Ν. 3331/2005

Ν. 3331/2005 (ΦΕΚ Α 83/06-04-2005) Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 3 Ιουνίου 2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο την ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Και

η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Επιθυμώντας να συνάψουν Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

Έγινε στην Πεκίνο την 3η ημέραν του Ιουνίου 2002 σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, Κινεζική και Αγγλική γλώσσα, των τριών κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ερμηνείας μεταξύ του Κινεζικού και του Ελληνικού κειμένου, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση της     Για την Κυβέρνηση της

Ελληνικής Δημοκρατίας     Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 παράγραφος 2 αυτής.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2005