Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ποιες ποινές επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης;

Ποιες ποινές επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης;

  • 1 Απάντηση

Παραβάσεις - Πρόσθετα τέλη ( Πρόστιμα):
- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επαναποστολής ή εξαγωγής ή εγκατάλειψης ή καταστροφής ή ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται πρόστιμο για κάθε μέρα καθυστέρησης, ανάλογα με τον κυβισμό του επιβατικού οχήματος, ως ακολούθως:
→ 5 € για επιβατικά οχήματα μέχρι 900 κυβικά εκατοστά, 6 € για επιβατικά οχήματα από 901κ.ε. μέχρι 1200κ.ε., 7,50 € για επιβατικά οχήματα από 1201κ.ε. μέχρι 1600κ.ε., 10 € για επιβατικά οχήματα από 1601κ.ε. μέχρι 1800κ.ε., 12,50 € για επιβατικά οχήματα από 1801κ.ε. μέχρι 2000κ.ε., 15 € για επιβατικά οχήματα από 2001κ.ε. μέχρι 2500κ.ε., 20 € για επιβατικά οχήματα από 2501κ.ε. μέχρι 3000κ.ε, 22,50 € για επιβατικά οχήματα από 3001κ.ε. μέχρι 4000κ.ε., 25 € για επιβατικά οχήματα από 4001κ.ε. και πάνω.
→ 5 € για μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυλινδρισμού
Επιβάλλεται πρόστιμο 300 € στα οχήματα που φέρουν ληγμένες προσωρινού τύπου άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση μη επανεξαγωγής-επαναποστολής σκαφών αναψυχής και αεροπλάνων, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία οφείλονται:
→ εφάπαξ πρόστιμο 88 € για την μη εμπρόθεσμη επανεξαγωγή-επαναποστολή και πρόστιμο 14 € για κάθε ημέρα παραμονής τους στην Ελλάδα, μετά την λήξη της προς επανεξαγωγή-επαναποστολή προθεσμίας.
Για επιβατικό όχημα που έχει τεθεί εμπρόθεσμα σε τελωνειακή ακινητοποίηση και μεταγενέστερα λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής-επαναποστολής του, δεν οφείλονται πρόστιμα. Με την λήξη όμως της προθεσμίας επανεξαγωγής-επαναποστολής κηρύσσονται αζήτητα και στη συνέχεια περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.
Αν διαπιστωθεί ότι η προσωρινή εισαγωγή-χρησιμοποίηση μεταφορικού μέσου ή ειδών ατομικής χρήσης, επετράπη με βάση ανακριβή στοιχεία που προσκόμισε στο τελωνείο ο ενδιαφερόμενος, οφείλονται πρόστιμα παράνομης παραμονής, από την ημέρα εισαγωγής-μεταφοράς, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκμίσθωσης οχημάτων, που βρίσκονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης επιβάλλεται πρόστιμο 900 €.
Σε περίπτωση ρήξης, αφαίρεσης, αντικατάστασης και αλλοίωσης των τελωνειακών σφραγίδων, που τίθενται στα οχήματα κατά την ακινητοποίησή τους από τις τελωνειακές αρχές, επιβάλλεται πρόστιμο 500 €. Αν διαπιστωθεί χιλιομετρική διαφορά, επιβάλλονται επιπλέον πρόστιμα ανά ημέρα, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Σε περίπτωση οδήγησης κοινοτικού οχήματος, που τέθηκε σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, από μη δικαιούχο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο 700 € αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο, ανάλογα με το κυβισμό του οχήματος, ως ακολούθως:
→ 2.500 € για επιβατικά οχήματα μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά, 3.000 € για επιβατικά οχήματα από 1401κ.ε. μέχρι 1600κ.ε., 5.000 € για επιβατικά οχήματα από 1601κ.ε. μέχρι 2000κ.ε., 8.000 € για επιβατικά οχήματα από 2001κ.ε. μέχρι 3000κ.ε., 10.000 € για επιβατικά οχήματα από 3001κ.ε. και πάνω.
→ 300 € για μοτοσικλέτες μέχρι 500 κ.ε., 400 € για μοτοσικλέτες από 501 κ.ε. μέχρι 750 κ.ε., 700 € για μοτοσικλέτες από 751 κ.ε. μέχρι 1000 κ.ε, 1.000 € για μοτοσικλέτες από 1001 κ.ε. και πάνω.
Σε περίπτωση οδήγησης μεταφορικού μέσου τρίτης χώρας, που τέθηκε σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, από μη δικαιούχο πρόσωπο, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο 733 € αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου αυτού επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση