Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Πρόσθετα Βιβλία (εκμετάλλευση ψυκτικών χώρων αγαθών τρίτων)

Ε.Π.Ε. έχει δραστηριότητα την εκμετάλλευση ψυκτικών χώρων
αγαθών τρίτων (κυρίως ιδιωτών) και μέχρι 31/12/2012 είχε την υποχρέωση βάση του
άρθρου 10 παρ.5 περ.η’(ηα’,αβ’) να τηρεί
πρόσθετα βιβλία και αναλυτικά να :  ηα) εκδίδει
διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει
το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την
ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται.
Κατά την εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 11 του ΚΒΣ , ηβ) τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη,
με αναγραφή της διεύθυνσης του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε κάθε μερίδα καταχωρεί
τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθμό του παραστατικού
εσόδων. Τα ανωτέρω βιβλία και στοιχεία τηρούνταν με την χρήση Η/Υ.
Με τον νέο ΚΦΑΣ (Ν.4093/12) από 01/01/2013 δεν εντάχθηκε στην
υποχρέωση παροχής πληροφόρησης της παρ.23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ και δεν τηρεί
πλέον πρόσθετα βιβλία, θα πρέπει επομένως να εκδίδει τις αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών με φ.τ.μ. ή με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. Με την Εγκ.ΚΦΑΣ
ΠΟΛ.1004/4-1-2013 , ορίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών
μηχανισμών (φ.τ.μ. ή ε.α.φ.δ.σ.σ.) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ή
θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική
χρήση των μηχανισμών αυτών έως τις 28/2/2013.
Ερωτήσεις :
1) Εξαιρείται από την υποχρέωση χρήση φ.τ.μ. ή ε.α.φ.δ.σ.σ.
;
Μήπως υπάρχει κάποια σχετική απόφαση πέρα των
ΠΟΛ.1037/12-2-1992 (παρ.1 περ.Β’) και ΠΟΛ.1082/2-6-2003 (παρ.3 περ.β’) οι
οποίες εξαιρούν αυτούς που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις
διατάξεις του ΚΒΣ αρ.10 παρ.5 και επομένως με το νέο ΚΦΑΣ αρ.4 παρ.4 δεν
εντάσσεται η ανωτέρω δραστηριότητα.   
2) Αντί του δελτίου εισαγωγής που καταργείται θα πρέπει να
εκδίδει κάποιο παραστατικό π.χ. Δ.Α. για την είσοδο των αγαθών στον χώρο των
ψυγείων;
3) Για την παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να εκδίδεται
διαφορετικό παραστατικό για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών
(επιτηδευματίες) και για τους μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (ιδιώτες) ,
δηλαδή για τους επιτηδευματίες πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο παροχή υπηρεσιών
και για τους ιδιώτες πρέπει να εκδίδεται απόδειξη παροχή υπηρεσιών ;
4) Αν δεν εξαιρείται από την υποχρέωση χρήση φ.τ.μ. ή
ε.α.φ.δ.σ.σ. και απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για την εισαγωγή των
αγαθών μπορεί να εκδώσει  χειρόγραφη
απόδειξη παροχή υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχή υπηρεσιών συνενωμένη με δελτίου
αποστολής προς αποφυγή αγοράς φ.τ.μ. ή ε.α.φ.δ.σ.σ. παρά μόνο με θεώρηση από
την Δ.Ο.Υ. ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση