Ασκούμενος δικηγόρος με τίτλο κτήσης & εφκα

Μεταξύ δικηγορικού γραφείου (ατομική επιχ.) και ασκούμενου δικηγόρου έχει συναφθεί  Σύμβση Έργου για 12 μήνες από 10/2018 εώς 10/2019  με 500,00€ / μήνα.
Η Σύμβαση αυτή υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ ηλεκτρονικά σαν τριμηνιαία κατάσταση ( καθ΄υπόδειξη της Δ.Ο.Υ).  Ο ασκούμενος δικηγόρος θα αμοίβεται με   "Τίτλο Κτήσης" .
Επειδή η Σύμβαση υπογράφτηκε πριν τη δημοσίευση της απόφασης,  Δ.15/ Γ'/οικ.4624/106/2019 Τίτλοι κτήσης - Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 (Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών), ο ακούμενος δικηγόρος θα έχει μόνο ασφαλιστική εισφορά στο ΕΦΚΑ υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ( 6,95%) και όχι κύριας σύνταξης 13,33%.
Τα ερωτήματά  μου είναι το εξής :
1) Χρειάζεται να εκδίδεται από τον δικηγόρο (εργοδότη) παραστατικό τίτλου κτήσης κάθε μήνα ?  Ή η Σύμβαση Έργου που υπογράφτηκε επέχει θέση παραστατικού ?
2) Στη βεβαίωση αποδοχών που υποβάλλουμε τώρα, για το έτος 2018,  που θα υποβληθεί με κωδικό 04,
θα μπεί το ποσό 1.000,00€, που πληρώθηκε για το 2018, ολόκληρο ? ή  θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα 1.000,00€ οι εισφορές του ΕΦΚΑ (6,95% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης) που παρακρατεί από την αμοιβή του ασκούμενου, ο ίδιος ο εργοδότης,  ο οποίος πληρώνει για λογαρισμό  του ασκούμενου δικηγόρου,αυτή την εισφορά

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr