Διορθώσεις Σφαλμάτων στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 95/Α/11.6.2019.

Στο ν. 4619/2019 (Α’ 95) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

α) Στο άρθρο 81, η λέξη «τέσσερεις» στην παρ. 4 εδ. β και στην παρ. 5 περ. ε, αντικαθίσταται από τη λέξη «τέσσερις».

β) Στον τίτλο της τέταρτης ενότητας του πέμπτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους, διαγράφεται το τελικό Η από τη λέξη «ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ».

γ) Στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 310 ΠΚ προστίθεται μετά τη λέξη «τιμωρείται» η λέξη «με».

δ) Στο εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 307 ΠΚ προστίθεται μετά τη λέξη «τιμωρείται» η λέξη «με».

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)