Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έναρξη δραστηριότητας ανακύκλωσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε, όπως μας εκθέσετε την άποψή σας στο θέμα μας, όπως αναλύεται παρακάτω.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εφαρμόζει την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χαρτικών, πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και υγρών καυσίμων, συλλογή, μεταφορά και παράδοση μεταχειρισμένων ελαστικών αυτ/των.
Συνεργάζεται με διάφορες εταιρίες για την συλλογή των αποβλήτων και η συνεργασία επισφραγίζεται με την έκδοση ιδιωτικού συμφωνητικού που συντάσσεται μεταξύ των συμβαλλομένων. Η εταιρία καταβάλλει τα οριζόμενα ποσά και ο Δήμος εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης.
Η ανακύκλωση στους Δήμους τελεί υπό διατάξεων νόμων (Ν.2939/2001-θέσπιση μέτρων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων και υπουργική απόφ. 106453/2003-έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», με την οποία  θεσπίζεται η συνεργασία με τους Δήμους).
1o ερώτημα: O Δήμος υπάγεται σε καθεστώς Φ.Π.Α.?
Από την ισχύουσα νομοθεσία και την πληροφόρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φαίνεται ότι απαλλάσσεται (άρθρο 22 παρ.1 περ.ιε και ιστ΄και άρθρο 39 α του Κώδικα ΦΠΑ).
2Ο ερώτημα: Ο Δήμος υποχρεούται να προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, λαμβάνοντας κωδικό δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ?
Για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους εντάσσονται και οι Δήμοι, ορίζεται ότι, ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όταν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. 
Με δεδομένο ότι η ανακύκλωση δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, μπορεί να θεωρηθεί  ότι ο Δήμος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα γιατί εκδίδει φορολογικό στοιχείο? Ή μήπως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτικότητα της ανακύκλωσης στους Δήμους, εντάσσει την συγκεκριμένη πράξη στους σκοπούς της, οπότε δεν θεωρείται ότι ασκεί επιχειρηματική δράση?
Από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν λάβαμε συγκεκριμένη απάντηση.
 
Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία
Κώστας Κωνσταντινίδης/Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης

Προσθέστε τη δική σας απάντηση