Ενδοκοινοτική απόκτηση παγίου δικαίωμα έκπτωσης φόρου

Επιχείρηση υποκείμενη στον ΦΠΑ που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αποκτά πάγιο από Γερμανική Εταιρία αξίας €5.000,00 τον 01/2016 (διαθέτει τιμολόγιο) και σύμφωνα με το άρθρο 35. περ. θ του κώδικα είναι υπόχρεη απόδοσης του φόρου, αλλά και έπτωσης του κατά το αρ. 30 (δεν κρίνεται εν προκειμένω). Υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα συμπεριλαμβάνοντας την συναλλαγή. Εκ παραδρομής, δεν χρεοπιστώνει την δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου (συνεπώς δεν αποδίδει και δεν εκπίπτει τον φόρο), αλλά και σε επίπεδο λογιστικής δεν ακολουθεί την γνωμ του ΕΣΥΛ 243/2162/1995 και την ΠΟΛ 1282/1992 (δεν γίνεται πλασματική χρεοπίστωση, αλλά απλή χρεώση λογαριασμού 12.00.ΧΧ.ΧΧΧΧ και πίστωση 50.01.ΧΧ.ΧΧΧΧ). Κατα την διενέργεια ελέγχου από την φορολογική αρχή υπάρχει περίπτωση να της καταλογιστεί ο Φ.Π.Α. χωρίς να αναγνωριστεί το δικαίωμα έκπτωσης; Τι παράβαση συνιστά η αναφερόμενη παράληψη / ανακρίβεια σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον φορολογικό έλεγχο;
Σας ευχαριστω εκ των προτέρων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση