Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ατέλειας αυτοκινήτων στους γονείς με τρία παιδιά και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης ατέλειας αυτοκινήτων στους γονείς με τρία παιδιά και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

  • 1 Απάντηση

Οι γονείς που έχουν τρία (3) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι 2000 κυβ. εκατοστά με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης. Ο τυχόν οφειλόμενος Φ.Π.Α., ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός ΕΕ) και ο τυχόν οφειλόμενος φόρος πολυτελείας καταβάλλονται κανονικά.
Η απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα μόνο αυτοκίνητο ανά οικογένεια.
Ως προστατευόμενα θεωρούνται: α) τα παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και β) τα ανάπηρα παιδιά με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Το ως άνω δικαίωμα παρέχεται σε:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
γ) πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις ή τις διατάξεις των πολυτέκνων,
γ) σε περίπτωση διαζυγίου οριστική δικαστική απόφαση από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο,
δ) στην περίπτωση προστατευόμενων παιδιών αντίστοιχη βεβαίωση (από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στρατιωτική υπηρεσία κ.α.),
ε) τίτλο που να νομιμοποιεί την παραμονή στην Ελλάδα των ομογενών αλλοδαπών, πολιτών Κρατών–Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πολιτών άλλων Κρατών, γονέων τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση