Ν. 3684/2008

Ν. 3684/2008 (ΦΕΚ Α 147/16-7-2008) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3684 

ΦΕΚ Α 147/16-7-2008 

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Χ. ΦΩΛΙΑΣ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ   

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ.Γ. ΛΙΑΠΗΣ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους  

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008  

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ