Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Απορίες για Ε1 2013

1) Πίνακας 4α:Ισχύει ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρούνται ακόμη και οι ακόλουθες παροχές:

α) Το ποσό του καταβαλλόμενου (από το μισθωτή;) ενοικίου καθώς και του τεκμαρτού (και από πού συνάγεται το ποσό του τελευταίου καθώς και ποιους κωδικούς αφορούν;)

β) Ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας του έτους πρώτης κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου (π.χ. για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15000 έως 22000 ευρώ ποσοστό 15% αυτής ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα;)

2) Ποια η έννοια του όρου υπεκμίσθωση; (κωδικοί 111-114)

3) Το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γαιών θα γραφεί και στους κωδικούς 909-910 και στους 701-702; Στους κωδικούς 159-160 "ποσά για έξοδα συντήρησης γαιών' ποιες δαπάνες νοούνται ως τέτοιες;

4) Αν έχω στην κατοχή μου ακίνητο (διαμέρισμα που εκμισθώνω) για το οποίο δεν βεβαιώνεται τέλος χαρτοσήμου θα καταχωρήσω το ακαθάριστο εισόδημα που αποκομίζω στους κωδικούς 741-742;

6) Στους κωδικούς 333 & 394 θα αναγραφεί το ποσό έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης ποίου Νόμου;

Ε1

Προσθέστε τη δική σας απάντηση