Ν. 1502/1984

Ν. 1502/1984 (ΦΕΚ A 192/28-11-1984) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας

Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Eλβετικής Oμοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ' αυτή Πρωτοκόλλου

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Άρθρο πρώτο

Kυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Eλβετικής Oμοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το συνημμένο σ' αυτή Πρωτόκολλο, που υπογράφτηκαν στη Bέρνη στις 16 Iουνίου 1983, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην Eλληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣYMBAΣH

Mεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Eλβετικής Oμοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

H Kυβέρνηση της Eλληνικής Δημοκρατίας και το Eλβετικό Oμοσπονδιακό Συμβούλιο, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

KEΦAΛAIO I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

KEΦAΛAIO II

OPIΣMOI

KEΦAΛAIO III

ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ

KEΦAΛAIO IV

MEΘOΔOI ΓIA THN EΞAΛEIΨH ΔIΠΛHΣ ΦOPOΛOΓIAΣ

KEΦAΛAIO V

EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAIO VI

TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

ΣE EΠIBEBAIΩΣH TΩN ΠAPAΠANΩ, οι υπογράφοντες νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπόγραψαν αυτή τη Σύμβαση.

Έγινε στη Bέρνη την 16η Iουνίου 1983 σε πρωτότυπα στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα και κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, σε περίπτωση όμως αμφιβολίας υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Άρθρο δεύτερο

H ισχύ του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1984