Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου σε απλογραφικά βιβλία

Ετερόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία. 
2 εταίροι 50% έκαστος.
Πώληση του 50% (του ενός εταίρου) έναντι 100.000€
Κεφάλαιο βάσει καταστατικού 350.000€.
Αξία αγοράς παγίων 1.000.0000€
Αναπόσβεστη αξία παγίων την στιγμή της μεταβίβασης 300.000€

Σύμφωνα με τη  ΠΟΛ.1032/26.1.2015:
Υπεραξία = (Τιμή πώλησης - Τιμή κτήσης)*15%

"Τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης"

"Τμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων."

"Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα κεφάλαια όπως προκύπτουν από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας και τις τροποποιήσεις αυτού. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν αγορές παγίων, επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αξία κτήσης των παγίων και στην κάλυψη λοιπών δαπανών, καθώς και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του κεφαλαίου και για τα οποία η εταιρία δεν έχει προβεί σε τροποποίηση καταστατικού."

Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπεραξία μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου του ανωτέρω παραδείγματος θα υπολογιστεί ως εξής:

Τιμή πώλησης:
Αξία σύμβασης 100.000€
Ίδια κεφάλαια 350.000 + 1.000.000 = 1.350.000
Το μεγαλύτερο εκ των δύο είναι 1.350.000€

Τιμή κτήσης:
Αξία συμβασης καταστατικού (αρχικό κεφάλαιο) 350.000€. - Συμφωνεί με τα ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο της απόκτησης των μεριδίων - 

Υπεραξία =((1350.000/2)-(350.000/2))*15%= 75.000€

Ερωτήσεις:
1. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας λαμβάνεται υπόψιν η αγορά των παγίων και όχι η αναπόσβεστη αξία αυτών;
2. Είναι ορθός ο παραπάνω υπολογισμός της υπεραξίας;

Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση