Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κοινωφελή Ιδρύματα- Ενταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών/Τμήμα ΚΦΑΣ, στο με αρ.πρωτ.Δ15Α 1036030 ΕΞ2015 έγγραφό του, απαντώντας σε επιστολή του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι τα κοινωφελή ιδρύματα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ως οντότητες της παραγράφου 2δ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν.4270/2014, εντάσσονται στις μεγάλες οντότητες και ως εκ τούτου εφαρμόζουν για τη τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό σύστημα.

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε στηριζόμενο στις διατάξεις τις παραγρ.10 του άρθρου 2 του Ν 4308/2014 όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με παρ. 2.8 της εγκυκλίου ΠΟΛ 1003/2014 χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη όλες οι προϋποθέσεις της ένταξης.

Σύμφωνα με τη παρ.2.8 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ1003/2014, οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν4270/2014 ( οι οντότητες δηλαδή που αναφέρονται στη παράγρ.2δ του άρθρου 1 του Ν4308/2014), εντάσσονται στις "μεγάλες οντότητες", με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2α 2β ή του ίδιου άρθρου. Όταν εμπίπτουν σε αυτές, ακολουθούν τα κριτήρια αυτών των οντοτήτων.

Ας δούμε τώρα ποιες οντότητητες εμπίπτουν στη παραγρ.2γ, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι τα κοινωφελή ιδρύματα όταν είναι Ν.Π.Ι.Δ, δεν ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία.

Στη παρ.1.2.2. της εγκυκλίου ΠΟΛ1003/2014, αναφέρεται ότι στη περίπτωση 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, εντάσσονται εκτός των άλλων, και τα Ν.Π.Ι.Δ, τα σωματεία, οι σύλλογοι, και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα,  εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κατά την άποψή μου, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, όταν τα κοινωφελή ιδρύματα ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, τηρούν τις προϋποθέσεις της ένταξης στη παρ.2γ, δηλαδή : α) έχουν τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ και β) αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα από τόκους, ενοίκια κλπ) τότε, εμπίπτουν στη κατηγορία των οντοτήτων της παρ.2γ και ακολουθούν τα κριτήρια αυτών των οντοτήτων.

Διαφορετικά, όταν δηλαδή δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εντάσσονται στις μεγάλες οντότητες και εφαρμόζουν για τη τήρηση των λογιστικών τους αρχείων το διπλογραφικό σύστημα.

Παρακαλώ θα ήθελα την άποψή σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση