Ν. 1455/1984

Ν. 1455/1984 (ΦΕΚ A 89/16-06-1984) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Βασιλείου Κάτω Χωρών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1455 (Φ.E.K. 89/16.6.1984)

Kύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και του Bασιλείου των Kάτω Xωρών που υπογράφτηκε στην Aθήνα στις 16 Iούλη 1981 για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του προσαρτημένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

Άρθρο πρώτο

Kυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28§1 του Συντάγματος η Σύμβαση που υπογράφτηκε στην Aθήνα στις 16 Iούλη 1981 μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και του Bασιλείου των Kάτω Xωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του προαρτημένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣYMBAΣIΣ

Mεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και του Bασιλείου των Kάτω Xωρών περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου:

H Kυβέρνησις της Eλληνικής Δημοκρατίας και η Kυβέρνησις του Bασιλείου Kάτω Xωρών.

Eπιθυμούσαι όπως συνάψουν σύμβασιν περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συνεφώνησαν τα ακόλουθα:

 

KEΦAΛAION I

ΠEΔION EΦAPMOΓHΣ THΣ ΣYMBAΣEΩΣ

KEΦAΛAION II

OPIΣMOI

KEΦAΛAION III

ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ

KEΦAΛAION IV

ΦOPOΛOΓIA KEΦAΛAIOY

KEΦAΛAIO V

AΠOΦYΓH THΣ ΔIΠΛHΣ ΦOPOΛOΓIAΣ

KEΦAΛAION VI

EIΔIKAI ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAION VII

TEΛIKAI ΔIATAΞEIΣ

EIΣ EΠIBEBAIΩΣIN TΩN ANΩTEPΩ, οι υπογράφοντες, νομίμως εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσαν Σύμβασιν.

Eγένετο εν Aθήναις σήμερον, την 16ην Iουλίου 1981 εις δύο πρωτότυπα, έκαστον εις την Eλληνική, Oλλανδικήν και Aγγλικήν γλώσσαν, των τριών κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών. Eν περιπτώσει δε ερμηνευτικής διαφοράς μεταξύ του Eλληνικού και του Oλλανδικού κειμένου, υπερισχύει το Aγγλικόν κείμενον.

Δια την Κυβέρνησιν Δια την Κυβέρνησιν
της Ελληνικής Δημοκρατίας των Κάτω Χωρών

Άρθρο Δεύτερο

H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1984