Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές από απαλλασσόμενη του ΦΠΑ επιχείρηση

Μια επιχείρηση η οποία έχει πάρει απαλλαγή από τον ΦΠΑ λόγω τζίρου, μπορεί να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πωλήσεις;
Αν ναι πρέπει να υποβάλει έκτακτη περιοδική δήλωση ΦΠΑ για την τακτοποίηση του ΦΠΑ της συναλλαγής (ΚΩΔ 364 και 303) ;

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ερωτόντα

=11ptΘα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω μετά τον Κο Σταματόπουλο τα εξής :

Η μικρή επιχείρηση του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ ν.2859/2000 περιλαμβάνεται στην περίπτωση 2 του άρθρου 11 του κώδικα ΦΠΑ και επομένως το όριο των 10.000,00 € λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστεί ο τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης και κατά συνέπεια ο τόπος καταβολής ΦΠΑ

=11pt1η Περίπτωση  Εάν η αγορά είναι μεγαλύτερη των 10.000,00 €
=11ptΗ Ελληνική μικρή επιχείρηση θα πρέπει να εγγραφεί στο VIES για να αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα EL. Στην συνέχεια θα πρέπει:
=11ptΝα υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να καταβάλλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ.
Να υποβάλλει μηνιαίο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.
Να υποβάλλει INTRASTAT Άφιξης μόνο εφόσον υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι  κατά την προηγούμενη ή την τρέχουσα φορολογική περίοδο.

2η Περίπτωση  Εάν η αγορά είναι μικρότερη των 10.000,00 €
Η Ελληνική επιχείρηση θα πληρώσει στον προμηθευτή της στο άλλο κράτος μέλος αξία και ΦΠΑ (ΦΠΑ του κράτους μέλους), επειδή ο τόπος φορολόγησης είναι ο τόπος του προμηθευτή και δεν έχει δηλωτικές υποχρεώσεις.
Εφόσον όμως η μικρή επιχείρηση επιλέξει προαιρετική ένταξη στο VIES  (Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά από την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο), και την φορολόγησή της στην Ελλάδα , θα πρέπει να καταβάλει ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση , να υποβάλει Listing (VIES) και INTRASTAT άφιξης εάν υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι.
Κατώφλι για αφίξεις 2018 = 150.000,00 €


Απαλλαγές Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος – μέλος
Δικαιούχοι της απαλλαγής
Με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 28, ορίζεται ότι, απαλλάσσεται η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, εφόσον τα  αγαθά  αποστέλλονται  ή  μεταφέρονται  προς  άλλο  κράτος–μέλος,  προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο. Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης αυτής αποτελεί η πραγματική μετακίνηση των αγαθών προς το άλλο κράτος–μέλος, ανεξάρτητα από το αν τα αγαθά αυτά αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς το άλλο κράτος – μέλος από τον ίδιο τον πωλητή ή από τον ίδιο τον αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.(ΠΟΛ.1282/1992)
Εφαρμογή της απαλλαγής
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος μέλος.
Η εφαρμογή της απαλλαγής και συνεπώς η έκδοση τιμολογίου χωρίς Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, πραγματοποιείται με τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο
Β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο,
Γ) Η εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή, στο σύστημα VIES Δ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος - μέλος. (ΠΟΛ.1110/28.07.2008) 
Εξαιρέσεις από την απαλλαγή
Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η παράδοση των αγαθών πραγματοποιείται προς:
α) αγρότες που ανήκουν στο ειδικό κατ’ αποκοπήν καθεστώς ΦΠΑ στο κράτος - μέλος εγκατάστασης των,
β) υποκειμένους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους στο κράτος–μέλος εγκατάστασης των,
γ) μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, όπως οι δημόσιες αρχές, οι δήμοι, οι κοινότητες Κ.λπ. των άλλων κρατών μελών, και τα πρόσωπα όλων των παραπάνω περιπτώσεων δεν έχουν ενταχθεί στα υπόχρεα για την απόδοση του φόρου που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις, είτε διότι δεν έχουν υπερβεί το καθοριζόμενο ετήσιο όριο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από το κράτος–μέλος τους, είτε διότι δεν έκαναν χρήση της επιλογής να ενταχθούν στα υπόχρεα πρόσωπα για την απόδοση του φόρου ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στο κράτος αυτό.
Σημειώνεται  ότι, η εξαίρεση αυτή δεν αφορά  τις παραδόσεις  καινούργιων μεταφορικών μέσων και αγαθών που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. (ΠΟΛ.1282/1992)
 
Συνοψίζοντας στα παραπάνω και ειδικά όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις , καταρχήν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει λόγω των ανωτέρω προϋποθέσεων . Σε αυτήν την περίπτωση (εφόσον πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση )τόπος παράδοσης είναι το εσωτερικό της χώρας (η Ελλάδα)  , στο τιμολόγιο όμως που θα εκδοθεί δεν θα χρεωθεί ΦΠΑ , όχι λόγω της ενδοκοινοτικής παράδοσης αλλά λόγω της ένταξης στο άρθρο 39 ,χωρίς όμως δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.
   
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λεπτομέρειες  που τίθενται στην απόφαση ΔΕΕΦ Α 1065562 ΕΞ 2016 Αίτημα απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ την οποία μπορείτε να βρείτε στον κόμβο forin.


=11pt

Προσθέστε τη δική σας απάντηση