Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ A 171 - 04.11.2019)

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

Στον ν. 4635/2019, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167/Α΄/ 30.10.2019 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στο άρθρο 75, στο εδάφιο γ) της εσωτερικής παραγράφου 4 της παραγράφου 6, στη σελίδα 4732 στη Β' στήλη, διαγράφονται οι στίχοι 51 έως και 55 εκ των άνω και στη θέση τους τίθενται οι ορθοί ως εξής: «γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναμίας, προκειμένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιείτο δικαστήριο.»

2. Στο άρθρο 76 στην εσωτερική παράγραφο 11 της παραγράφου 3, στη σελίδα 4733, στη Β' στήλη, διαγράφονται οι στίχοι 56 έως και 59 εκ των άνω, όπως επίσης διαγράφεται και ο πρώτος στίχος της Α' στήλης της σελίδας 4734, και στη θέση τους τίθενται οι ορθοί ως εξής: «γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναμίας, προκειμένου οι υπηρεσίες του δικαστηρίου να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιείτο δικαστήριο.»

3. Στο άρθρο 76, στην εσωτερική παράγραφο 7 της παραγράφου 4, στη σελίδα 4734, στην Α' στήλη, στον 31ο στίχο εκ των άνω, η ημερομηνία «1.1.2021» αντικαθίσταται από την ορθή «1η.1.2021».

4. Στο άρθρο 76, στην εσωτερική παράγραφο 3 της παραγράφου 5, στη σελίδα 4734, στην Α' στήλη, στον 45ο στίχο εκ των άνω, η ημερομηνία «1.1.2021» αντικαθίσταται από την ορθή «1η.1.2021».

5. Στο άρθρο 77, στην εσωτερική παράγραφο 4 της παρανράφου 2, στη σελίδα 4734, στη Β' στήλη, στον 20ο στίχο εκ των άνω, η ημερομηνία «01.01.2021» αντικαθίσταται από την ορθή «1η.1.2021».

(Από τη Βουλή των Ελλήνων)