Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ποιοί είναι οι συντελεστές που ισχύουν στη φορολογία των καπνικών προϊόντων;

Ποιοί είναι οι συντελεστές που ισχύουν στη φορολογία των καπνικών προϊόντων;

  • 1 Απάντηση

Αναφορικά με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στη φορολογία των καπνικών προϊόντων (τσιγάρα, πούρα και πουράκια, λεπτοκομμένος καπνός για στριφτά τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισμα), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Τα τσιγάρα που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας, είτε παράγονται στο εσωτερικό της χώρας είτε παράγονται και προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από τρίτες χώρες, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φ.Π.Α., ως εξής:
O συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων ανέρχεται σε ποσοστό 65% επί της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, η οποία καθορίζεται ετησίως και για το έτος 2011 έχει καθοριστεί στο ποσό των 156,56 ευρώ ανά Φορολογική Μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα ή 50 πακέτα των είκοσι τεμαχίων).
Ο φόρος αυτός διαρθρώνεται: α) σε έναν πάγιο φόρο, εκφρασμένο σε ευρώ, ο οποίος επιβάλλεται ανά φορολογική μονάδα τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιμή λιανικής πώλησης τους, ο οποίος καθορίζεται ετησίως και για το έτος 2011 έχει καθοριστεί στα 19,6561 ευρώ ανά Φ.Μ. και β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου είναι 52,445% επί της εκάστοτε τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων.
Πέραν των ανωτέρω συντελεστών, για τα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, έχει καθοριστεί ελάχιστο ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με το 75% του συνολικού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη Σταθμισμένη Μέση Τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων. Το ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα στα 76,323 ευρώ ανά φορολογική μονάδα. (Σ.Μ.Τ)=156,56χ65%= 101,764χ75%=76,323€).
Ταυτόχρονα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 18,70% επί της τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση