Ε9 οικοπεδούχου σε εργολαβικό προσύμφωνο

N4223, άρθρο 2
η)
 Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.
Δηλαδή, μέχρι την μεταβίβαση του ακινήτου δηλώνεται υποχρεωτικά από τον οικοπεδούχο;
Ποιό είναι το είδος του εμπράγματος δικαιώματος, στην περίπτωση αυτή;;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση