ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Περιστασιακές Λιανικές Πωλήσεις

Στο Ν.4308/14 αρ.12 (Εκδιδόμενα Στοιχεία για Λιανική Πώληση αγαθών ή Υπηρεσιών) στην παράγραφο αναφέρεται.....12. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο, αντί της εφαρμογής των παραγράφων 8 ή 10 του παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις..... 
Θα ήθελα τη διευκρίνιση στον όρο περιστασιακή λιανική πώληση (εάν εννοείται η πώληση στο προσωπικό της οντότητας και μόνο ή και σε τρίτους?).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Προσθέστε τη δική σας απάντηση