Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 3300/2004

Ν. 3300/2004 (ΦΕΚ A 262/23-12-2004) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ιρλανδίας

Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 24η Νοεμβρίου 2003, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜBΑΣΗ

Mεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο.

H Kυβέρνηση της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο συμφώνησαν τα ακόλουθα:

KEΦAΛAIO I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

KEΦAΛAIO II

OPIΣMOI

KEΦAΛAIO III

ΦOPOΛOΓIA EIΣOΔHMATOΣ

KEΦAΛAIO IV

MEΘOΔOI ΓIA THN EΞAΛEIΨH ΔIΠΛHΣ ΦOPOΛOΓIAΣ

KEΦAΛAIO V

EIΔIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAIO VI

TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για αυτό, υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση.

Έγινε σε δυο αντίγραφα στην Αθήνα την 24 Νοεμβρίου του 2003, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας στη μετάφραση, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Πρωτόκολλο

Κατά την στιγμή της υπογραφής της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας, αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, οι υπογεγραμμένοι συμφώνησαν ότι τα ακόλουθα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.

Συμπληρωματικά στο Άρθρο 4

4. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ένα αναγνωρισμένο συνταξιοδοτικό ταμείο που εδρεύει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θεωρείται κάτοικος του Κράτους αυτού.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν αυτή την Σύμβαση.

Έγινε σε δυο πρωτότυπα στις 24 Νοεμβρίου του 2003 στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, σε περίπτωση αμφιβολίας στη μετάφραση το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2004
Η παρούσα Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2004.