Π.Ν.Π.

Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 111 - 02.07.2019) Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων, τα οποία απαιτείται να ρυθμιστούν με τη συμπλήρωση διατάξεων και την παράταση προθεσμίας, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους.

3. Το γεγονός ότι από τις 11.6.2019 δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης λόγω διάλυσης της Βουλής.

4. Τη σχετική πρόταση του υπουργικού συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Πρωθυπουργός 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου