Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Λύση ΟΕ με ακίνητο

Ερώτηση
Μια εμπορική Ο.Ε. με δυο εταίρους, με ποσοστό συμμετοχής 50% ο καθένας, με κεφάλαιο 100.000,00 ευρώ και σκοπό την εμπορία Η/Υ, προχωράει στην λύση  της  εταιρείας, η οποία εταιρεία έχει ταχτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις και έχει εισπράξει τις απαιτήσεις της. Όμως έχει ένα ακίνητο στην κατοχή της (αντικειμενική αξία 540.000,00 ευρώ και αναπόσβεστη αξία 110.000,00 ευρώ), το οποίο επιθυμεί να το διανέμει με βάσει τα ποσοστά των εταίρων όπου και θα έχει μειωμένο ΦΜΑ στο ¼, οι εταίροι δεν θα καβαλούν κάποιο αντίτιμο για την διανομή ακινήτου.  
Ερωταται τι γίνεται με τον Φόρο Εισοδήματος εφόσον γίνει διανομή (σύμφωνα με την περ. δ παρ. 7 άρθρο 41 του Ν. 4172/2013 δεν θεωρείται μεταβίβαση, η αυτούσια διανομή, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη), η αντικειμενική θα θεωρηθεί εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα και θα φορολογηθεί με 29% και αν είναι σε εκκαθάριση θα πληρώσει και 15% στο βαθμό που το εν λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών βιβλίων (ΠΟΛ 1059/2015).  Αν καταλαβαίνω σωστά θα πρέπει να πληρωθεί φόρος στην αντικειμενική με 29% και αφού αφαιρεθεί ο φόρος και το κεφάλαιο θα πληρώσουμε και 15%.
* με την  1043802/851/Α0012/16.5.2007 Φορολογική μεταχείριση σε περίπτωση διανομής διαμερισμάτων στα μέλη της από ομόρρυθμη οικοδομική εταιρία λόγω λύσης, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο κατά το χρόνο της διάλυσής τους, άλλα αυτό αφορά για οικοδομική εταιρεία,  ισχύει και για αυτούς που έχουν διαφορετικό σκοπό?
Θα σας παρακαλούσα να μου διευκρινίσετε ποια είναι η ορθή αντιμετώπιση φορολογικά για την παραπάνω διανομή ακινήτου στους εταίρους.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση