Ν. 3724/2008

Ν. 3724/2008 (ΦΕΚ Α 253/15-12-2008) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3724 

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους του εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως ακολούθως: 

Σύμβαση 

μεταξύ της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 

Η Ελληνικής Δημοκρατία και η Δημοκρατίας της Αυστρίας 

επιθυμώντας να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου: Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Πρωτόκολλο 

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αυστρίας συμφώνησαν κατά την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ των δύο κρατών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου για τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ως άνω Σύμβασης. 

Πρόσθετο 

Άρθρο 11 

Οι διατάξεις του Άρθρου 11 δεν έχουν εφαρμογή εάν η απαίτηση από χρέος, αναφορικά με την οποία καταβάλλεται ο τόκος, έχει δημιουργηθεί ή καθοριστεί κυρίως με σκοπό να επωφεληθεί από αυτό το Αρθρο και όχι για έγκυρους εμπορικούς σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση το ποσό της πληρωμής φορολογείται σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους. 

Πρόσθετο 

Άρθρο 12 

Οι διατάξεις του Άρθρου 12 δεν εφαρμόζονται εάν το δικαίωμα ή η περιουσία σε σχέση με την οποία προκαλούνται τα δικαιώματα έχει δημιουργηθεί ή καθοριστεί κυρίως με σκοπό να επωφεληθεί από αυτό το Αρθρο και όχι για έγκυρους εμπορικούς σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση το ποσό της πληρωμής φορολογείται σύμφωνα με την νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω οι αντιπρόσωποι των δύο Συμβαλλομένων Κρατών δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό υπέγραψαν αυτό το Πρωτόκολλο. 

Έγινε σε δυο αντίγραφα στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2007, στην Αγγλική γλώσσα. 

Για την Ελληνική Δημοκρατία Για τη Δημοκρατία της Αυστρίας

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 της Σύμβασης. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ.−Γ. ΛΙΑΠΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ