Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Διακανονισμός επενδυτικών αγαθών

Νομική οντότητα λαμβάνει επιστροφή Φ.Π.Α. (εν γένει άσκησε νόμιμα το δικαίωμα έκπτωσης) για δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν το 2011 και αφορούσαν λήψη υπηρεσιών και συγκεκριμένα: Κόστος αδειών εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ενέργειας (με σκοπό την πώληση), υπηρεσίες τεχνικών  μελέτων (για την λήψη αδειοδότησης και την κατασκευή), υπηρεσίες διαμόρφωσης γεωτεμαχίων για την εγκατάσταση της μονάδας. Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες εξυπηρετούν περισσότερες της μίας χρήσης. Ως το 2021 η μονάδα δεν έχει κατασκευαστεί και δεν έχει παρουσιάσει φορολογητέες εκροές . Οι δαπάνες αυτές εμπίπτουν στην υποχρέωση διακανονισμού του αρ. 33 του κώδικα Φ.Π.Α.; Ο διακανανισμός (αν πρέπει να πραγματοποιηθεί) στο 2015 θα γίνει τον 6ο μήνα, δεδομένου ότι υφίσταται νομοτεχνικό κενό για τις παρελθούσες χρήσεις (μετά την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης); Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν εμπίπτει (και δεν ερωτάται εν προκειμένω) στις περιπτώσεις των Ε. 2200/2019 και Ε. 2058/2021).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση