Χρόνος διατήρησης φορολογικών στοιχείων

«Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν υφίσταται ρητή νομοθετική πρόβλεψη και σε καταφατική περίπτωση να μας γνωρίσετε τα στοιχεία του νόμου για τις κάτωθι περιπτώσεις: 1) φορολογικά στοιχεία: για πόσο χρόνο υποχρεούμαστε από την φορολογική νομοθεσία να διατηρούμε φορολογικά έγγραφα, όπως τιμολόγια εξωτερικών συνεργατών;  2)  α) βιογραφικά υποψήφιων εργαζομένων, β) δεδομένα εργαζομένων γ) δεδομένα εργαζομένων που αποχώρησαν: για πόσο χρόνο υποχρεούμαστε να διατηρούμε στο αρχείο μας σχετικά έγγραφα και πληροφορίες»

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα