Ν. 3330/2005

Ν. 3330/2005 (ΦΕΚ Α 82/06-04-2005) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Πόλη του Κουβέιτ στις 2 Μαρτίου 2003, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ της Ελληνικής δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Κουβέιτ επιθυμώντας να προωθήσουν τις αμοιβαίες οικονομικές σχέσεις μέσω της επίτευξης μιας Συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου:

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Σε απόδειξη των ανωτέρω οι νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι και των Συμβαλλομένων Κρατών υπογράφουν την παρούσα Συμφωνία.

Έγινε στην Πόλη του Κουβέιτ την 29η Thu AI-Hijja ημέρα Κυριακή του 1423Η (έτος Εγείρας) που αντιστοιχεί στην 2α Μαρτίου ημέρα Κυριακή του έτους 2003, εις διπλούν, στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, όλων των κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης όσον αφορά την ερμηνεία του Ελληνικού και Κουβεϊτιανού κειμένου, υπερίσχυε, το Αγγλικό κείμενο.

Για την Κυβέρνηση του    Για την Κυβέρνηση της

Κράτους του Κουβέιτ     Ελληνικής Δημοκρατίας

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 αυτής.