Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ, απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας βάσει άρθρου 22, όταν η αξία παροχής υπερεσιών συμπεριλαμβάνεται στην φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών

Ελληνική εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων, υποκείμενη στο φόρο, που αναλαβάνει και μεταφορές-όχι με δικά της μέσα-τιμολογεί πελάτη Έλληνα υποκείμενο στο φόρο για μεταφορά-εισαγωγή από τρίτη χώρα σε Ελλάδα. Στη διασάφηση της εισαγωγής το κόστος της μεταφοράς έχει συμπεριληθεί στην αξία, στην οποία εφαρμόστηκε ο φπα. Αναλυτικότερα η συναλλαγή γίνεται ως εξής:
Για τη μεταφορά αυτή η ελληνική εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων, με δεδομένο ότι η ίδια δεν έχει δικά της μέσα, έχει αναθέσει σε ελληνική μεταφορική την παραπάνω διακίνηση, από την οποία έχει λάβει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ με αιτία απαλλαγής άρθρο 22, λόγω του γεγονότος ότι το κόστος της μεταφοράς έχει συμπεριληθεί στην αξία, στην οποία εφαρμόστηκε ο φπα.Τη χρέωση που λαμβάνει από τη μεταφορική εταιρεία, η εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων ως "μεσάζοντας" την τιμολογεί στον Έλληνα πελάτη της αφού βάλει το σχετικό περιθώριο κέρδους. 
Το ερώτημα είναι : η ελληνική εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων θα εφαρμόσει ΦΠΑ στο τιμολόγιο που θα εκδώσει προς τον Έλληνα πελάτη-εισαγωγέα ή θα κάνει και αυτή χρήση της απαλλαγής βάσει άρθρου 22 όπως και ο Έλληνας μεταφορέας, ο οποίος έκανε χρήση της απαλλαγής κατά την τιμολόγηση της ελληνικής εταιρείας διαχείρισης εμπορευμάτων? Ο Έλληνας μεταφορέας καλώς έκανε χρήση αυτής της απαλλαγής με δεδομένο ότι δεν τιμολόγησε τον εισαγωγέα αλλά την ελληνική εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων που μεσολάβησε? Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι το κόστος της μεταφοράς που έχει συμπεριληφθεί στη φορολογητέα αξία και έχει καταβληθεί φπα στο τελωνείο είναι η αξία που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της "μεσολαβούσας" εταιρείας διαχείρισης εμπορευμάτων και του Έλληνα εισαγωγέα, η οποία είναι αυξημένη με το περιθώριο κέρδους σε σύγκριση με την αξία που τιμολόγησε ο μεταφορέας την μεσολαβούσα εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων, ο οποίος έκανε χρήση της απαλλάγης κατά την τιμολόγηση.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση