Μεταβίβαση μετοχών κατά ψιλή κυριότητα

Καλησπέρα σας,

Ανώνυμη εταιρεία που κατέχει/εκμεταλλεύεται ακίνητα με καταβλημένο κεφαλαιο 4.427.052 ευρώ.
Αξία κτήσης ακινήτων 22% πάνω από τις αντιμειμενικές όπως αυτές προσδιορίστηκαν στα φύλλα υπολογισμού.

Μετά από ζημιογόνες χρήσεις (κυρίως λόγω δανεισμού/τόκων και ζημιών επί ακινήτου)  η αξία της μετοχής καθίσταται αρνητική με τον υπολογισμό βάσει ΠΟΛ 1055/2003.

Η πρόθεση του μετόχου (ηλικία 75 ετών) είναι να μεταβιβάσει κατά ψιλή κυριότητα τις μετοχές στα δυο του παιδιά.
Εφόσον ισχύουν παρ 2 & 3 & 4  αρθρ. 12 Ν. 2961/2001 δεν οφείλεται φόρος διότι δεν προκύπτει υπεραξία βάσει ΠΟΛ 1055/2003.
Στην ΔΟΥ  (τμήμα κεφαλαίου) προτίθενται να υπολογίσουν ως μεταβιβαζόμενη αξία αυτή του καταβλημένου κεφαλαίου λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του επικαρπωτή.

Ερώτημα: Υπάρχει διάταξη που προβλέπει κάτι τέτοιο;
Πρέπει να γίνει μόνο εφαρμογή της 1055/2003 όπως προβλέπεται στο αρθρ. 12 του 2961/01 κι αν δεν προκύπτει υπεραξία μετοχής δεν προκύπτει και φόρος;

Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων είναι -60.000 ευρώ λόγω ζημιών εις νέον.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση