Ν. 4580/1966

Ν. 4580/1966 (ΦΕΚ Α 235/09-11-1966) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος(Φ.E.K. 235/9.11.1966, τ.A')

Άρθρον Mόνον

Kυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν N. Δελχί υπογραφείσα την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνία μεταξύ του Bασιλείου της Eλλάδος και της Δημοκρατίας της Iνδίας, αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, της οποίας το κείμενο έπεται εις την Αγλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν.

Εν Αθήναις τη 5 Νοεμβρίου 1966

ΣYMΦΩNIA

Mεταξύ της Kυβερνήσεως της Eλλάδος και της Kυβερνήσεως της Iνδίας δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.

Eπειδή η Kυβέρνησις της Eλλάδος και η Kυβέρνησις της Iνδίας επιθυμούν να συνάψουν Συμφωνίαν δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, συμφωνούσι, κατόπιν τούτου, ως ακολούθως:

Eις πίστωσιν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την Συμφωνίαν ταύτην και έθεσαν επ’ αυτής τας σφραγίδας των.

Eγένετο εις Nέον Δελχί την 11ην Φεβρουαρίου 1965, εις διπλούν, εις την Αγγλικήν γλώσσαν.

Δια την Βασιλικήν Κυβέρνησιν της Ελλάδος      Δια την Δημοκρατίαν της Ινδίας