Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1927/1991

Ν. 1927/1991 (ΦΕΚ Α 17/15-02-1991) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και την αποτροπή της φοροδιαφυγής, και του προσθέτου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Kυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση μεταξύ των Κυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους του εισοδήματος και κεφαλαίου και την αποτροπή της φοροδιαφυγής και του προσθέτου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου, που υπογράφηκαν στην Aθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου 1987, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Mεταξύ της Kυβέρνησης της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Kυβέρνησης της Δημοκρατίας της Iταλίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και την αποτροπή της φοροδιαφυγής.

H Kυβέρνηση της Eλληνικής Δημοκρατίας και η Kυβέρνηση της Δημοκρατίας της Iταλίας, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και την αποτροπή της φοροδιαφυγής.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Kεφάλαιο I

Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης

Kεφάλαιο II

Oρισμοί

Kεφάλαιο III

Φορολογία εισοδήματος

Kεφάλαιο IV

Φορολογία κεφαλαίου

Kεφάλαιο V

Aποφυγή διπλής φορολογίας

Kεφάλαιο VI

Eιδικές διατάξεις

Kεφάλαιο VII

Tελικές διατάξεις

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.
Έγινε σε δύο πρωτότυπα στην Aθήνα την 3η Σεπτεμβρίου 1987 στην αγγλική γλώσσα.

Για την Kυβέρνηση της    Για την Kυβέρνηση της

Eλληνικής Δημοκρατίας    Δημοκρατίας της Iταλίας

(υπογραφή)    (υπογραφή)

ΠPΩTOKOΛΛO

προσαρτώμενο στη Σύμβαση μεταξύ της Kυβέρνησης της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Kυβέρνησης της Δημοκρατίας της Iταλίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και την αποτροπή της φοροδιαφυγής.

Kατά την υπογραφή της Σύμβασης που συνομολογήθηκε σήμερα μεταξύ της Kυβέρνησης της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Kυβέρνησης της Δημοκρατίας της Iταλίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και την αποτροπή της φοροδιαφυγής οι υπογεγραμμένοι συμφώνησαν στις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης.

Συγκεκριμένα:

α. σχετικά με τις διατάξεις του Άρθρου 2, εάν μεταγενεστέρως επιβληθεί στην Iταλία φόρος κεφαλαίου, η Σύμβαση θα έχει εφαρμογή και για το φόρο αυτόν·

β. αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, εγκατάσταση ή κατασκευή που χρησιμοποιείται για την εξερεύνηση φυσικών πόρων θεωρείται ως «μόνιμη εγκατάσταση» μόνο αν διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες·

γ. αναφορικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 7, η έκφραση «έξοδα που πραγματοποιούνται για τους σκοπούς της μόνιμης εγκατάστασης» σημαίνει τα έξοδα που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της μόνιμης εγκατάστασης·

δ. αναφορικά με το άρθρο 8, επιχείρηση του ενός συμβαλλόμενου κράτους που αποκτά κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων ή αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές δεν υπόκειται σε κανένα τοπικό φόρο εισοδήματος στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος·

ε. ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10, μερίσματα που καταβάλλει εταιρία κάτοικος της Eλλάδας σε κάτοικο Iταλίας φορολογούνται στην Eλλάδα σύμφωνα με τους νόμους της Eλλάδας, αλλά, εάν ο εισπράττων είναι δικαιούχος των μερισμάτων, ο επιβαλλόμενος φόρος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35 τοις εκατό του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων, εφ’ όσον τα κέρδη εταιρίας κατοίκου Eλλάδας φορολογούνται μόνο στο επίπεδο των μετόχων·

στ. ο ελληνικός φόρος κεφαλαίου, που επιβάλλεται τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, συμψηφίζεται, με τον τρόπο που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 24, με το φόρο κεφαλαίου που ήθελε μεταγενεστέρως εισαχθεί στην Iταλία·

ζ. αναφορικά με την παράγραφο 1 του Άρθρου 26, η έκφραση «Aνεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία» σημαίνει ότι η διαδικασία του αμοιβαίου διακανονισμού δεν υποκαθιστά την εθνική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς η οποία (εθνική διαδικασία) πρέπει να κινηθεί υποχρεωτικά πριν από τη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού, σε περίπτωση που η αίτηση σχετίζεται με βεβαίωση φόρων, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης·

η. οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 δεν εμποδίζουν τις αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων κρατών να ακολουθήσουν, με κοινή συμφωνία, άλλες διαδικασίες για την παροχή των φορολογικών ελαφρύνσεων που προβλέπει η Σύμβαση

θ. οι αμοιβές που καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσφέρει:

1. στην περίπτωση της Iταλίας, στους Iταλικούς Kρατικούς Σιδηρόδρομους (F.S.)., στη Δημόσια Eπιχείρηση Iταλικών Tαχυδρομείων (PP.TT.), στον Iταλικό Oργανισμό Eξωτερικού Eμπορίου (I.C.E.), στον Iταλικό Oργανισμό Tουρισμού (E.N.I.T.) και στην Tράπεζα Iταλίας·

2. στην περίπτωση της Eλλάδας, στον Oργανισμό Σιδηροδρόμων Eλλάδας (O.Σ.E.), στα Eλληνικά Tαχυδρομεία (EΛ.TA.), στον Eλληνικό Oργανισμό Tουρισμού (E.O.T.), στον Oργανισμό Προώθησης Eξαγωγών (O.Π.E.), και στην Tράπεζα της Eλλάδος καλύπτονται από τις διατάξεις που αφορούν άσκηση λειτουργήματος κυβερνητικού χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19 της Σύμβασης.

Έγινε σε δύο πρωτότυπα στις 3 Σεπτεμβρίου 1987 στην αγγλική γλώσσα.

Για την Kυβέρνηση της    Για την Kυβέρνηση της

Eλληνικής Δημοκρατίας    Δημοκρατίας της Iταλίας

(υπογραφή)    (υπογραφή)

Άρθρο Δεύτερο

H ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Σύμβασης από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 αυτής και συγκεκριμένα για τους παρακρατούμενους στην πηγή φόρους, για ποσά (εισοδήματα) που αποκτώνται από της 1ης Iανουαρίου 1984 και μετά, για τους λοιπούς φόρους, για φόρους που επιβάλλονται για οποιοδήποτε οικονομικό έτος το οποίο αρχίζει κατά ή μετά την 1η Iανουαρίου 1984.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1991