Ασφαλιστικές εισφορές σε μερίσματα για τον οαεε

Μέλοι Δ.Σ & Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 3% απασχολείται στην Ανώνυμη Εταιρεία με Σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι κανονικά ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ. Ταυτόχρονα είναι ασφαλισμένος και στο ΟΑΕΕ.
1. Ο ένα ς μέτοχος μέχρι το 2016 πλήρωνε εισφορές στον ΟΑΕΕ  κανονικά με απαλλαγή για την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη .
2 Ο δεύτερος Μέτοχος έπερνε απαλλαγή σύμφωνα με τισ διατάξεις του άρθρου 39 Ν2084/92.
Από το 2017 που έγινε ο ΕΦΚΑ και ενοποιηθήκαν τα ταμεία οι ασφαλιστικές εισφορές που τους έρχονται για πληρωμή είναι  10€ ή 12€ το μήνα
υπολογίζοντας ως εισόδημα το εισόδημα που λαμβάνουν από την εξαρτημένη εργασία ως Μισθωτοί.
Οι συγκεκριμένοι όμως πέρνουν και μερίσματα τα οποία δηλώνονται κανονικά  αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ΟΑΕΕ.
Δεν πρέπει να έχουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ και για το εισόδημα από μερίσματα?
Και αν ναι :
* Πώς μπορώ να κάνω έναν υπολογισμό για το τι τους αναλλογεί ανά έτος.
* Να πάμε στον ΟΑΕΕ να κινήσουμε τη διαδικασία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση