Power Tax Training

  • Έναρξη
  • 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μηχανογραφημένη Λογιστική Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥΤρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή

2. Live E-Learning- ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΦΜΥ, ΦΠΑ, ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ, Ε3, Α.Ε. - Ε.Π.Ε.- I.K.E.-Ο.Ε.- Ε.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε.-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ --- ΓΕΜΗ
- Ε.Λ.Π - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014
- ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
- Ενημερωμένο με τα Ε.Λ.Π. – Ν.4308/2014 έως & τον ν.4337/17.10.2015 και την λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ - 10.2015Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ε.Λ.Π. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Ανάλυση και εφαρμογή των Ε.Λ.Π. - Παρουσίαση του Λογιστικού Σχεδίου - Λογαριασμοί Ενεργητικού-Παθητικού Εσόδων και Εξόδων
- Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων - Μηχανογράφηση ΑΕ - ΕΠΕ
- Βασικές λογιστικές αρχές
- Δικαιολογητικά - Παραστατικά εγγραφών
- Διαδικασία εργασιών που ακολουθείτε στα Λογιστήρια
- Προβολές εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων, καθολικών, ισοζύγια.
- Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας -Διακίνηση - Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγηση
- Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ.
- Εμπορική Διαχείριση: Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές-Πωλήσεις

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛOΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Βασικές μορφές Εταιρειών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ε.Ε., Ο.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ


- Επιλογή της κατάλληλης Εταιρείας Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
- Δικαιολογητικά για την ίδρυση Εταιρείας Βήμα Βήμα
- Συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας Μ3,Μ6,Μ7,Μ8 κλπ με όλα τα ¨κρίσιμα σημεία"
- Εφορία, ΓΕΜΗ - Νομαρχία, Επιμελητήριο, Βήμα Βήμα με συμπληρωμένα υποδείγματα
- Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε, ΣΥΝ.Π.Ε., ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

- Αύξηση Κεφαλαίου, φόρος κεφαλαίου,
- Απογραφή της Εταιρείας στο ΙΚΑ , λοιπά ταμεία
- Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανή
- Επιλογή του κατάλληλου Μηχανογραφικού Λογιστικού συστήματος
- Ελληνικά λογιστικά πρότυπα ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄251
- Λοιπά Ειδικά Θέματα για ίδρυση ΕταιρειώνΓ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ -- ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

Ομάδα 1 :Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων -Συντελεστές απόσβεσης- υπόδειγμα σε Εxcel, ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές που ισχύουν από 01/01/2015
Ομάδα 1 :Αγορά παγίου -Πώληση Καταστροφή -Αποσβέσεις,παραδείγματα, εφαρμογές σε excel
Ομάδα 2 :Αγορά Eμπ/των, ά υλών, αναλώσιμα , εγγυοδοσία, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, FIFO μεσοσταθμική κλπ, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 3 :Απαιτήσεις - Διαθέσιμα
Ομάδα 3 :Εισαγωγές Γ΄χωρών - Ενδοκοινοτικές -παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel Εγγραφές -Κοστολόγηση με εφαρμογή σε excel
Ομάδα 3 :Απαιτήσεις & Διαθέσιμα: Γραμμάτια, επιταγές, μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 4 :Kεφάλαιο -Αποθεματικά- Διαφορές Αναπροσαρμογής - Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμα Δάνεια, παραδείγματα, εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 5 : Προμηθευτές, Γρ/τια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού, παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων καθώς και εφαρμογές έτοιμες σε excel
Ομάδα 6 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων
6.1 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
6.2 Παροχές Τρίτων
6.3 Φόροι - Τέλη
6.4 Διάφορα Έξοδα
6.5 Τόκοι & Συναφή Έξοδα
6.6 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, όλες οι αλλαγές από 01-01-2015Ομάδα 7 : Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων της Εταιρείας, με παρουσίαση εκτεταμένων παραδειγμάτων


7.0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
7.1 Πωλήσεις Προϊόντων
7.2 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Άχρηστου Υλικού
7.3 Πωλήσεις Υπηρεσιών
7.4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα Πωλήσεων
7.5 Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών
7.6 Έσοδα Κεφαλαίων
7.7 Ιδιοπαραγωγή Παγίων Τεκμαρτά Έσοδα από Αυτ/σεις ή Καταστροφές Αποθεμάτων
7.8 Εσόδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο - Λογιστική μεταχείριση
7.9 Εσόδα Αφορολόγητα - Λογιστική μεταχείριση
7.10 Τεχνική επαλήθευσης καταχώρησης εγγραφών για εκμηδενισμό των λαθών
7.11 Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του ΛογιστηρίουΔ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ -- ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

- Έλεγχος Ισοζυγίου - Εκμάθηση προβλημάτων ισοζυγίου βήμα-βήμα αναλυτικά
- Συμφωνίες με Υποσυστήματα όπως Εμπορική Διαχείριση, Πρόγραμμα Μισθοδοσίας, κλπ
- Λογιστικοποίηση εγγραφών, Εκτύπωση Βιβλίων
- Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο
- ΦΠΑ Γ΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
- Φ.Μ.Υ.
- Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
- ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -- ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ
- ΒΙΒΛΙΟ Απογραφών και Ισολογισμού - Ηλεκτρονικός Φάκελος
- Αποτίμηση μενόντων - Απογραφή-Αγορές - Εισαγωγές
- Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις - Παραδόσεις
- Αποθέματα: Απογραφή - αποτίμηση, αγορές - επιστροφές - εκπτώσεις, αυταπαραδόσεις
- Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογ/σμών Ενεργητικού -Παθητικού (Λ/σμοί 36 & 56 )
- Προβλέψεις Δάνεια - Factoring
- Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
- Φ.Π.Α. Γ΄ κατηγορίας βιβλίων (Προσωρινή – INTRASTAT- πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
- Δημιουργία Οικονομικών καταστάσεων βάσει - Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'
- Ισολογισμός - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματων
- Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
- Διαφορές Φορολογικής Αναμόρφωσης, Μόνιμες και Προσωρινές
- Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης Λογ/σμός 82 -Κέρδη - Ζημίες Χρήσεως
- Διάθεση αποτελεσμάτων (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)
- Αποτελέσματα χρήσης -Καταστάση λογαρισμού Εκμ/σεως
- Προσάρτημα, Πρακτικά Δ.Σ. & Γ.Σ. Υποδείγματα
- Δηλώσεις Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΕ-ΟΕ- Ατομικές, ΕΝ, Ε3, Ε2
- Υπόδειγμα σε excel
- Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
- Ανακεφαλαιωτικές ΑσκήσειςΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΦΕΚ Α΄251 /24.11.2014 & ΠΟΛ 1003,1002/31.12.2014).Θα χορηγηθεί ειδική εφαρμογή που θα δείχνει από την καταχώρηση μιας εγγραφής πως επηρεάζεται-ενημερώνεται το Ισοζύγιο.Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι το E.R.P. της Softone.
Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. 
Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (Α1) Επαγγελματίες λογιστές με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων 10:00 - 13:15

Τοποθεσία

Διαδικτυακό σεμινάριο

Διοργανωτής

Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 Power-Tax-Training, Εξειδικευμένο Κέντρο Λογιστικής, το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας με αριθμό αδείας Α/21666, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Εκπαίδευσης στην Αθήνα, που προσφέρει καινοτομικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε δυναμικές ειδικότητες επαγγελματικής επιτυχίας στις πιο ασυναγώνιστες τιμές.Τα στελέχη του Power-Tax-Training έχοντας 28ετή εμπειρία στο χώρο της λογιστικής, διοργανώνουν στις εγκαταστάσεις τους, στην Πανόρμου, σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικών και πολλά άλλα ακόμα, με πρωτεύοντα στόχο την άρτια κατάρτιση και επιμόρφωση των κάτωθι:1. Αποφοίτων Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.2.Πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών3.Φοιτητών, σπουδαστών οικονομικής κατεύθυνσης4.Αποφοίτων Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής ΚατεύθυνσηςΕξασφαλίζουμε Πρακτική Άσκηση για τους καταρτιζόμενους και ταυτόχρονα προωθούμε ενεργά την επαγγελματική τους αποκατάσταση με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.Συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες ανεύρεσης προσωπικού για την προώθηση του βιογραφικού σας προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία ή λογιστικό γραφείο, όπως την creme de la creme, manpower, icap και πολλές άλλες.Οι απόφοιτοί μας αποκτούν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες τους παρέχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον επαγγελματικό στίβο και γίνονται ανάρπαστοι από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς.Αναπτύσσουμε συνεργασίες με τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου ...