έξοδα Μεταφορών
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
Αποσβέσεις
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
Έξοδα Διοίκησης
Ασφάλιστρα
Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)
Έξοδα Μεταφορών
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
Αποσβέσεις
Έσοδα
Ναύλοι (Freight) – Μισθώματα (Hire)
Σταλίες (Demurrage) – Επισπεύσεις (Dispatch)

Η. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ)
Κόστος (Έξοδα Διοίκησης) Διαχειρίστριας
Σταθερό Κόστος Πλοιοκτήτριας (Running Cost)
Μεταβλητό Κόστος – Κόστος ταξιδίου Πλοίου (Direct Voyage Expenses)
Αποτελέσματα ανά Ταξίδι

Θ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ, ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Πάγια
Αγορά Πλοίου
Ναυπήγηση-Κατασκευή Πλοίου
Αποθέματα – Αγορές
Καύσιμα
Λιπαντικά
Εφόδια
Ανταλλακτικά
Τρόφιμα
Απαιτήσεις – Διαθέσιμα
Ναυλωτές
Χρεώστες Διάφοροι
Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί Πλοιοκτήτριας – Διαχειρίστριας / Intercompany accounts
Ασφαλιστικές Απαιτήσεις
Λογαριασμός Πλοιάρχου / Master General Account
Διαθέσιμα-Τράπεζες
Καθαρή Θέση – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσματα Εις Νέο
Δάνεια/td
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές - Προκαταβολές
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες
Υποχρεώσεις Φόρων και Ασφαλιστικών Οργανισμών
Μεταβατικοί Λογαριασμοί
Περιοδικής Κατανομής Λογαριασμοί

I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Αποτελέσματα Χρήσης Πλοιοκτήτριας - Διαχειρίστριας
Κέρδη προς Διάθεση
ΙσολογισμόςB΄- Ενότητα:Μηχανογράφηση με το ERP της Εταιρείας Danaos Management Consultant SADanaos Financial Suite as a Maritime ERP encompasses a family of applications that automates and streamlines all your financial maritime business processes.Danaos Financial Suite is a web-enabled Solution specifically designed for the shipping industry.Shipping, is a capital intensive Asset Management Venture, with specific requirements regarding the automation of the accounting processes in order to ensure an seamless flow of critical financial data across departments.Designed as a multi-Company, multi-Group and multi-Currency Accounting shipping solution, Danaos Financial Suite provides advanced Reporting functionalities, enabling consolidation throughout all corporate levels.Essential for Ship Managers, Ship Owners, Accountants, Ship Holding Groups, Ship Operators, Agents, Bunker Traders, Ship Brokers, Charterers.Danaos Financial Suite as an integral part of Danaos Web Enterprise Suite applications that includes: Payments, Budgeting, Master General Account (MGA), Supply & Commercial Package (Operation, Freight, Port Expenses, XE Rates and Bunkers).Modules1.Marine Accounting & MISMarine Accounting Module is designed for the shipping industry. The system further supports Voyage Accounting and Analysis, Running Cost Reporting as well as Cash Flow Analysis (including accruals). Fully integrated with invoice approval workflows. Marine Accounting Module aligns with GAAP Standards and SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 – SOX. Marine Accounting and MIS is a core Financial Suite Application’s Module that automates all accounting processes and ensures an intelligible flow of credible information between departments. Novel architecture enables dynamic Chart of Accounts definition.Features include:

 • Monitoring journals between more than one open financial periods.
 • Compatible with SOX Act.
 • The data entry screens, the report parameters, and the user defined reporting provide the user with maximum flexibility.
 • Security system with user defined roles and tasks, ensures access rights for selected users.
 • User Defined Chart of Accounts and ability of reorganization of accounts according to the needs of the company.
 • User Defined Chart Types for further Analysis of COA.
 • All available reports can be exported to Microsoft Excel.
 • Voyage Accounting data entry and reporting is fully supported.
 • Automatic calculation of Exchange Rates Differences and Revaluation (Translation Cost).
 • Automatic creation of Inter-company Transactions.
 • Automatic Calculation of Prepayments between more than one financial periods based on the allocation period of running expenses.
 • Ability to scan or attach all types of documents on transactions.
 • Breakdown of Running Expenses (Accruals) based on the allocation periods.
 • Automatic Closing – Opening of financial period (ability of reverse procedure is available).
 • Fiscal Year End-Closing entry per vessel/company is automatically created.

2. Budgeting SystemBudgeting Module is a multi scenario investments, multi-fiscal years and operational budgeting system (voyages, COAs, projects, etc.). Efficient forecasting based on historical data. Core Financial Suite’s Application Module specifically designed for the Accounting Department of a modern Shipping company. Designed to support all financial calculations allowing the user to budget : Running Costs, Income-Expenses, Financing Costs, Credit Line, Voyage Budgeting, etc. Consolidated budgeting for a group of projects or group of companies and historical accounting data are included in the system.3. Payments Module
 • Payments Module facilitates the planning of transactions such as:
 • payables/receivables,
 • partial payments,
 • bank transfers, supporting a wide range of e-banking systems (major Shipping Banks).
 • RemittancesΠληροφορίες Συμμετοχής:

Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:…………………..1.500,00 €
Νέα τελική Τιμή:…………………………………980,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 72 ώρες
Τιμή για φοιτητές και ανέργους:………......880,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.• Αποκλειστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας Danaos Management Consultants S.A για εκπαίδευση στο πρόγραμμα Ναυτιλιακής λογιστικής στην Ελλάδα.

• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.power-tax-training.gr/nautiliaki-logistiki.html#pro-tab

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Ναυτιλιακή Λογιστική Επαγγελματίες λογιστές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 18:00 - 21:15

Τοποθεσία

Μάθιου Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3, Αμπελοκηποι

Διοργανωτής

Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Power-Tax-Training, Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής, το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας με αριθμό αδείας Α/21666, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Εκπαίδευσης στην Αθήνα, που προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε δυναμικές ειδικότητες επαγγελματικής επιτυχίας στις πιο ασυναγώνιστες τιμές.Τα στελέχη του Power-Tax-Training έχοντας 28ετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής, διοργανώνουν στις εγκαταστάσεις τους, στην Πανόρμου, σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικών και πολλά άλλα ακόμα, με πρωτεύοντα στόχο την άρτια κατάρτιση και επιμόρφωση των κάτωθι:1. Αποφοίτων Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.2.Πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών3.Φοιτητών, σπουδαστών οικονομικής κατεύθυνσης4.Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής ΚατεύθυνσηςΕξασφαλίζουμε Πρακτική Άσκηση για τους καταρτιζόμενους και ταυτόχρονα προωθούμε ενεργά την επαγγελματική τους αποκατάσταση με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.Συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες ανεύρεσης προσωπικού για την προώθηση του βιογραφικού σας προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία ή λογιστικό γραφείο, όπως την creme de la creme, manpower, icap και πολλές άλλες.Οι απόφοιτοί μας αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες τους παρέχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματικό στίβο και γίνονται ανάρπαστοι από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου ...